Oświadczenia i informacje prawne dotyczące zleceń/ dyspozycji składanych do:

Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.:

 
OŚWIADCZENIA
     
1.
Prospekt Informacyjny, Tabela Opłat, Kluczowe Informacje dla Inwestorów i ryzyko związanego z inwestowaniem
  a)
Prospekt Informacyjny Funduszu, Tabela Opłat oraz Kluczowe Informacje dla Inwestorów, a w szczególności opis ryzyk związanych z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa zostały mi udostępnione przed złożeniem zlecenia, zapoznałem/am się z nimi i akceptuję ich treść. Prospekt Informacyjny, Tabela Opłat oraz Kluczowe Informacje dla Inwestorów dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.franklintempleton.pl, w siedzibie Towarzystwa oraz u Dystrybutorów. Jednocześnie oświadczam, że każdorazowo w przypadku dokonywania kolejnych inwestycji, w szczególności poprzez dokonanie wpłaty bezpośredniej, o której mowa w Prospekcie Informacyjnym Funduszu, każdorazowo zapoznam się i zaakceptuję treść powyższych dokumentów;
  b)
jestem świadomy/a, że Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej „Fundusz”) nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego;
  c)
jestem świadomy/a, że historyczne wyniki inwestycyjne Funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości;
  d)
jestem świadomy/a, że Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
   
2. Informacja dotycząca moich danych osobowych i Administratorów danych
 
Oświadczam, że zostałem/am pouczony/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych i ich poprawiania. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe są przetwarzane przez Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Fundusz z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, jako administratorów danych osobowych dla celów wykonywania umowy/umów zawartych z Funduszem oraz Towarzystwem, oraz wykonywania praw i obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o Wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, a także dla celów bezpośredniego marketingu w zakresie produktów oraz usług oferowanych przez administratorów danych osobowych. Jednocześnie zostałem/am poinformowany/a, że udostępnienie danych osobowych zebranych za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. w związku z zawieraniem lub wykonywaniem „Umowy o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostej/tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego Inwestowania przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.” ma charakter dobrowolny, niemniej jednak jest konieczne dla nawiązania stosunku prawnego z administratorami danych osobowych.
     
3. Rachunek bankowy
 
Oświadczam, że rachunek bankowy wskazany w dyspozycji/zleceniu jako rachunek do odkupień jest rachunkiem, którego posiadaczem / współposiadaczem jest Uczestnik / współmałżonek (tylko w przypadku WRM) / osoba Uposażona w razie śmierci Uczestnika / spadkobierca / przedstawiciel ustawowy.
 
Oświadczam, że podczas transakcji odkupienia nie są dokonywane żadne płatności na rzecz osób trzecich oraz że środki z odkupienia jednostek uczestnictwa będą wypłacone wyłącznie ich posiadaczowi przelewem na zarejestrowany rachunek bankowy podany przy otwarciu rejestru lub późniejszej dyspozycji zmiany rachunku bankowego.
 
Przyjmuję do wiadomości, że podanie informacji dotyczących rachunku bankowego jest obowiązkowe przy otwieraniu nowego uczestnictwa (rachunek powinien być prowadzony w walucie PLN przez polski bank / polski oddział banku zagranicznego) jak również, że płatności z i na rachunki bankowe prowadzone poza granicami Polski nie będą akceptowane.
     
4. Zasady dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji
 
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania reklamacji w Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.:
 
a)
Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie, w tym m.in.: osobiście w siedzibie Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., za pośrednictwem telefonu lub telefaksu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jak również listownie na adres: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.
 
b)
W celu poprawnego złożenia reklamacji należy podać imię i nazwisko, nazwę funduszu, numer rejestru lub PESEL, dane kontaktowe oraz powód jej złożenia. W przypadku niedoszłych Klientów dane te ograniczają się do imienia i nazwiska, danych kontaktowych oraz powodu złożenia reklamacji.
 
