Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) stanowią jedne z form dodatkowego, dobrowolnego oszczędzania na przyszłą emeryturę w ramach III filaru systemu emerytalnego.

IKE i IKZE DEDYKOWANE SĄ OSOBOM, KTÓRE:

 
planują świadomie oszczędzać na przyszłą emeryturę
 
 
 
 
decydują się na rezygnację z konsumpcji części dochodu na rzecz oszczędzania
 
 
 
chcą czerpać z korzyści podatkowych związanych z dodatkowym oszczędzaniem emerytalnym
 

Celem gromadzenia środków w ramach IKE oraz IKZE jest zapewnienie sobie godnej emerytury poprzez optymalne wykorzystanie dostępnych form i ich cech charakterystycznych, do których możemy zaliczyć tak istotne aspekty jak na przykład korzyści podatkowe związane z oszczędzaniem w ramach IKE i IKZE (środki zgromadzone na IKE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, zaś wpłaty na IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania w danym roku). Warto zaznaczyć, że wpłaty dokonywane na IKE oraz IKZE w danym roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć określonego ustawowo limitu:

  • w przypadku IKE: kwoty odpowiadającej trzykrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok,
  • w przypadku IKZE: kwoty odpowiadającej 1,2-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

Wybór formy dodatkowego finansowego zabezpieczenia emerytalnego zależy od samego ubezpieczającego.


OFERTA DI XELION

W ofercie DI Xelion znajdują się zarówno programy inwestycyjne w postaci Indywidualnych Kont Emerytalnych, jak i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego, tworzone we współpracy z największymi i najbardziej renomowanymi towarzystwami funduszy inwestycyjnych w Polsce.