Oświadczenia i informacje prawne dotyczące zleceń/ dyspozycji składanych do:

Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.:

 
OŚWIADCZENIA
     
1.
Prospekt Informacyjny, Tabela Opłat, Kluczowe Informacje dla Inwestorów i ryzyko związanego z inwestowaniem
  a)
Prospekt Informacyjny Funduszu, Tabela Opłat oraz Kluczowe Informacje dla Inwestorów, a w szczególności opis ryzyk związanych z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa zostały mi udostępnione przed złożeniem zlecenia, zapoznałem/am się z nimi i akceptuję ich treść. Prospekt Informacyjny, Tabela Opłat oraz Kluczowe Informacje dla Inwestorów dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.franklintempleton.pl, w siedzibie Towarzystwa oraz u Dystrybutorów. Jednocześnie oświadczam, że każdorazowo w przypadku dokonywania kolejnych inwestycji, w szczególności poprzez dokonanie wpłaty bezpośredniej, o której mowa w Prospekcie Informacyjnym Funduszu, każdorazowo zapoznam się i zaakceptuję treść powyższych dokumentów;
  b)
jestem świadomy/a, że Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej „Fundusz”) nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego;
  c)
jestem świadomy/a, że historyczne wyniki inwestycyjne Funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości;
  d)
jestem świadomy/a, że Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
   
2. Informacja dotycząca moich danych osobowych i Administratorów danych
 
Oświadczam, że zostałem/am pouczony/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych i ich poprawiania. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe są przetwarzane przez Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Fundusz z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, jako administratorów danych osobowych dla celów wykonywania umowy/umów zawartych z Funduszem oraz Towarzystwem, oraz wykonywania praw i obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o Wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, a także dla celów bezpośredniego marketingu w zakresie produktów oraz usług oferowanych przez administratorów danych osobowych. Jednocześnie zostałem/am poinformowany/a, że udostępnienie danych osobowych zebranych za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. w związku z zawieraniem lub wykonywaniem „Umowy o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostej/tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego Inwestowania przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.” ma charakter dobrowolny, niemniej jednak jest konieczne dla nawiązania stosunku prawnego z administratorami danych osobowych.
     
3. Rachunek bankowy
 
Oświadczam, że rachunek bankowy wskazany w dyspozycji/zleceniu jako rachunek do odkupień jest rachunkiem, którego posiadaczem / współposiadaczem jest Uczestnik / współmałżonek (tylko w przypadku WRM) / osoba Uposażona w razie śmierci Uczestnika / spadkobierca / przedstawiciel ustawowy.
 
Oświadczam, że podczas transakcji odkupienia nie są dokonywane żadne płatności na rzecz osób trzecich oraz że środki z odkupienia jednostek uczestnictwa będą wypłacone wyłącznie ich posiadaczowi przelewem na zarejestrowany rachunek bankowy podany przy otwarciu rejestru lub późniejszej dyspozycji zmiany rachunku bankowego.
 
Przyjmuję do wiadomości, że podanie informacji dotyczących rachunku bankowego jest obowiązkowe przy otwieraniu nowego uczestnictwa (rachunek powinien być prowadzony w walucie PLN przez polski bank / polski oddział banku zagranicznego) jak również, że płatności z i na rachunki bankowe prowadzone poza granicami Polski nie będą akceptowane.
     
4. Zasady dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji
 
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania reklamacji w Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.:
 
a)
Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie, w tym m.in.: osobiście w siedzibie Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., za pośrednictwem telefonu lub telefaksu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jak również listownie na adres: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.
 
b)
W celu poprawnego złożenia reklamacji należy podać imię i nazwisko, nazwę funduszu, numer rejestru lub PESEL, dane kontaktowe oraz powód jej złożenia. W przypadku niedoszłych Klientów dane te ograniczają się do imienia i nazwiska, danych kontaktowych oraz powodu złożenia reklamacji.
 
c)
Udzielenie odpowiedzi na reklamację zgłoszoną przez Klientów powinno nastąpić w możliwie krótkim terminie nie dłuższym jednak niż 30 dni od daty wpływu reklamacji do Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Agenta Transferowego Atlantic Fund Services Sp. z o.o. lub jednego z Dystrybutorów. W uzasadnionych przypadkach wymagających przeprowadzenia szczegółowego dochodzenia termin powyższy może zostać wydłużony. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
W przypadku, gdy udzielenie odpowiedzi wymaga zasięgnięcia opinii innego podmiotu lub organu administracji, pracownik odpowiedzialny za rozpatrzenie reklamacji powinien niezwłocznie powiadomić Klienta o tej okoliczności, wyjaśniając przyczyny opóźnienia oraz wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone, a także podając przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.
 
d)
Podstawową formą udzielania odpowiedzi na reklamacje jest odpowiedź pisemna. Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie wysłana na Państwa adres korespondencyjny. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona pocztą elektroniczną. W przypadku uznania roszczenia finansowego Klienta, odpowiedź na reklamację zostaje udzielona wyłącznie w formie pisemnej.
 
e)
Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
 
f)
Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 
g)
Więcej informacji znajdą Państwo w ulotce reklamacyjnej dostępnej na stronie www.franklintempleton.pl.
     
5. Zasady dotyczące otwierania i prowadzenia Wspólnych Rejestrów Małżeńskich
 
Małżonkowie składający dyspozycję otwarcia WRM oświadczają, że:
 
a)
pozostają we wspólności majątkowej małżeńskiej;
 
b)
wyrażają zgodę na wykonywanie przez każdego z nich, na ich wspólne uczestnictwo małżeńskie, wszystkich uprawnień związanych z nabywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa, włączywszy prawo wystąpienia z żądaniem odkupienia wszystkich nabytych Jednostek Uczestnictwa, żądanie ustanowienia blokady Uczestnictwa i jego zamknięcia, zamiany lub transferu Jednostek Uczestnictwa, a także prawa do otrzymania wszelkich należnych obojgu małżonkom środków pieniężnych;
 
c)
wyrażają zgodę na realizację zleceń i dyspozycji zgodnie z kolejnością ich składania przez każdego z małżonków, chyba że drugi z nich wyrazi sprzeciw najpóźniej w chwili składania zlecenia przez pierwszego z małżonków; w takim wypadku Dystrybutor zastosuje się wyłącznie do zgodnych instrukcji małżonków;
 
d)
wyrażają zgodę na wyłączenie odpowiedzialności Towarzystwa za skutki wykonania złożonych przez małżonków lub ich pełnomocników zleceń odkupienia, będących wynikiem odmiennych decyzji każdego z nich;
 
e)
zobowiązują się do zawiadomienia Agenta Transferowego o ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, w formie pisemnej, listem poleconym.
     
6. Status podatnika USA oraz rezydencji podatkowych
 
Zobowiązuję się do aktualizacji mojego oświadczenia w zakresie mojego statusu podatnika USA złożonego względem Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. w zakresie mojego statusu podatnika USA, jak również zobowiązuję się do jego zaktualizowania za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. w przypadku zmiany okoliczności powodujących, iż poprzednie oświadczenie straciło aktualność.
Potwierdzam prawdziwość podanych przeze mnie danych dotyczących w szczególności rezydencji podatkowej, w związku z obowiązkiem ich dostarczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. 2017 poz. 648). Przyjmuję do wiadomości, że informacje znajdujące się w złożonych przeze mnie oświadczeniach oraz informacje dotyczące posiadacza rachunku i wszystkich rachunków raportowanych mogą zostać przekazane do właściwych organów podatkowych państwa, w którym rachunki są prowadzone oraz wymieniane z organami podatkowymi innego państwa lub państw, gdzie posiadacz rachunku może być rezydentem podatkowym na mocy międzyrządowych porozumień w zakresie wymiany informacji o rachunkach finansowych oraz na mocy ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.
Zobowiązuję się do zaktualizowania za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. wszelkich informacji, które mają wpływ na rezydencję podatkową lub powodują, że informacje zawarte w złożonym oświadczeniu stają się niepoprawne oraz zobowiązuję się złożyć raportującej instytucji finansowej odpowiednio zaktualizowane oświadczenie w terminie 30 dni od tego dnia.
     
7. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 
Oświadczam, że złożone względem Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. oświadczenie, odnośnie zajmowania “eksponowanego stanowiska politycznego” w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest aktualne na dzień złożenia zlecenia bądź dyspozycji składanej do Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Oświadczam, że zostałem/am pouczony/a, o odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 9e ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 455) za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
Oświadczam, że pozostałe informacje podane przeze mnie w związku z zawarciem lub wykonywaniem „Umowy o świadczenie usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.”, a także zawarciem lub wykonywaniem „Umowy o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek bądź tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego Inwestowania przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.”  w zakresie określonym w art. 8b ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym w szczególności w zakresie beneficjenta rzeczywistego transakcji są aktualne na dzień złożenia zlecenia bądź dyspozycji składanej do Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
     
INFORMACJE PRAWNE
 
Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KIID)
Zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, pośrednicy finansowi odpowiadają za nieodpłatne zapewnienie klientom aktualnych dokumentów KIID (Kluczowych Informacji dla Inwestorów) dla każdej inwestycji, w której pośredniczą lub którą zalecą klientowi, zanim klient dokona takiej inwestycji. Z tego względu, przed przeprowadzeniem jakiejkolwiek transakcji nabycia lub zamiany, doradca musi upewnić się, że klient otrzymał i zrozumiał odpowiedni dokument KIID odnoszący się do danej transakcji  dotyczącej Franklin Templeton Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.. KIID oraz inne dokumenty dotyczące funduszu dostępne są na stronie internetowej Franklin Templeton Investment www.ftidocuments.com.
     
Minimalne kwoty transakcji
Minimalna wartość zlecenia pierwszego nabycia jednostek uczestnictwa otwierająca nowy rejestr to 1000,00 PLN pomniejszona o ewentualną opłatę manipulacyjną, której wartość wynika z zapisów Prospektu Informacyjnego. W przypadku kolejnego nabycia na istniejący już rejestr minimalna wpłata wynosi 100,00 PLN i jest ona pomniejszana o odpowiednią opłatę manipulacyjna. Minimalna wartość zlecenia zamiany jednostek uczestnictwa otwierająca nowy rejestr to 1000,00 PLN, pomniejszona o opłatę wyrównawczą, jeśli dotyczy.
W przypadku zamiany pomiędzy istniejącymi już rejestrami w danych subfunduszach, otwartymi za pośrednictwem tego samego Dystrybutora, wynosi 100,00 PLN.
Zgodnie z warunkami Prospektu Informacyjnego, jeżeli ze zlecenia odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa wynika, że realizacja odkupienia zmniejszyłaby wartość inwestycji w subfunduszu źródłowym do poziomu poniżej 100,00 PLN, wszystkie jednostki uczestnictwa mogą podlegać zamianie, a w przypadku odkupienia zostać umorzone, a kwota z odkupienia zostanie przekazana posiadaczowi tych jednostek uczestnictwa.
     
