DI Xelion umożliwia swoim Klientom zawieranie transakcji z odroczonym terminem płatności (OTP), czyli bez posiadania własnych środków pieniężnych w momencie składania zlecenia. Rozwiązanie to umożliwia efektywne zarządzanie kapitałem, jak również przeprowadzanie krótkoterminowych transakcji spekulacyjnych z użyciem dźwigni finansowej. Pamiętać należy, że istnienie dźwigni finansowej niesie ze sobą ryzyko zwielokrotnienia strat w przypadku niekorzystnego zachowania się kursu.

Aby złożyć zlecenie z OTP, wystarczy posiadać środki na rachunku w wysokości 30% wartości zlecenia. Pozostałą część, do dnia rozliczenia pokrywa DI Xelion. Dzięki skorzystaniu z usługi OTP Klienci otrzymują możliwość zwiększenia wartości wykonanych transakcji jednocześnie zwiększając ich ryzyko.

Aby korzystać z usługi, wystarczy podpisać aneks do umowy w sprawie składania zleceń bez pokrycia na rachunku pieniężnym.


Pełna informacja o instrumentach finansowych i ryzykach z nimi związanymi dostępna jest w dokumencie „Informacja o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty finansowe”.

Zapoznaj się z Listą papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem transakcji z odroczonym terminem płatności oraz które mogą stanowić zabezpieczenie tych transakcji.