Instrukcja użytkowania serwisu

 

Słownik

 • GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Hasło do logowania – rozumie się przez to ciąg od 8 do 16 znaków. Hasło powinno zawierać przynajmniej 1 cyfrę, 1 mała oraz 1 wielką literę. Hasło nie może zawierać znaków specjalnych. Hasło jest niezbędne do logowania do systemu Platforma.
 • Identyfikator Klienta – rozumie się przez to udostępniony przez Xelion indywidualny Identyfikator Klienta służący do logowania do Platformy.
 • Kanałach zdalnych – rozumie się przez to udostępnione przez Xelion kanały komunikacji przeznaczone do składania dyspozycji i zleceń za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, w tym w szczególności Serwis oraz telefon.
 • Konsultant Xelion – pracownik pracujący na Call Center.
 • Platformie – rozumie się przez to portal internetowy Xelion zawierający zagregowane dane o wszelkich produktach finansowych posiadanych przez Klienta w Xelion, zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych.
 • Serwisie – rozumie się przez to system internetowy Xelion służący do bezpośredniego składania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz innych dyspozycji związanych z prowadzeniem Rachunku.
 • Taryfie Prowizji i Opłat – rozumie się przez to zestawienie prowizji i opłat pobieranych przez Xelion z tytułu świadczenia usług maklerskich.
 • Telekodzie – rozumie się przez to 6-cyfrowy kod służący do potwierdzania zleceń składanych za pośrednictwem telefonu.
 • Xelion – rozumie się przez to Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

Udostępnienie platformy transakcyjnej.

 • Xelion udostępnia Klientowi Serwis do składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem Internetu. Dostęp do serwisu umożliwia Klientowi składanie dyspozycji na wszystkich rachunkach do których posiada uprawnienia jako właściciel lub pełnomocnik.
 • Celem zapewnienia bezpieczeństwa przesyłania danych, dostęp do Serwisu jest możliwy jednie pod warunkiem posiadania przez Klienta hasła do logowania oraz Identyfikatora Klienta. Klient loguje się do systemy Platforma z którego ma możliwość bezpiecznego i automatycznego przejścia do serwisu.
 • Identyfikator Klienta jest nadawany automatycznie i przekazywany Klientowi.
 • Hasło do logowania oraz Telekod jest ustanawiane przez Klienta w procesie rejestracji lub Klient otrzymuje bezpieczną kopertę z hasłem i/lub Telekodem.
 • Strony zobowiązują się do utrzymania hasła do pierwszego logowania w tajemnicy i zapobiegania zapoznania się z nim przez osoby trzecie. Klient zobowiązuje się do zmiany hasła po pierwszym zalogowaniu się do platformy transakcyjnej.

Zasady autoryzacji w platformie transakcyjnej.

 • Autoryzacja Klienta podczas logowania do Platformy następuje na podstawie poprawnie podanego Identyfikatora Klienta i hasła do logowania.
 • Klient przyjmuje do wiadomości, że trzykrotne błędne logowanie do Platformy skutkuje zablokowaniem do niej dostępu.
 • Autoryzacja Klienta podczas przekazywania dyspozycji za pośrednictwem telefonu następuje na podstawie poprawnego podania Identyfikatora Klienta oraz wybranych 3 cyfr Telekodu, wskazanych przez Konsultanta Xelion.
 • Klient może w każdym czasie złożyć dyspozycję zmiany hasła do logowania za pośrednictwem Platformy lub/i serwisu telefonicznego.
 • Klient jest odpowiedzialny za przestrzeganie poufności danych (Identyfikator Klienta, hasło, Telekod) oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie próby zainicjowania połączenia przy ich użyciu.
 • W przypadku podejrzenia możliwości uzyskania dostępu do hasła lub Telekodu przez osoby trzecie lub jego zagubienia Klient zobowiązany jest bezzwłocznie zgłosić ten fakt Xelion osobiście lub telefonicznie. Xelion nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta powstałe z tytułu realizacji zleceń lub dyspozycji w okolicznościach, o których mowa powyżej, w okresie przed dokonaniem zgłoszenia przez Klienta.

Zasady korzystania z platformy transakcyjnej.