Oświadczenie o statusie podatnika USA. Informacje dla Klienta
1.
Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz reprezentowane przez Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. fundusze inwestycyjne są zobowiązane do przekazania do administracji podatkowej USA (za pośrednictwem polskich organów podatkowych) danych dotyczących:
  -
podatników USA,
  -
osób, które odmówiły złożenia oświadczenia w zakresie statusu podatnika USA,
  -
osób, w przypadku których stwierdzono przesłanki świadczące o rezydencji podatkowej USA i które, pomimo prośby, nie dostarczyły dokumentów potwierdzających, że nie są podatnikami USA.
 2.
Administratorem danych osobowych jest Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. Oświadczenie gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz reprezentowanych przez Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. funduszy inwestycyjnych, dotyczących identyfikacji klientów będących podatnikami Stanów Zjednoczonych Ameryki wynikających z umowy międzynarodowej pomiędzy rządem Rzeczpospolitej Polskiej oraz rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA z dnia 7 października 2014 r. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, a także do ich poprawiania lub usunięcia. Definicja podatnika USA użyta w niniejszym formularzu powinna być interpretowana zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego USA (z ang. Internal Revenue Code), wedle którego podatnikiem USA jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z wymienionych warunków:
  1)
posiada obywatelstwo USA (również w przypadku jednoczesnego posiadania innego obywatelstwa),
  2)
uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona Karta),
  3)
dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA,
  4)
przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych, wynosi co najmniej 183 dni (ustalając łączną liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz, co oznacza, że:
1 dzień pobytu w roku bieżącym = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu
3 dni pobytu w roku poprzednim = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu
6 dni pobytu dwa lata wstecz = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu.
     
Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Ustawa CRS). Informacje dla Klienta
Zgodnie z Ustawą z dnia 9 marca 2017r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej „Ustawa CRS”) na polskie instytucje finansowe nałożony został obowiązek uzyskania od swoich Klientów oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią Ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o Wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 roku, poz.648), gdzie znajdują się dodatkowe wyjaśnienia, m.in. dotyczące konieczności składania Oświadczeń o rezydencji podatkowej.
     
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, jako osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne rozumie się osoby fizyczne:
a)
szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów lub zastępców ministrów, członków parlamentu, sędziów sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, członków trybunałów obrachunkowych, członków zarządów banków centralnych, ambasadorów, chargé d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych – którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania przesłanek określonych w tych przepisach,
b)
małżonków osób, o których mowa w lit. a, lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, rodziców i dzieci osób, o których mowa w lit. a, małżonków tych rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu,
c)
które pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa w lit. a, w ścisłej współpracy zawodowej lub gospodarczej lub są współwłaścicielami podmiotów prawa, a także jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, jeżeli zostały one założone na rzecz tych osób,
- mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Jako rzeczywistego beneficjenta rozumie się:
a)
osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność,
b)
osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25% w tej osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego – w przypadku osób prawnych,
c)
osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25% majątku – w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. podlega i wywiązuje się ze wszystkich obowiązujących praw dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Podejmuje również odpowiednie kroki w celu zapobiegania, wykrywania i zgłaszania możliwego, nieprawidłowego wykorzystania produktów i usług Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do czynności prania brudnych pieniędzy. Ważne: Jeżeli zachodzi podejrzenie próby prania pieniędzy lub jeżeli pełna wymagana dokumentacja nie została dostarczona, Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zastrzega sobie prawo do odrzucenia bądź wstrzymana zlecenia do czasu wyjaśnienia wątpliwości. Aby spełnić powyższe zasady, konieczna jest weryfikacja tożsamości klientów w przypadku składania przez klienta jakiegokolwiek zlecenia. Niezależnie czy dane zlecenie składane jest po raz pierwszy czy kolejny, pracownik Dystrybutora przyjmujący zlecenie obowiązany jest do każdorazowego dokonania identyfikacji klienta na podstawie dokumentu tożsamości. Identyfikacja dotyczy również Beneficjentów rzeczywistych i obejmuje ustalenie i zapisanie ich danych. Proces weryfikacji tożsamości musi być przeprowadzony i zakończony przez Dystrybutora przed realizacją jakiejkolwiek transakcji. Jeżeli jakiekolwiek środki zostaną wpłacone przed zakończeniem procesu weryfikacji tożsamości, Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A zastrzega sobie prawo do zamrożenia takich środków. Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. może zgodnie z własnym uznaniem decydować o realizacji lub wstrzymaniu transakcji do czasu otrzymania odpowiednich dokumentów. Weryfikacja źródła pochodzenia środków pieniężnych, wszystkie inwestycje klienta, zarówno pierwsze, jak i kolejne, muszą podlegać weryfikacji mającej na celu wyeliminowanie podejrzeń prób prania pieniędzy
i finansowania terroryzmu.

 

 

Franklin Templeton Investment Funds: 

 
OŚWIADCZENIA:
     
1.
Kluczowe Informacje dla Inwestorów oraz Dodatkowe Informacje dla Inwestorów
  a)
Niniejszym składam/składamy wniosek o tytuły uczestnictwa wskazanego subfunduszu/wskazanych subfunduszy, zgodnie ze statutem FTIF oraz prospektem uzupełnionym o aneksy krajowe (o ile takowe występują). Niniejszym potwierdzam/potwierdzamy otrzymanie, przeczytanie i zrozumienie „Kluczowych Informacji dla Inwestorów”, a w szczególności części dotyczących celów i strategii inwestycyjnej/inwestycyjnych, czynników ryzyka oraz opłat mających zastosowanie dla określonego subfunduszu/określonych subfunduszy, a także potwierdzam/potwierdzamy otrzymanie, przeczytanie i zrozumienie Dodatkowych Informacji dla Inwestorów. 
„Kluczowe Informacje dla Inwestorów” (KIID) to dwustronicowy dokument zawierający najważniejsze informacje dotyczące subfunduszu. 
„Dodatkowe Informacje dla Inwestorów” (DIDI) to dokument zawierający informacje dotyczące sprzedaży, odkupu i umorzenia tytułów uczestnictwa w subfunduszu. 
„Kluczowe Informacje dla Inwestorów”, „Dodatkowe Informacje dla Inwestorów”, oraz inne dokumenty dotyczące subfunduszu dostępne są na stronie internetowej Franklin Templeton Investments (www.ftidocuments.com). 
Kluczowe Informacje dla Inwestorów nie mają zastosowania w odniesieniu do dokonywanych umorzeń tytułów uczestnictwa. 
     
