Informacje związane ze zrównoważonym rozwojem w związku ze świadczeniem przez DI Xelion usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

 


Informacje w zakresie strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju
Artykuł 3 Rozporządzenia SFDR

Niniejsza strategia („Strategia ESG”) została przygotowana i jest publikowana przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („DI Xelion”) celem realizacji ww. obowiązku wynikającego z art. 3 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, którą stosuje w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.

Strategia ESG, ma na celu uwzględnienie i wprowadzenie do procesu opracowywania rekomendacji inwestycyjnych sporządzanych przez DI Xelion (w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego), ryzyk dla zrównoważonego rozwoju. DI Xelion stosuje Strategię ESG proporcjonalnie oraz odpowiednio dla danego przypadku, przy uwzględnieniu wielkości, charakteru lub skali prowadzonej działalności.

Czynniki zrównoważonego rozwoju oznaczają kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu.

Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

Ocena ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w ramach procesu sporządzania rekomendacji

W ramach świadczonej usługi doradztwa inwestycyjnego DI Xelion uwzględnia w ocenie jakościowej funduszy nadawane im ratingi wskazujące na poziom zaangażowania w realizację celów zrównoważonego rozwoju, czyli troski o środowisko, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz ład korporacyjny (tzw. ratingi ESG). DI Xelion bada preferencje Klientów w zakresie tego, czy prezentowane w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego rozwiązania powinny uwzględniać w swoich politykach inwestycyjnych ryzyka dla zrównoważonego rozwoju. Dla Klientów, którzy zadeklarowali zainteresowanie ww. aspektami, rekomendacja rozbudowana jest o szczegółowe informacje dotyczące ekspozycji w fundusze o wysokich ratingach ESG.


Oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków usług doradztwa inwestycyjnego dla czynników zrównoważonego rozwoju
Artykuł 4 Rozporządzenia SFDR

W ramach świadczenia usługi Doradztwa Inwestycyjnego Smart oraz Doradztwa Inwestycyjnego Prestige, Xelion realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, informuje, że na dzień przekazania niniejszej informacji bierze pod uwagę ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie świadczenia ww. usług. Jednakże w ocenie DI Xelion wpływ ryzyka dla zrównoważonego rozwoju na zwrot z tytułu tych produktów jest nieznaczący, co wynika z historycznych analiz porównujących stopy zwrotu produktów uwzględniających i nieuwzględniających ryzyka dla zrównoważonego rozwoju. Niezależnie od powyższego DI Xelion w ramach świadczonych usług Doradztwa Inwestycyjnego Smart oraz Doradztwa Inwestycyjnego Prestige uwzględnia w ocenie jakościowej instrumentów finansowych nadawane im ratingi wskazujące na poziom zaangażowania w realizację celów zrównoważonego rozwoju (tzw. ratingi ESG). Ponadto Xelion bada preferencje Klientów w zakresie tego, czy prezentowane w ramach usług Doradztwa Inwestycyjnego Smart i Doradztwa Inwestycyjnego Prestige rozwiązania inwestycyjne powinny uwzględniać w realizowanej polityce inwestycyjnej ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, czyli troski o środowisko, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz ład korporacyjny. DI Xelion dysponuje rozwiązaniami technicznymi, które umożliwiają tworzenie rekomendacji inwestycyjnych przy wyraźnym wskazaniu, które instrumenty finansowe uwzględniają powyższe kryteria.

Dokonując badania niekorzystnych skutków dla czynników ESG w ramach usług doradztwa inwestycyjnego DI Xelion opiera się na następujących źródłach danych na temat czynników ESG i ryzyk dla tych czynników:

  1. publicznie dostępnych wiarygodnych danych i informacji dotyczących instrumentów finansowych,

  2. informacji od podmiotów zarządzających funduszami inwestycyjnymi,

  3. własnych analizach dotyczących poszczególnych instrumentów finansowych w oparciu o dane publicznie dostępne

Ze względu na brak udostępniania przez wszystkie podmioty, których instrumenty znajdują się w ofercie DI Xelion wystarczających danych, DI Xelion nie dokonuje oceny i wyboru produktów finansowych na podstawie wskaźników, o których mowa w Tabeli I Załącznik I do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1288 z dnia 6 kwietnia 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące treści i sposobu prezentacji informacji w odniesieniu do zasady „nie czyń poważnych szkód”, określających treść, metody i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju i niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, a także określających treść i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do promowania aspektów środowiskowych lub społecznych i celów dotyczących zrównoważonych inwestycji w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach internetowych i w sprawozdaniach okresowych („Rozporządzenie 2019/2088”).

Z powyższych względów DI Xelion, przy wyborze instrumentów finansowych lub świadczeniu usługi doradztwa inwestycyjnego, nie stosuje kryteriów i progów, opartych na głównych niekorzystnych skutkach wymienionych w Tabeli I Załącznika 1 do Rozporządzenia 2019/2088.


Informacje dotyczące polityki wynagrodzeń w związku z wprowadzeniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju
Artykuł 5 Rozporządzenia SFDR

DI Xelion stosuje w polityce wynagrodzeń rozwiązania, które przyczyniają się do zapewnienia spójności tej polityki ze strategią wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

DI Xelion nie wyznacza pracownikom celów, które skłaniałyby ich do podejmowania ryzyka w odniesieniu do czynników ryzyka dla zrównoważonego rozwoju lub byłyby sprzeczne z zasadami, które dotyczą uwzględniania w działalności DI Xelion ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.