New Connect jest nowym rynkiem zorganizowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i finansującym rozwój małych i średnich przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu. Większość spółek notowanych na tym rynku jest we wstępnej fazie swojego rozwoju, generując tym samym podwyższone ryzyko dla akcjonariuszy. Wysokie ryzyko związane z finansowaniem start-upów wynagradzane jest jednak przez potencjalne wysokie stopy zwrotu z inwestycji.