oparty o fundusz Fidelity Funds - Global Demographics Fund - A - EUR (ISIN: DE000HVB6QG3) emitowany przez UniCredit Bank AG z siedzibą w Niemczech (dalej „Certyfikat strukturyzowany")

PODSTAWOWE PARAMETRY OFERTY

  • termin przyjmowania zapisów: 17 maja – 3 czerwca 2022 r. (do godz. 18:00) z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego zakończenia okresu ich przyjmowania,
  • instrument bazowy: fundusz Fidelity Funds - Global Demographics Fund - A - EUR,
  • ochrona kapitału: 100%,
  • partycypacja w wynikach funduszu: 70%,
  • cena emisyjna: 1 000 PLN,
  • wartość nominalna: 1 000 PLN,
  • minimalna wartość zapisu: 20 000 PLN (20 szt. x 1000 PLN),
  • prowizja za przyjęcie zapisu: max 2% wartości nominalnej zapisu.

GDZIE ZŁOŻYĆ ZAPIS

W celu złożenia zapisu skontaktuj się z Partnerem Xelion lub odwiedź nasz Punkt Obsługi Klienta lub Filię Punktu Obsługi Klienta.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OFERCIE 

tabela

DOKUMENTY INFORMACYJNE

KOMUNIKATY

RYNEK WTÓRNY

Certyfikaty strukturyzowane nie będą notowane w systemie obrotu. Zbycie Certyfikatów strukturyzowanych na rynku wtórnym możliwe będzie jedynie poprzez ich odsprzedaż do UniCredit Bank AG za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. na warunkach określonych przez UniCredit Bank AG.

Wcześniejsza odsprzedaż Certyfikatów strukturyzowanych wiąże się z możliwością utraty całości lub części zainwestowanych środków.

Klienci są narażeni na ryzyko braku płynności po stronie UniCredit Bank AG, który może nie być w stanie dokonać odkupu danych Certyfikatów strukturyzowanych w momencie zgłoszenia chęci zawarcia transakcji przez Klienta.

RYZYKA

Inwestycja w Certyfikaty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem. Poniżej przedstawiamy główne czynniki ryzyka. Klient przed podjęciem decyzji o inwestycji powinien zapoznać się ze szczegółowymi czynnikami ryzyka wskazanymi w Prospekcie i Ostatecznych Warunkach.

Ryzyko zmiany ceny instrumentu bazowego – inwestor jest narażony na ryzyko zmiany wartości funduszu w trakcie trwania inwestycji. W dniu ostatecznej płatności, z uwagi na ochronę kapitału, ryzyko jest ograniczone do ryzyka kredytowego emitenta.

Ryzyko braku gwarancji podmiotów trzecich - termin “ochrona kapitału” odnosi się do minimalnej kwoty wykupu przez emitenta po wartości nominalnej na koniec okresu inwestycji. Nie istnieje żadna gwarancja ze strony osób trzecich ani żadna inna gwarancja, która mogłaby zrekompensować ewentualne niedotrzymanie warunków przez emitenta.

Ryzyko wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych - w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, emitent certyfikatu może wygasić mechanizm używany do obliczania kwot wypłaty. W takich przypadkach wykup w dniu wykupu będzie oparty o wartość rynkową certyfikatu po wystąpieniu zdarzenia nadzwyczajnego. Wartość rynkowa będzie ustalona przez emitenta zgodnie z zasadami określonymi w ostatecznych warunkach emisji certyfikatu. Po tym czasie inwestorzy nie będą uprawnieni do dalszego uczestnictwa w ewentualnych wzrostach ceny instrumentu bazowego. Od ustalonej wartości rynkowej będą naliczane odsetki do dnia wykupu. Kwota wykupu będzie równa co najmniej kwocie nominalnej.

Ryzyko związane z wypłatą dywidend - zwrot z aktywów i dywidendy naliczone w trakcie trwania inwestycji są wykorzystywane jako źródło finansowania mechanizmu zwrotu z inwestycji i nie są wypłacane inwestorowi.

Ryzyko zaniedbania lub celowego błędu zarządzającego - instrument bazowy to aktywnie zarządzany fundusz. Zaniedbania lub celowe błędy popełnione przez zarządzającego funduszem mogą spowodować spadek ceny instrumentu bazowego, prowadząc tym samym do strat dla inwestorów.

Ryzyko zmiany warunków rynkowych - w trakcie trwania inwestycji wpływ na certyfikat mogą mieć również zmiany warunków rynkowych (np. wynik funduszu, zmienność (stanowiąca wskaźnik częstotliwości oraz stopnia zmian cen instrumentu bazowego) oczekiwania co do dywidendy, poziom stóp procentowych, czas pozostający do zakończenia inwestycji, ocena zdolności kredytowej emitenta). Możliwe jest poniesienie strat. W trakcie trwania inwestycji cena certyfikatu nie zmienia się zgodnie z profilem wykupu (opisanym na stronie numer 2: sposób działania). Ma to zastosowanie jedynie w dniu wykupu.

Ryzyko braku płynności - inwestorzy są narażeni na ryzyko, że emitent nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań z certyfikatu, na przykład z powodu braku płynności (niewypłacalność/zbyt duże zadłużenie) lub w wyniku nakazu administracyjnego. Możliwa jest utrata całości zainwestowanych środków. Jako dłużny papier wartościowy, certyfikat nie jest objęty systemem gwarantowania depozytów.