 2.   Deklaracje dotyczące zlecenia: 
  1. Informacje dotyczące ostatecznego ekonomicznego beneficjenta: Oświadczam, że informacje podane przeze mnie w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy o świadczenie usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.”, a także umowy o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek bądź tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego Inwestowania przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.  w zakresie określonym w art. 8b ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym w szczególności w zakresie beneficjenta rzeczywistego transakcji są aktualne na dzień złożenia zlecenia bądź dyspozycji składanej do spółki zarządzającej Franklin Templeton Investment Funds
  2. Deklaruję/deklarujemy chęć uczestnictwa we wskazanych funduszach zgodnie ze Statutem Franklin Templeton Investment Funds i aktualnym Prospektem Informacyjnym wraz z załącznikami właściwymi dla mojej/naszej jurysdykcji (jeżeli takie istnieją) oraz z ostatnimi dostępnymi sprawozdaniami rocznymi i półrocznymi; potwierdzam/y przeczytanie tych dokumentów. 
  3. Rozumiem/y, że mój/nasz formularz zleceń będzie rozpatrzony i zatwierdzony przez spółkę zarządzającą Franklin Templeton Investment Funds w Luksemburgu.
  4. Stwierdzam(y), iż NIE ubiegam(y) się ani nie nabywam(y) tytułów uczestnictwa bezpośrednio ani pośrednio na rzecz Osoby amerykańskiej (zgodnie z definicją zawartą w Prospekcie Informacyjnym) ani też na rzecz żadnej innej osoby podlegającej innej jurysdykcji, której zabroniono lub ograniczono prawo do nabywania tytułów lub ubiegania się o tytuły, i że nie sprzedam(y), nie przekażę(-emy), ani nie zbędę (zbędziemy) wspomnianych tytułów uczestnictwa w żaden inny sposób, pośrednio lub bezpośrednio, na rzecz czy też na rachunek Osoby amerykańskiej czy też na rachunek jakiejkolwiek innej osoby podlegającej tego typu innej jurysdykcji, a w przypadku zajścia któregokolwiek z powyższych zdarzeń zgadzam(y) się zwolnić spółkę zarządzającą Franklin Templeton Investment Funds z wszelkiej odpowiedzialności za ich skutki.
  5. Oświadczam/y, że inwestowane przeze mnie środki pieniężne nie pochodzą, bezpośrednio ani pośrednio, z działalności, która mogłaby naruszać przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu czy obowiązujące przepisy podatkowe. 
  6. Amerykańska ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych w celach podatkowych (FATCA, od ang. Foreign Account Tax Compliance Act) weszła w życie wraz z dniem 1 lipca 2014. W niektórych przypadkach może to skutkować nałożeniem na Fundusz podatku pobieranego u źródła. Fundusz zamierza spełnić wymogi wynikające z ustawy FATCA, aby możliwie całkowicie uniknąć potencjalnych obciążeń wynikających z ewentualnej konieczności pobrania podatku u źródła. Jednakże, aby tego dokonać, a zarazem pozostać w zgodności z ustawą FATCA, konieczna jest współpraca Inwestorów. Niniejszym, wspierając Fundusz w tych działaniach, wyrażam(y)  zgodę na dostarczenie nam wszelkiej dokumentacji i informacji wymaganych do spełnienia przez Fundusz wymagań ustawy FATCA, a także na przekazywanie przez Fundusz takiej dokumentacji i informacji wszelkim stosownym organom podatkowym w zakresie przewidzianym w ustawie FATCA, wraz z wynikającymi z niej wdrożonymi regulacjami oraz stosownymi umowami międzyrządowymi.
  7. Deklaruję/emy, iż mam(y) ukończone 18 lat i jestem/jesteśmy w pełni władny/i do nabycia, posiadania i wykonywania innych czynności związanych z tytułami uczestnictwa (nie dotyczy Uczestnika małoletniego).
  8. Deklaruję/emy i zgadzam(y) się, by jakiekolwiek moje/nasze dalsze zlecenia nabycia tytułów uczestnictwa były wykonywane lub uznane za wykonywane zgodnie z aktualnie obowiązującą dokumentacją Franklin Templeton Investment Funds.
  9. Jestem należycie umocowany (zgodnie z ustawą lub pełnomocnictwem) do reprezentowania osoby, w imieniu której składam formularz zleceń (dotyczy wyłącznie przedstawiciela). 
  10. Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych oraz innych danych zebranych przez Franklin Templeton Investments, Franklin Templeton Investments Funds i spółkę zarządzającą w zakresie i przez podmioty określone w sekcji 12 „Informacje na temat formularza zleceń” podpunkt 5 „Dane Osobowe” znajdujący się na następnej stronie formularza zleceń. Zapoznałem(-am)/Zapoznaliśmy się z klauzulą dot. danych osobowych, znajdującą się w Informacjach na temat Formularza zleceń i zgadzam(y) się na zawarte w niej warunki. Wyrażam(y) zgodę na to, by moje/nasze Dane mogły być przekazywane zewnętrznym stronom trzecim, które pozostają w relacjach biznesowych z Franklin Templeton Investments, w tym Franklin Resources, Inc., One Franklin Parkway, San Mateo, California i/lub ich spółkom zależnym i współpracownikom, których siedziba może znajdować się poza Luksemburgiem i/lub terytorium Unii Europejskiej, w tym w Indiach i na terenie USA, a także wszelkim podmiotom publicznym, jeżeli tak stanowi prawo luksemburskie. W stosownych przypadkach tego typu Dane będą przetwarzane w celach administracji uczestnictwem, przeciwdziałania praniu pieniędzy / zapobiegania finansowaniu terroryzmu, identyfikacji podatkowej – w tym, w celu zapewnienia zgodności z amerykańską ustawą Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), dyrektywą 2014/107/UE w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych oraz innymi Międzynarodowymi Umowami Podatkowymi, które zawarło Wielkie Księstwo Luxemburga. Dane tego typu mogą być przetwarzane lub przekazywane zgodnie z warunkami określonymi w prawie luksemburskim lub innymi obowiązującymi przepisami lokalnymi. Zgadzam(y) się, by Dane mogły zostać przekazane (i) spółkom wyznaczonym przez FTIF lub Spółkę Zarządzającą (np. podmiotom odpowiedzialnym za komunikację z klientem lub Agentom Płatności) w celu zapewnienia ciągłości działalności FTIF oraz (ii) stronom trzecim, takim jak organy rządowe lub nadzorujące, w tym urzędom skarbowym, rewidentom księgowym w Luksemburgu oraz w innych jurysdykcjach. Nabywając i/lub będąc w posiadaniu tytułów uczestnictwa w FTIF, zgadzam(y) się na przetwarzanie moich/naszych Danych, a w szczególności na ujawnienie tych Danych oraz ich przetwarzanie przez podmioty wymienione powyżej, w tym jednostki mające siedzibę w krajach znajdujących się poza terytorium Unii Europejskiej (takich jak, między innymi, USA i Indie), które mogą nie oferować porównywalnego stopnia ochrony danych jak ten zagwarantowany przez prawo luksemburskie. Rozumiem(y), że przysługuje nam prawo dostępu i wprowadzania poprawek do danych osobowych w przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne.
  11. Oświadczam(y), że dane podane w niniejszym formularzu zleceń są dokładne, zgodnie z moją/naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, a informacje o wszelkich zmianach danych osobowych będę/będziemy przekazywać możliwie szybko.
  12. Oświadczam(y), że wszelkie dokumenty przedstawione w związku ze składaniem niniejszego formularza zleceń, zgodnie z moją/naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, są aktualne.
  13. Potwierdzam(y), że każde z nas osobno ma prawo posługiwać się uczestnictwem i zgadzamy się wspólnie oraz osobno na następujące warunki: a) upoważniam(y) spółkę zarządzającą Franklin Templeton Investments Funds i Franklin Templeton Investments do działania i polegania na podpisanych bądź uznanych na podstawie domniemania za podpisane instrukcjach każdej z osób podpisanych poniżej bez obciążania Funduszu odpowiedzialnością za wszelkie późniejsze nabycia, zamiany i odkupienia wykonane w dobrej wierze zgodnie z takimi instrukcjami. Przyjmuję(emy) do wiadomości, iż podpisy wszystkich uprawnionych będą wymagane dla przeprowadzenia jakichkolwiek zmian dotyczących rachunku bankowego Uczestnika oraz danych podanych do rejestru; b) przyjmuję(my) do wiadomości, iż to upoważnienie dotyczy mojego/naszego rachunku Uczestnika, w tym wszystkich przyszłych tytułów uczestnictwa, i że upoważnienie to pozostaje w mocy do czasu nadejścia do Moventum Sp. z o.o., zawiadomienia o jego odwołaniu; c) zgadzam(y) się na interpretację niniejszego upoważnienia oraz poddanie go prawu Luksemburga (dotyczy uczestnictwa wspólnego). 
  14. Rozumiem(y), że zgodnie z Międzyrządowym Porozumieniem w sprawie Przestrzegania Przepisów Prawa Podatkowego w związku z FATCA zawartym pomiędzy Luksemburgiem a USA oraz Dyrektywą UE 2014/107/UE odnośnie automatycznej wymiany informacji finansowych, a także innymi Międzynarodowymi Umowami Podatkowymi zawartymi przez Wielkie Księstwo Luksemburga, FTIF oraz/lub Spółka Zarządzająca mogą przekazać odpowiednim władzom podatkowym Luksemburga dane rejestracyjne zamieszczone powyżej, w tym kraj rezydencji podatkowej, numer identyfikacji podatkowej, numer uczestnictwa klienta, salda rejestrów i transakcji dokonanych na uczestnictwie oraz dane dotyczące rzeczywistych beneficjentów uczestnictwa. Władze podatkowe Luksemburga mogą w odstępach jednego roku przekazać te dane automatycznie odpowiednim organom podatkowym USA, państw członkowskich UE i innych krajów zgodnie z Międzynarodowymi Umowami Podatkowymi.
  15. Zobowiązuję się powiadomić Franklin Templeton Investments o wszelkich okolicznościach, które mają wpływ na rezydencję podatkową Inwestora w ciągu 30 dni od ich zaistnienia bezpośrednio lub poprzez aktualizację mojego oświadczenia w zakresie statusu podatnika USA lub mojej rezydencji podatkowej złożonego względem Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. jak również zobowiązuję się do jego zaktualizowania za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. w przypadku zmiany okoliczności powodujących, iż poprzednie oświadczenie straciło aktualność i wyrażam zgodę na przekazanie tej aktualizacji do Franklin Templeton Investments.
  16. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania reklamacji w Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna oraz Franklin Templeton International Services S.á r.l.:
  a) Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie, w tym m.in.: osobiście w siedzibie Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, za pośrednictwem telefonu lub telefaksu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na stronie internetowej www.franklintempleton.pl, jak również listownie na adres: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.
  b) W celu poprawnego złożenia Reklamacji należy podać imię i nazwisko, nazwę funduszu, numer rejestru lub PESEL, dane kontaktowe oraz powód jej złożenia. W przypadku niedoszłych Klientów dane te ograniczają się do imienia i nazwiska, danych kontaktowych oraz powodu złożenia Reklamacji.
  c) Udzielanie odpowiedzi na Reklamację zgłoszone przez Klientów powinno nastąpić w możliwie krótkim terminie nie dłuższym jednak niż 30 dni od daty wpływu Reklamacji do Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, Franklin Templeton International Services S.á r.l., Agenta Operacyjnego Moventum Sp. z o.o. lub jednego z Dystrybutorów. W uzasadnionych przypadkach wymagających przeprowadzenia szczegółowego dochodzenia termin powyższy może zostać wydłużony. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku, gdy udzielenie odpowiedzi wymaga zasięgnięcia opinii innego podmiotu lub organu administracji, pracownik odpowiedzialny za rozpatrzenie Reklamacji powinien niezwłocznie powiadomić Klienta o tej okoliczności, wyjaśniając przyczyny opóźnienia oraz wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone a także podając przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.
  d) Podstawową formą udzielania odpowiedzi na Reklamacje jest odpowiedź pisemna. Odpowiedź na złożoną reklamację będzie wysłana na Państwa adres korespondencyjny. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona pocztą elektroniczną. W przypadku uznania roszczenia finansowego Klienta, odpowiedź na Reklamację zostaje udzielona wyłącznie w formie pisemnej. 
  e) Złożenie Reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
  f) Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna pełniąc na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej funkcję przedstawiciela Franklin Templeton Investment Funds SICAV z siedzibą w Luxemburgu podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Franklin Templeton International Services S.á r.l. podlega nadzorowi Commission de Surveillance du Secteur Financier.
  g) Więcej informacji znajdą Państwo w ulotce reklamacyjnej dostępnej na stronie www.franklintempleton.pl.
   
