Polityka prywatności

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wypełniając ten formularz i wysyłając go w formie elektronicznej wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzane danych osobowych podanych na niniejszym formularzu i wykorzystywanie ich dla potrzeb kontaktu przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa. Przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, że skontaktowanie się z Panem/Panią nastąpi na koszt Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. Brak zgody uniemożliwi skontaktowanie się z Panem/Panią oraz przedstawienie naszej oferty. Szczegółowe informacje, w tym wynikające z obowiązków nałożonych na administratora danych ustawą, o której mowa powyżej, znajdują na stronie internetowej Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. pod adresem http://www.xelion.pl/zastrzezenia-prawne, w Rozdziale VI Zastrzeżeń prawnych dotyczących serwisu internetowego www.xelion.pl.

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-595) przy ul. Puławskiej 107, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 000061809 ("Spółka"). Spółka podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Inwestycje w instrumenty pochodne dają możliwość realizacji ponadprzeciętnych stóp zwrotu, jednakże związane są z ryzykiem. Wielkość poniesionej straty może przekraczać wysokość wniesionego depozytu. Wymagane przepisami prawa informacje o Spółce oraz świadczonych usługach oraz ryzyku związanym z inwestowaniem, udostępniane są na stronie www.xelion.pl lub w formie papierowej przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Informacje nie mogą stanowić wyłącznej podstawy do skorzystania z usług oferowanych przez Spółkę lub do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej.