Inwestowanie na giełdzie polega na lokowaniu nadwyżek finansowych w giełdowe instrumenty finansowe, którymi są przede wszystkim akcje, prawa do akcji, prawa poboru, obligacje, certyfikaty inwestycyjne czy instrumenty pochodne (kontrakty terminowe i opcje). Inwestor, otwierając w domu maklerskim rachunek inwestycyjny i składając za jego pośrednictwem zlecenia giełdowe, staje się uczestnikiem rynku kapitałowego oraz podlega jego regulacjom.

Instrumenty giełdowe stwarzają kolejne możliwości dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, w zależności od preferowanego poziomu ryzyka czy horyzontu inwestycyjnego (zapoznaj się z Informacją o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty).


OFERTA DI XELION

DI Xelion, w ramach świadczenia usług maklerskich, oddaje swoim Klientom do dyspozycji rachunek inwestycyjny, który umożliwia składanie zleceń oraz dyspozycji giełdowych za pośrednictwem Internetu w dowolnym miejscu i czasie, a także telefonicznie i w Punktach Obsługi Klienta.

 

RACHUNEK MAKLERSKI XELION TO:

0 zł


za wygodne i szybkie otwarcie rachunku
 
 

0 zł


za prowadzenie rachunku w pierwszym roku kalendarzowym
 

0 zł


za uruchomienie usługi OTP (odroczony termin płatności)
  

0 zł


za dostęp do notowań w czasie rzeczywistym
 

0 zł


za przelewy na rachunek w Banku Pekao S.A.