DI Xelion zapewnia swoim Klientom stałą opiekę profesjonalnego doradcy, którego zadaniem jest wspieranie Klienta Xelion w efektywnym zarządzaniu jego finansami oraz osiąganiu długoterminowych celów finansowych, przy uwzględnieniu ryzyka związanego z dokonywanymi przez Klienta inwestycjami.

 

CO WYRÓŻNIA DORADCÓW FINANSOWYCH XELION?

 • DI Xelion zatrudnia tylko i wyłącznie osoby z wieloletnim (również indywidualnym) doświadczeniem w usługach inwestycyjnych.
 • DI Xelion jest jedyną firmą na rynku, w której większość doradców posiada europejski certyfikat EFPA (European Financial Planning Association).
 • DI Xelion jako jedyny dom maklerski na rynku może poszczycić się posiadaniem kilkudziesięciu doradców, którzy z powodzeniem złożyli egzamin na Agenta Firmy Inwestycyjnej.
 • Niektórzy spośród Doradców Finansowych Xelion to licencjonowani maklerzy papierów wartościowych.
 • Większość Doradców Finansowych Xelion współpracuje z DI Xelion od ponad 4 lat, co zapewnia Klientom stabilną współpracę z zaufanym partnerem.

Selektywny dobór Doradców Finansowych jest jednym z  priorytetów DI Xelion pozwalającym zapewnić Klientom najwyższy poziom obsługi. Doradca Finansowy Xelion nie jest sprzedawcą produktu, lecz partnerem, którego najważniejszym celem jest satysfakcja Klienta z podjętych przez niego decyzji finansowych.

BEZPIECZEŃSTWO

Doradca Finansowy Xelion świadczy usługi:

 • zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wiążącymi go umowami, przepisami i procedurami DI Xelion,
 • w poczuciu odpowiedzialności, zgodnie z posiadanymi kompetencjami i wiedzą fachową,
 • z całą rzetelnością, sumiennością i starannością,
 • z zachowaniem w tajemnicy wszelkich informacji, w posiadanie których wszedł podczas wykonywania czynności pośrednictwa,
 • przestrzegając zakazu wykorzystywania informacji, o których mowa powyżej, dla celów innych niż świadczenie usług na rzecz DI Xelion.

IDENTYFIKACJA DORADCY FINANSOWEGO XELION

Doradca Finansowy, działający w charakterze Agenta Firmy Inwestycyjnej, rozpoczynając spotkanie z Klientem powinien okazać:

 • pełnomocnictwo udzielone przez DI Xelion,
 • zaświadczenie z Urzędy Gminy potwierdzające dokonanie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) DI Xelion (kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego Xelion).

Dodatkowo, w przypadku oferowania produktów Banku, Doradca powinien przedstawić:

 • upoważnienie Banku do wykonywania czynności bankowych,
 • odpis z KRS Banku (kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego Banku),
 • pełnomocnictwo udzielone przez Bank.

OBRÓT GOTÓWKOWY

DI Xelion nie przyjmuje żadnych wpłat pieniężnych poprzez Doradców Finansowych. Opłacenie zlecenia następuje tylko i wyłącznie poprzez przelew środków z Rachunku Pieniężnego Xelion lub innego rachunku bankowego Klienta.


PEŁNOMOCNICTWO KLIENTA DLA DORADCY FINANSOWEGO

Doradca Finansowy Klienta nie może być ustanowiony Pełnomocnikiem do rachunku/rejestru Klienta.


REALIZACJA DYSPOZYCJI

W celu realizacji dyspozycji Klient nie powinien przekazywać, a Doradcy Finansowemu nie wolno przyjmować:

1) dokumentów/dyspozycji podpisanych „in blanco”,

2) żadnych haseł lub kodów PIN, a w szczególności:

 • kodu PIN lub hasła do Serwisu Klienta,
 • karty kodów jednorazowych do Serwisu,
 • kodu PIN do karty Maestro.

ADRES KORESPONDENCYJNY I DO WYSYŁKI NA POTRZEBY USŁUGI SERWIS I KARTY MAESTRO

Adresem do wysyłki na potrzeby Usługi Serwis (PIN i karty kodów jednorazowych) i karty Maestro (oraz PIN-u) nie może być adres placówki DI Xelion lub Doradcy Finansowego Xelion.

Adresem korespondencyjnym nie może być adres Doradcy Finansowego Xelion i nie powinien być to adres placówki DI Xelion.


WERYFIKACJA TELEFONICZNA

W trosce o bezpieczeństwo środków Klientów DI Xelion wprowadził telefoniczną weryfikację niektórych operacji.

Weryfikacja telefoniczna dokonywana jest przez konsultanta TeleXelion ze zleceniodawcą operacji. Konsultant najpierw zadaje pytania dotyczące osoby, z którą rozmawia, w celu potwierdzenia jej tożsamości, a następnie prosi o potwierdzenie szczegółów transakcji.

Weryfikacją telefoniczną są objęte:

 • przelewy - niektóre polecenia przelewów (o większej wartości) na rzecz osób trzecich składane za pośrednictwem Doradcy Finansowego Xelion lub Usługi Serwis,
 • dyspozycje udzielenia pełnomocnictwa – wszystkie pełnomocnictwa do rachunków bankowych Xelion prowadzonych przez Bank Pekao S.A. oraz każde pierwsze pełnomocnictwo udzielane przez mocodawcę temu pełnomocnikowi w zakresie pozostałych produktów inwestycyjnych,
 • zlecenia odkupienia jednostek/tytułów uczestnictwa, jeżeli środki z odkupienia są kierowane na inny niż rachunek bankowy Xelion prowadzony przez Bank Pekao S.A., rachunek uczestnika funduszu.

KOMUNIKACJA Z WYKORZYSTANIEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ

W trosce o zachowanie bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych i finansowych (np. dane adresowe, wysokość salda inwestycji itp.) prosimy, aby w komunikacji za pomocą poczty elektronicznej nie umieszczać tych danych. Dane zawarte w nieszyfrowanej korespondencji elektronicznej są narażone na dostęp osób nieuprawnionych.