Informacje:
     
1. Szczegóły dotyczące nabyć.
 
Minimalna kwota, za którą Inwestor musi nabyć tytuły uczestnictwa dowolnej klasy dla każdego subfunduszu wynosi 2 500 USD/EUR/CHF w przypadku pierwszej transakcji kupna dla jednego subfunduszu lub kwota równoważna w innej akceptowanej walucie. Minimalna kwota kolejnej wpłaty na już istniejący rejestr prowadzony w danym subfunduszu wynosi 1 000 USD/EUR/CHF lub kwota równoważna w innej akceptowalnej walucie. Z zastrzeżeniem, iż wpłata może zostać dokonana w walucie klasy tytułów uczestnictwa subfunduszu lub w PLN. Imienne tytuły uczestnictwa dostępne są we wszystkich Funduszach. W przypadku, gdy wpłata zostanie dokonana w PLN, a waluta klasy tytułów uczestnictwa funduszu jest inna, konieczne jest podanie tej informacji na formularzu zleceń. Płatność ta zostanie przewalutowana na koszt i ryzyko Uczestnika. Dozwolone jest nabywanie tytułów uczestnictwa więcej niż jednego funduszu. Przy nabyciu tytułów różnych funduszy w różnych walutach, proszę wskazać kwotę, która ma być ulokowana w każdym funduszu w walucie jej płatności. Jeżeli wymiana walutowa będzie konieczna, rozliczenie zlecenia może zostać opóźnione o jeden dzień roboczy.
2.
Wymagane dokumenty.
 