 • Xelion umożliwia nieprzerwany dostęp do Platformy oraz Serwisu za wyjątkiem przerw administracyjnych poza godzinami trwania sesji na GPW, związanych z utrzymaniem Platformy oraz Serwisu.
 • Za chwilę przyjęcia przez Xelion dyspozycji złożonej przez internet uznaje się chwilę potwierdzenia jej przyjęcia przez Serwis.
 • Klient zobowiązuje się do natychmiastowego powiadamiania Xelion o stwierdzeniu realizacji dyspozycji, która nie została przez niego (lub pełnomocnika) złożona lub otrzymania innej nieprawidłowej informacji dotyczącej stanu rachunku.
 • Podstawą rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących treści dyspozycji i osoby składającej dyspozycję będzie weryfikacja elektronicznego kodu. W tym celu Klient zobowiązuje się udostępnić Xelion swój Identyfikator Klienta, zgodnie z przyjętymi w Xelion regulacjami w zakresie rozpatrywania skarg.
 • Xelion świadczy poprzez internet w Serwisie zróżnicowany zakres usług w zakresie prezentacji notowań GPW , podzielony na pakiety.
 • Możliwość korzystania przez Klienta z wybranego pakietu usług uzależniona jest od wniesienia przez Klienta właściwej opłaty. Zakres świadczonych usług w ramach poszczególnych pakietów określony jest w Tabeli opłat i prowizji.
 • Xelion może:

 - odłączyć Klienta od Serwisu, zaprzestać lub zawiesić na czas określony udostępnianie danych lub przyjmowanie dyspozycji za pomocą Serwisu, jeżeli:

 • Klient zalega z opłatami,
 • Klient narusza postanowienia Umowy lub Regulaminu,
 • w ocenie Xelion wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub Klienta,
 • gdy z takim żądaniem wystąpi dostawca danych lub inny uprawniony podmiot.

- w trybie natychmiastowym zablokować częściowo lub całkowicie dostęp do rachunku Klienta w przypadku:

 • awarii,
 • nieautoryzowanego dostępu do Platformy lub Serwisu,

 

 • Xelion ponosi odpowiedzialność za szkody Klienta w zakresie określonym w Regulaminie świadczenia usług wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków przez Xelion.

Warunki abonenckie.

 • Xelion udostępnia Klientowi poprzez Serwis dane zawarte w banku danych Systemu Dystrybucji Danych Giełdowych rozpowszechniane przez GPW.
 • Xelion udostępnia dane w czasie rzeczywistym czyli przed upływem 15 minut od momentu ich udostępnienia przez GPW. Dane te mogą mieć postać serwisów migawkowych uaktualnianych przez Xelion automatycznie w sposób ciągły z częstotliwością ograniczoną do czterech razy na godzinę z co najmniej 15 minutowymi przerwami między kolejnymi uaktualnieniami.
 • Klient zobowiązuje się do wykorzystywania danych, o których mowa w pkt 1, wyłącznie w celach prywatnych bez prawa ich rozpowszechniania, reprodukcji (kopiowania), transmisji, sprzedaży, dystrybucji, publikacji, nadawania w radiu, telewizji lub internecie lub przekazywania bądź udostępniania w inny sposób osobom trzecim w jakiejkolwiek formie lub formacie. W przypadku naruszenia przez Klienta obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, ponosi on odpowiedzialność na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 • Klient zgadza się na przekazywanie GPW przez Xelion anonimowych informacji statystycznych dotyczących:
  • rodzaju i liczby udostępnionych Klientowi serwisów czasu rzeczywistego,
  • łącznego czasu udostępnienia Klientowi informacji pochodzących z Systemu Dystrybucji Danych Giełdowych GPW,
  • liczby zgłoszonych przez Klienta zapytań do bazy danych zawierających informacje pochodzące z Systemu Dystrybucji Danych Giełdowych GPW oraz udostępnienia GPW w celach kontrolnych, wszelkich umów zawartych z Klientem dotyczących udostępnienia serwisów czasu rzeczywistego.

Postanowienia końcowe.

 • Instrukcja udostępniana jest Klientom w formie elektronicznej na stronie internetowej Xelion www.xelion.pl.
 • Instrukcja wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2018 r.