Akcje i obligacje to podstawowe instrumenty finansowe, z których zbudowane są niemal wszystkie portfele inwestycyjne.

AKCJE

AKCJE

DI Xelion zapewnia dostęp do transakcji na GPW i NewConnect

OBLIGACJE

OBLIGACJE

DI Xelion zapewnia dostęp do transakcji na GPW i Catalyst

Dzięki akcjom stajemy się współwłaścicielem danej spółki, co umożliwia nam partycypowanie w zyskach, ale również i w stratach danej firmy. Ryzyko, jakie wiąże się z posiadaniem akcji z nawiązką wynagradzane jest jednak potencjalnymi wysokimi stopami zwrotu.

Aby nasz portfel inwestycyjny był mniej podatny na zawirowania rynkowe, powinien składać się również z części bezpiecznej. Obligacje są instrumentami doskonale spełniającymi tę rolę. W odróżnieniu od akcji, posiadacz obligacji nie jest współwłaścicielem spółki, a jedynie jej wierzycielem. Poprzez zakup obligacji inwestor udziela kredytu, którego spłata jest ściśle określona w warunkach emisji. Obligacje jako papiery wartościowe obarczone są więc niższym stopniem ryzyka w stosunku do np. akcji. Inwestor lokujący kapitał w obligacjach zainteresowany jest otrzymywaniem z góry określonego dochodu, niezależnie od wyników finansowych, jakie osiąga przedsiębiorstwo dzięki pożyczonemu kapitałowi, w związku z czym obligacje określane są jako papiery wartościowe przynoszące stały dochód.


Pełna informacja o instrumentach finansowych i ryzykach z nimi związanymi dostępna jest w dokumencie „Informacja o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty finansowe”.