AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE W DI XELION PROMOCJE

 

Promocja dla Klientów zawierających umowę doradztwa inwestycyjnego

Wszyscy Klienci, którzy zawrą z DI Xelion umowę o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego do dnia 31 grudnia 2016 r., są zwolnieni z opłat stałych przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 

Promocja dla Klientów zakładających rachunek maklerski Xelion

Klienci zakładający rachunek maklerski w DI Xelion otrzymują na start przez 3 miesiące prowizję maklerską zgodną z preferencyjnym planem taryfowym.

 

Lp.
Prowizje od transakcji na podstawie składanych zleceń za pośrednictwem Internetu
Preferencyjny Plan Taryfowy
1.
Prowizja od obrotu akcjami, prawami do akcji, prawami poboru, warrantami, certyfikatami inwestycyjnymi, produktami strukturyzowanymi
0,33%
min. 5 PLN
2.
Prowizja od obrotu obligacjami
0,17%
min. 5 PLN
 3.
Prowizja od obrotu kontraktami terminowymi z wyłączeniem kontraktów terminowych na akcje, kursy walut, obligacje i stawki WIBOR
7,5 PLN szt.

 

Promocja dla Klientów przenoszących papiery wartościowe

Klienci, którzy przeniosą portfel papierów wartościowych do DI Xelion, otrzymają dla transakcji składanych przez Internet od obrotu akcjami, prawami do akcji, prawami poboru, warrantami, certyfikatami inwestycyjnymi, produktami strukturyzowanymi stawkę prowizji 0,15% (min. 5 PLN) do momentu zwrotu kosztów poniesionej opłaty za transfer z innego domu maklerskiego.