Aktualni uczestnicy funduszy proszeni są o podanie numeru rejestru prowadzonego w jednym z subfunduszy Franklin Templeton Investment Funds.
3. Metoda płatności.
  Środki pieniężne muszą wpłynąć w dostępnej formie nie później niż w odpowiednim dniu wyceny (zgodnie z definicją zawartą w Prospekcie Informacyjnym), chyba że spółka zarządzająca i Franklin Templeton Investment Funds zdecyduje inaczej. Dopuszczalne jest dokonanie płatności bezpośrednio u Dystrybutora lub metodą przelewu bankowego na konto Dystrybutora. Możliwa jest również płatność przelewem bankowym bezpośrednio na konto Agenta Płatności zgodnie z danymi podanymi w niniejszym formularzu. Płatność taka musi zostać dokonana z rachunku bankowego należącego do Uczestnika. Jeśli zainwestowali Państwo w klasę tytułów uczestnictwa subfunduszu, która wypłaca dywidendy, wówczas za jedyny sposób otrzymania dywidendy uznaje się wypłatę środków. Nie występuje możliwość jej reinwestycji. Rachunkiem bankowym, na który zostaną przekazane środki pochodzące z wypłaty dywidendy, jest rachunek wskazany przez Klienta jako rachunek właściwy dla transakcji umorzenia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Prospekcie. Wypłata środków pochodzących z dywidendy jest możliwa wyłącznie w drodze przelewu bankowego, z zachowaniem wyjątków przewidzianych w Prospekcie. Inwestorzy powinni wziąć pod uwagę, że w przypadku wskazania rachunku bankowego prowadzonego w innym kraju niż Polska, FTIF zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji lub dokumentacji wynikającej z obowiązujących przepisów prawa i regulacji lub pozwalającej zapewnić dodatkową ochronę Inwestora w związku z wymogami FTIF. Niedostarczenie wspomnianych informacji lub dokumentacji może opóźnić realizację zlecenia lub przekazanie środków z tytułu odkupienia lub dywidendy.
4. Deklaracje dotyczące zlecenia.
  Pojęcie Osoby amerykańskiej oznacza dowolną osobę, która spełnia warunki definicji Osoby amerykańskiej zawarte w przepisie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. lub definicji takiej osoby stosowanej przez amerykańską Komisję ds. obrotu kontraktami terminowymi futures na towary i surowce, przy czym definicja tego pojęcia może zostać zmieniona ustawami, przepisami, regułami i interpretacjami sądów oraz władz administracyjnych. Potencjalny Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z przepisami prawnymi, podatkowymi i nadzoru giełdy (w odpowiednich przypadkach), które obowiązują w jego kraju obywatelstwa, rezydencji lub zamieszkania.W przypadku, gdy niniejszy formularz zleceń jest podpisany przez osobę działającą w imieniu Inwestora powinna zostać załączona do niego kopia odpowiedniego pełnomocnictwa (chyba, że pełnomocnictwo to jest już zarejestrowane przez Moventum Sp. z o.o.). 
5. Informacje dotyczących danych osobowych i Administratorów danych.
  Wszystkie dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu zleceń i wszystkie dalsze dane, zebrane w wyniku stosunków handlowych Uczestnika z Franklin Templeton Investments i spółką zarządzającą Franklin Templeton Investment Funds, mogą być zbierane, zapisywane, porządkowane, przechowywane, adoptowane, pobierane, przesyłane, rozpowszechniane i w inny sposób przetwarzane i stosowane przez spółki Franklin Templeton Investments, w tym Franklin Resources, Inc., One Franklin Parkway, San Mateo, California 94403-1906, USA i/lub spółki zależne i powiązane („Franklin Templeton Investments”). W związku z powyższym wyrażam(y) zgodę, by moje/nasze dane były przetwarzane przez Franklin Templeton Investments, przez Moventum Sp. z o.o. oraz przez Dystrybutora (wyłącznie w zakresie związanym z moim/naszym uczestnictwem w funduszach), w szczególności wyrażam(y) zgodę na przekazywanie tych danych do krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Ekonomicznym, włączając w to USA oraz Indie.Jestem/Jesteśmy świadomy/świadomi faktu, że kraje trzecie, do których mogą być przekazywane dane, mogą nie dawać gwarancji ochrony danych równorzędnych gwarancjom, jakie obowiązują na terytorium Polski. Dane mogą być przetwarzane do celów zarządzania uczestnictwem, identyfikacji w celu zapobiegania praniu pieniędzy i innych ogólnych celów działalności, w tym zbywania, nabywania tytułów uczestnictwa  a także usług świadczonych przez administratora danych w związku z tytułami uczestnictwa nabywanymi lub zbywanymi  będącymi przedmiotem zlecenia. Administratorem danych jest spółka zarządzająca Franklin Templeton International Services S.a r.l. Przedstawicielem administratora danych jest w Polsce Moventum Sp. z o.o., z siedzibą przy ul.Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa. Uczestnik może zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie szczegółów danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu, zgodnie z prawem Luksemburga. Uczestnik może również zażądać uaktualnienia lub wprowadzenia poprawek do wszelkich nieprawidłowo zapisanych danych osobowych oraz Spółka Zarządzająca mogą zostać wezwane do ujawnienia organom podatkowym Luksemburga danych osobowych dotyczących uczestnictw podlegających zgłoszeniu zgodnie z Międzyrządowym Porozumieniem w sprawie Przestrzegania Przepisów Prawa Podatkowego w związku z FATCA zawartym pomiędzy Luksemburgiem a USA oraz Dyrektywą UE 2014/107/UE odnośnie do automatycznej wymiany informacji finansowych, a także innymi międzynarodowymi umowami podatkowymi zawartymi przez Wielkie Księstwo Luksemburga.
6.
 Automatyczna wymiana informacji.
  29 października 2014 r. Wielkie Księstwo Luksemburga podpisało wielostronne porozumienie właściwych władz (MCAA) dotyczące wdrożenia Ogólnoświatowego Standardu w zakresie automatycznej wymiany informacji finansowych. Podpisując MCAA, Luksemburg zobowiązał się wprowadzić regulacje umożliwiające automatyczną wymianę informacji z innymi państwami będącymi sygnatariuszami MCAA. Pierwsza wymiana informacji nastąpi w roku 2017 w stosunku do rachunków prowadzonych w roku kalendarzowym 2016. 9 grudnia 2014 r. Rada Europejska przyjęła Dyrektywę 2014/107/UE w związku ze współpracą administracyjną w zakresie podatków bezpośrednich. Dyrektywa 2014/107/UE przewiduje automatyczną wymianę informacji pomiędzy państwami członkowskimi UE poczynając od roku 2017, podczas gdy raportowanie dotyczy uczestnictw prowadzonych w roku kalendarzowym 2016. FTIF oraz Spółka Zarządzająca mogą zostać zobowiązane prawem luksemburskim do raportowania danych dot. określonych uczestnictw, których właścicielami są rezydenci państw członkowskich UE lub państw będących sygnatariuszami MCAA. W myśl Dyrektywy 2014/107/UE oraz porozumienia MCAA, władze podatkowe Luksemburga mogą przekazywać tego typu dane dotyczące uczestnictw, których właścicielami są rezydenci państw członkowskich UE lub państw będących sygnatariuszami MCAA, które nie należą do UE, władzom podatkowym tych państw.
7.  Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu.
 
