Placówki Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. ("Placówki") objęte są monitoringiem wizyjnym.

Administratorem danych osobowych w postaci wizerunku osób znajdujących się w zasięgu kamer monitoringu wizyjnego znajdującego się w obrębie Placówki, zgromadzonych w związku z prowadzeniem monitoringu, jest Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. siedzibą przy ul. Puławskiej 107 w Warszawie, spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061809 („DI Xelion”).
 
Dane te przetwarzane są w szczególności w oparciu o prawnie uzasadniony interes DI Xelion w celu  zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, jak również zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić DI Xelion na szkodę.
 
Dane te przetwarzane są na podstawie i z zastosowaniem uregulowań przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Osoba, której dane są przetwarzane w związku prowadzeniem monitoringu ma prawo dostępu do danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także - w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – żądania zaprzestania przetwarzania danych, ich usunięcia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Przedmiotowe dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Przedmiotowe dane  nie będą przekazywane do innych podmiotów zewnętrznych, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organów ścigania, sądów, Komisji Nadzoru Finansowego w razie zgłoszenia przez organ żądania w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Zgromadzone dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą w oparciu o nie również podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
 
Dane zarejestrowane przez monitoring będą przechowywane nie dłużej niż 90 dni, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania obrazu będą mogły  stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa. W takiej sytuacji 90-dniowy termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 
DI Xelion jako administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Sebastiana Perechowskiego, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.