c)
Udzielenie odpowiedzi na reklamację zgłoszoną przez Klientów powinno nastąpić w możliwie krótkim terminie nie dłuższym jednak niż 30 dni od daty wpływu reklamacji do Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Agenta Transferowego Atlantic Fund Services Sp. z o.o. lub jednego z Dystrybutorów. W uzasadnionych przypadkach wymagających przeprowadzenia szczegółowego dochodzenia termin powyższy może zostać wydłużony. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
W przypadku, gdy udzielenie odpowiedzi wymaga zasięgnięcia opinii innego podmiotu lub organu administracji, pracownik odpowiedzialny za rozpatrzenie reklamacji powinien niezwłocznie powiadomić Klienta o tej okoliczności, wyjaśniając przyczyny opóźnienia oraz wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone, a także podając przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.
 
d)
Podstawową formą udzielania odpowiedzi na reklamacje jest odpowiedź pisemna. Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie wysłana na Państwa adres korespondencyjny. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona pocztą elektroniczną. W przypadku uznania roszczenia finansowego Klienta, odpowiedź na reklamację zostaje udzielona wyłącznie w formie pisemnej.
 
e)
Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
 
f)
Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 
g)
Więcej informacji znajdą Państwo w ulotce reklamacyjnej dostępnej na stronie www.franklintempleton.pl.
     
5. Zasady dotyczące otwierania i prowadzenia Wspólnych Rejestrów Małżeńskich
 
Małżonkowie składający dyspozycję otwarcia WRM oświadczają, że:
 
a)
pozostają we wspólności majątkowej małżeńskiej;
 
b)
wyrażają zgodę na wykonywanie przez każdego z nich, na ich wspólne uczestnictwo małżeńskie, wszystkich uprawnień związanych z nabywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa, włączywszy prawo wystąpienia z żądaniem odkupienia wszystkich nabytych Jednostek Uczestnictwa, żądanie ustanowienia blokady Uczestnictwa i jego zamknięcia, zamiany lub transferu Jednostek Uczestnictwa, a także prawa do otrzymania wszelkich należnych obojgu małżonkom środków pieniężnych;
 
c)
wyrażają zgodę na realizację zleceń i dyspozycji zgodnie z kolejnością ich składania przez każdego z małżonków, chyba że drugi z nich wyrazi sprzeciw najpóźniej w chwili składania zlecenia przez pierwszego z małżonków; w takim wypadku Dystrybutor zastosuje się wyłącznie do zgodnych instrukcji małżonków;
 
d)
wyrażają zgodę na wyłączenie odpowiedzialności Towarzystwa za skutki wykonania złożonych przez małżonków lub ich pełnomocników zleceń odkupienia, będących wynikiem odmiennych decyzji każdego z nich;
 
e)
zobowiązują się do zawiadomienia Agenta Transferowego o ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, w formie pisemnej, listem poleconym.
     
6. Status podatnika USA oraz rezydencji podatkowych
 
Zobowiązuję się do aktualizacji mojego oświadczenia w zakresie mojego statusu podatnika USA złożonego względem Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. w zakresie mojego statusu podatnika USA, jak również zobowiązuję się do jego zaktualizowania za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. w przypadku zmiany okoliczności powodujących, iż poprzednie oświadczenie straciło aktualność.
Potwierdzam prawdziwość podanych przeze mnie danych dotyczących w szczególności rezydencji podatkowej, w związku z obowiązkiem ich dostarczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. 2017 poz. 648). Przyjmuję do wiadomości, że informacje znajdujące się w złożonych przeze mnie oświadczeniach oraz informacje dotyczące posiadacza rachunku i wszystkich rachunków raportowanych mogą zostać przekazane do właściwych organów podatkowych państwa, w którym rachunki są prowadzone oraz wymieniane z organami podatkowymi innego państwa lub państw, gdzie posiadacz rachunku może być rezydentem podatkowym na mocy międzyrządowych porozumień w zakresie wymiany informacji o rachunkach finansowych oraz na mocy ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.
Zobowiązuję się do zaktualizowania za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. wszelkich informacji, które mają wpływ na rezydencję podatkową lub powodują, że informacje zawarte w złożonym oświadczeniu stają się niepoprawne oraz zobowiązuję się złożyć raportującej instytucji finansowej odpowiednio zaktualizowane oświadczenie w terminie 30 dni od tego dnia.
     
7. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 
Oświadczam, że złożone względem Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. oświadczenie, odnośnie zajmowania “eksponowanego stanowiska politycznego” w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest aktualne na dzień złożenia zlecenia bądź dyspozycji składanej do Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Oświadczam, że zostałem/am pouczony/a, o odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 9e ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 455) za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
Oświadczam, że pozostałe informacje podane przeze mnie w związku z zawarciem lub wykonywaniem „Umowy o świadczenie usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.”, a także zawarciem lub wykonywaniem „Umowy o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek bądź tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego Inwestowania przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.”  w zakresie określonym w art. 8b ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym w szczególności w zakresie beneficjenta rzeczywistego transakcji są aktualne na dzień złożenia zlecenia bądź dyspozycji składanej do Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
     
INFORMACJE PRAWNE
 
Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KIID)
Zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, pośrednicy finansowi odpowiadają za nieodpłatne zapewnienie klientom aktualnych dokumentów KIID (Kluczowych Informacji dla Inwestorów) dla każdej inwestycji, w której pośredniczą lub którą zalecą klientowi, zanim klient dokona takiej inwestycji. Z tego względu, przed przeprowadzeniem jakiejkolwiek transakcji nabycia lub zamiany, doradca musi upewnić się, że klient otrzymał i zrozumiał odpowiedni dokument KIID odnoszący się do danej transakcji  dotyczącej Franklin Templeton Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.. KIID oraz inne dokumenty dotyczące funduszu dostępne są na stronie internetowej Franklin Templeton Investment www.ftidocuments.com.
     
Minimalne kwoty transakcji
Minimalna wartość zlecenia pierwszego nabycia jednostek uczestnictwa otwierająca nowy rejestr to 1000,00 PLN pomniejszona o ewentualną opłatę manipulacyjną, której wartość wynika z zapisów Prospektu Informacyjnego. W przypadku kolejnego nabycia na istniejący już rejestr minimalna wpłata wynosi 100,00 PLN i jest ona pomniejszana o odpowiednią opłatę manipulacyjna. Minimalna wartość zlecenia zamiany jednostek uczestnictwa otwierająca nowy rejestr to 1000,00 PLN, pomniejszona o opłatę wyrównawczą, jeśli dotyczy.
W przypadku zamiany pomiędzy istniejącymi już rejestrami w danych subfunduszach, otwartymi za pośrednictwem tego samego Dystrybutora, wynosi 100,00 PLN.
Zgodnie z warunkami Prospektu Informacyjnego, jeżeli ze zlecenia odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa wynika, że realizacja odkupienia zmniejszyłaby wartość inwestycji w subfunduszu źródłowym do poziomu poniżej 100,00 PLN, wszystkie jednostki uczestnictwa mogą podlegać zamianie, a w przypadku odkupienia zostać umorzone, a kwota z odkupienia zostanie przekazana posiadaczowi tych jednostek uczestnictwa.
     
Oświadczenie o statusie podatnika USA. Informacje dla Klienta
1.
Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz reprezentowane przez Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. fundusze inwestycyjne są zobowiązane do przekazania do administracji podatkowej USA (za pośrednictwem polskich organów podatkowych) danych dotyczących:
  -
podatników USA,
  -
osób, które odmówiły złożenia oświadczenia w zakresie statusu podatnika USA,
  -
osób, w przypadku których stwierdzono przesłanki świadczące o rezydencji podatkowej USA i które, pomimo prośby, nie dostarczyły dokumentów potwierdzających, że nie są podatnikami USA.
 2.
Administratorem danych osobowych jest Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. Oświadczenie gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz reprezentowanych przez Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. funduszy inwestycyjnych, dotyczących identyfikacji klientów będących podatnikami Stanów Zjednoczonych Ameryki wynikających z umowy międzynarodowej pomiędzy rządem Rzeczpospolitej Polskiej oraz rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA z dnia 7 października 2014 r. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, a także do ich poprawiania lub usunięcia. Definicja podatnika USA użyta w niniejszym formularzu powinna być interpretowana zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego USA (z ang. Internal Revenue Code), wedle którego podatnikiem USA jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z wymienionych warunków:
  1)
posiada obywatelstwo USA (również w przypadku jednoczesnego posiadania innego obywatelstwa),
  2)
uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona Karta),
  3)
dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA,
  4)
przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych, wynosi co najmniej 183 dni (ustalając łączną liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz, co oznacza, że:
1 dzień pobytu w roku bieżącym = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu
3 dni pobytu w roku poprzednim = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu
6 dni pobytu dwa lata wstecz = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu.
     
Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Ustawa CRS). Informacje dla Klienta
Zgodnie z Ustawą z dnia 9 marca 2017r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej „Ustawa CRS”) na polskie instytucje finansowe nałożony został obowiązek uzyskania od swoich Klientów oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią Ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o Wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 roku, poz.648), gdzie znajdują się dodatkowe wyjaśnienia, m.in. dotyczące konieczności składania Oświadczeń o rezydencji podatkowej.
     
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, jako osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne rozumie się osoby fizyczne:
a)
szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów lub zastępców ministrów, członków parlamentu, sędziów sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, członków trybunałów obrachunkowych, członków zarządów banków centralnych, ambasadorów, chargé d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych – którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania przesłanek określonych w tych przepisach,
b)
małżonków osób, o których mowa w lit. a, lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, rodziców i dzieci osób, o których mowa w lit. a, małżonków tych rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu,
c)
które pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa w lit. a, w ścisłej współpracy zawodowej lub gospodarczej lub są współwłaścicielami podmiotów prawa, a także jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, jeżeli zostały one założone na rzecz tych osób,
- mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Jako rzeczywistego beneficjenta rozumie się:
a)
osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność,
b)
osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25% w tej osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego – w przypadku osób prawnych,
c)
osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25% majątku – w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. podlega i wywiązuje się ze wszystkich obowiązujących praw dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Podejmuje również odpowiednie kroki w celu zapobiegania, wykrywania i zgłaszania możliwego, nieprawidłowego wykorzystania produktów i usług Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do czynności prania brudnych pieniędzy. Ważne: Jeżeli zachodzi podejrzenie próby prania pieniędzy lub jeżeli pełna wymagana dokumentacja nie została dostarczona, Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zastrzega sobie prawo do odrzucenia bądź wstrzymana zlecenia do czasu wyjaśnienia wątpliwości. Aby spełnić powyższe zasady, konieczna jest weryfikacja tożsamości klientów w przypadku składania przez klienta jakiegokolwiek zlecenia. Niezależnie czy dane zlecenie składane jest po raz pierwszy czy kolejny, pracownik Dystrybutora przyjmujący zlecenie obowiązany jest do każdorazowego dokonania identyfikacji klienta na podstawie dokumentu tożsamości. Identyfikacja dotyczy również Beneficjentów rzeczywistych i obejmuje ustalenie i zapisanie ich danych. Proces weryfikacji tożsamości musi być przeprowadzony i zakończony przez Dystrybutora przed realizacją jakiejkolwiek transakcji. Jeżeli jakiekolwiek środki zostaną wpłacone przed zakończeniem procesu weryfikacji tożsamości, Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A zastrzega sobie prawo do zamrożenia takich środków. Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. może zgodnie z własnym uznaniem decydować o realizacji lub wstrzymaniu transakcji do czasu otrzymania odpowiednich dokumentów. Weryfikacja źródła pochodzenia środków pieniężnych, wszystkie inwestycje klienta, zarówno pierwsze, jak i kolejne, muszą podlegać weryfikacji mającej na celu wyeliminowanie podejrzeń prób prania pieniędzy
i finansowania terroryzmu.