Jako rzeczywistego beneficjenta rozumie się:
  a)
osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność,
  b)
osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25% w tej osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego – w przypadku osób prawnych,
  c)
osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25% majątku – w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

Zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego z dnia 5 kwietnia 1993 roku dotyczącymi sektora finansowego (z późniejszymi zmianami) oraz z dnia 12 listopada 2004 roku odnoszącym się do przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (z późniejszymi zmianami), a także z okólnikami luksemburskiego organu nadzorującego (w szczególności rozporządzenie nr 12-02 oraz okólniki CSSF 13/556 i CSSF17/650), wszyscy specjaliści z sektora finansowego są zobowiązani do podjęcia kroków mających na celu uniemożliwienie wykorzystywania UCITS do prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. W związku z powyższym Spółka Zarządzająca ustanowiła procedurę umożliwiającą identyfikację wszystkich Inwestorów. Aby spełnić powyższe wymagania, wraz z formularzem zleceń Inwestorzy powinni dostarczyć dokumenty niezbędne do ich identyfikacji. Niniejsze wymagania dotyczą wszystkich nabyć składanych za pośrednictwem Dystrybutora. Spółka Zarządzająca zastrzega sobie prawo do żądania w dowolnym momencie dodatkowych informacji oraz dokumentacji, takich jak informacje dotyczące źródła pochodzenia środków pieniężnych, które mogą być wymagane w przypadku transakcji o podwyższonym ryzyku lub wynikać z obowiązujących przepisów prawa i regulacji. W przypadku opóźnienia lub niedostarczenia wymaganych informacji i/lub dokumentacji, Spółka Zarządzająca może odrzucić lub opóźnić realizację nabycia, umorzenia lub jakiegokolwiek innego zlecenia lub dyspozycji. Spółka zarządzająca może również opóźnić lub wstrzymać wypłatę dywidendy do czasu otrzymania odpowiednich informacji i/lub dokumentacji. W przypadku niedostarczenia lub przedłożenia niepełnej informacji i/lub dokumentacji przez Inwestora, FTIF ani Spółka Zarządzająca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za opóźnienie lub niezrealizowanie zlecenia. Informacje przekazane Spółce Zarządzającej są gromadzone i przetwarzane w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 

Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 
OŚWIADCZENIA:
     
1.   Prospekt informacyjny, kluczowe informacje dla inwestorów i informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego:
   
Potwierdzam, iż zostały mi udostępnione kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące wybranej kategorii jednostki uczestnictwa funduszu/subfunduszu, którego dotyczy niniejsze zlecenie („KII”), a w przypadku specjalistycznych funduszy/subfunduszy inwestycyjnych otwartych także informacje dla klient alternatywnego funduszu inwestycyjnego, którego dotyczy niniejsze zlecenie oraz prospekt informacyjny funduszu, którego dotyczy KII („Fundusz”), znajdujące się na stronie www.esaliens.pl lub w siedzibie Funduszu.
     
 2.   Informacja dotycząca danych osobowych:
    Oświadczam, iż zostałam(łem) poinformowana(y) o tym, że:
  1. administratorem danych osobowych jest Fundusz, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bielańskiej 12, 00-085 Warszawa,
  2. dane osobowe zbierane są w celu:
  a. spełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 6 oraz art. 69 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
  b. realizacji umowy o uczestnictwo w Funduszu,
  c. wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
  3. mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  4. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie art. 6 oraz art 69 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
     
 3.   Informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania reklamacji, pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami oraz nadzoru:
    Klient, w rozumieniu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 r., jest uprawniony do złożenia reklamacji w zakresie usług świadczonych przez Esaliens TFI S.A.: w formie pisemnej – osobiście lub za pośrednictwem posłańca w siedzibie Esaliens TFI S.A. albo przesyłką pocztową na adres Esaliens TFI S.A., ustnie – osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie Esaliens TFI S.A. lub telefonicznie.
Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w zakresie usług świadczonych przez fundusz inwestycyjny zarządzany przez Esaliens TFI S.A.: w formie pisemnej – osobiście lub za pośrednictwem posłańca w siedzibie Esaliens TFI S.A. albo przesyłką pocztową na adres Esaliens TFI S.A., ustnie – osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie Esaliens TFI S.A. lub telefonicznie, jak również za pośrednictwem dystrybutora lub do agenta transferowego.
Odpowiedzi na reklamację udziela się nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z procedurą określającą sposób i termin załatwiania reklamacji składanych przez klientów towarzystwa oraz uczestników funduszy obowiązującą w Esaliens TFI S.A. i ogłoszoną na stronie www.esaliens.pl.
Esaliens TFI S.A. i zarządzane przez nią fundusze inwestycyjne informują, że zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Uczestnik funduszu będący konsumentem może wystąpić, w przypadku zaistnienia sporu dotyczącego spraw związanych z jego uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Esaliens TFI S.A., z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia takich postępowań jest Rzecznik Finansowy (adres strony internetowej: http://www.rf.gov.pl).
Esaliens TFI S.A. oraz zarządzane przez nią fundusze inwestycyjne podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
     
 4.   Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:
    Oświadczam, że niezwłocznie poinformuję Fundusz w przypadku istnienia lub zmiany beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla transakcji dokonywanych przeze mnie, a także każdorazowej zmiany danych takiej osoby.
     
 5.   Status podatnika USA:
    Zobowiązuję się do aktualizacji oświadczenia w zakresie statusu Uczestnika jako podatnika USA w przypadku zmiany okoliczności powodujących, iż poprzednie oświadczenie straciło aktualność oraz w razie konieczności do dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia. Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie także do innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Esaliens TFI SA, za wyjątkiem funduszy inwestycyjnych zamkniętych.
     
6.   Status rezydencji podatkowej:
    Zobowiązuję się poinformować o zmianie okoliczności, która ma wpływ na rezydencję podatkową lub powoduje, że informacje zawarte w oświadczeniu o statusie podatkowym CRS stały się nieaktualne oraz złożyć odpowiednio zaktualizowane oświadczenie w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności. Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie także do innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Esaliens TFI SA, za wyjątkiem funduszy inwestycyjnych zamkniętych.