TARYFY PROWIZJI I OPŁAT W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG

PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O.

 

Taryfa prowizji i opłat w związku ze świadczeniem usług maklerskich

 
WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG MAKLERSKICH
 

Standardowe plany taryfowe

LP
Prowizje od transakcji na podstawie składanych zleceń za pośrednictwem Internetu
Standardowy plan taryfowy
Preferencyjny plan taryfowy
Plan taryfowy dla aktywnych

 1.

Prowizja od obrotu akcjami, prawami do akcji, prawami poboru, warrantami, certyfikatami inwestycyjnymi, produktami strukturyzowanymi

 0,37%
min. 5 PLN
  0,33%
min. 5 PLN
   0,29%
min. 5 PLN

 2.

Prowizja od obrotu obligacjami

 0,19%
min. 5 PLN
 0,17%
min. 5 PLN
  0,15%
min. 5 PLN

 3.

Prowizja od obrotu kontraktami terminowymi z wyłączeniem kontraktów terminowych na akcje, kursy walut, obligacje i stawki WIBOR

 9 PLN szt.
 7,5 PLN szt.
7 PLN szt.

 4.

Minimalna wymagana kwartalna suma obrotów na rachunku lub  wartość aktywów w postaci akcji lub obligacji w jednym z ostatnich trzech miesięcy

 ---
suma obrotów
150 000 PLN na rynku kasowym lub
45 kontraktów na indeks na rynku terminowym, lub
aktywa o wartości
1 000 000 PLN
 suma obrotów
500 000 PLN na rynku kasowym lub
100 kontraktów na indeks na rynku terminowym
W momencie zawarcia Umowy o świadczenie usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. każdy Klient otrzymuje na okres 3 miesięcy Preferencyjny plan taryfowy.
 

Pakiet SuperKontr@kt i SuperKontr@ktPlus

LP

Prowizje od transakcji na podstawie składanych zleceń za pośrednictwem Internetu

Pakiet SuperKontr@kt

Pakiet SuperKontr@ktPlus

 1.

Prowizja od obrotu kontraktami terminowymi z wyłączeniem kontraktów terminowych na akcje, kursy walut, obligacje i stawki WIBOR

3 PLN szt.

3 PLN szt.

 2.

Miesięczna liczba otwartych pozycji w kontraktach terminowych

25 szt.

50 szt.

 3.

Miesięczna opłata abonamentowa

299 zł

799 zł

 

Taryfa prowizji i opłat dla usług przyjmowania i przekazywania zleceń

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ
 
LP
Rodzaj usługi
Wysokość opłaty

1.

Wystawienie na wniosek Klienta zestawień w formie papierowej

30 PLN

Opłata odnosi się do jednego zestawienia. Opłatę należy uiścić na niżej podany rachunek bankowy Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. w terminie 7 dni od dnia otrzymania zestawienia.

Rachunek bankowy Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.: 74 1240 1112 1111 0010 0026 9080.

W tytule przelewu należy podać: Identyfikator Klienta oraz rodzaj opłaty/prowizji. 

 

Taryfa prowizji i opłat dla usługi doradztwa inwestycyjnego

 
WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO

Tabela prowizji ze stałą wysokością prowizji
 
  PROFIL
WARTOŚĆ AKTYWÓW Ostrożny Umiarkowanie ostrożny Zrównoważony Umiarkowanie agresywny Agresywny
do 0,5 mln zł  0,45% 0,90%  1,15% 1,40%  1,55%
od 0,51 mln zł do 1 mln zł  0,40% 0,85%  1,05% 1,30%  1,45%
powyżej 1 mln zł  0,35%  0,80%  0,95%  1,20%  1,35%

Wysokość Prowizji wskazana w tabeli ma charakter roczny i obliczana jest jako iloczyn współczynnika wskazanego w tabeli oraz wartości aktywnych portfeli [...].

Prowizja jest pobierana kwartalnie w wysokości ¼ prowizji przedstawionej w tabeli powyżej i jest uzależniona od profilu ryzyka oraz wartości aktywów aktywnych portfeli.

Wartość aktywów aktywnych portfeli Klienta obliczana jest na ostatni dzień roboczy danego kwartału kalendarzowego, na podstawie wycen, na ostatni dzień roboczy danego kwartału kalendarzowego oraz informacji przekazanych Xelion przez fundusze inwestycyjne.


Tabela prowizji ze zmienną wysokością prowizji

Tabela prowizji ze zmienną wysokością prowizji składają się z następujących prowizji:

I. PROWIZJA STAŁA, która jest niezależna od wyniku modelowego portfela Klienta.

PROFIL Ostrożny Umiarkowanie ostrożny Zrównoważony Umiarkowanie agresywny Agresywny
PROCENTOWA WARTOŚĆ PROWIZJI  0,20% 0,25%  0,30% 0,30%  0,35%

Wysokość Prowizji wskazana w tabeli ma charakter roczny i obliczana jest jako iloczyn współczynnika wskazanego w tabeli oraz wartości aktywnych portfeli [..].

Prowizja jest pobierana kwartalnie w wysokości ¼ prowizji przedstawionej w tabeli powyżej i jest uzależniona od profilu ryzyka oraz wartości aktywów aktywnych portfeli. Prowizja jest niezależna od osiągniętego wyniku modelowego portfela Klienta.

Wartość aktywów aktywnych portfeli Klienta obliczana jest na ostatni dzień roboczy danego kwartału kalendarzowego, na podstawie wycen na ostatni dzień roboczy danego kwartału kalendarzowego oraz informacji przekazanych Xelion przez fundusze inwestycyjne.

II. PROWIZJA WARUNKOWA, która jest pobierana w przypadku gdy modelowy portfel Klienta osiągnie stopę zwrotu przekraczającą wskaźnik WIBOR 6M.

  PROFIL
WARTOŚĆ AKTYWÓW Ostrożny Umiarkowanie ostrożny Zrównoważony Umiarkowanie agresywny Agresywny
do 0,5 mln zł  0,60% 1,25%  1,65% 1,95%  2,10%
od 0,51 mln zł do 1 mln zł  0,50% 1,15%  1,55% 1,85%  2,00%
powyżej 1 mln zł  0,40%  1,05%  1,45%  1,75%  1,90%

Wysokość Prowizji wskazana w tabeli ma charakter roczny i obliczana jest jako iloczyn współczynnika wskazanego w tabeli oraz wartości aktywnych portfeli [...].

Prowizja jest pobierana kwartalnie w wysokości ¼ prowizji przedstawionej w tabeli powyżej i jest uzależniona od profilu ryzyka oraz wartości aktywów aktywnych portfeli. Prowizja warunkowa zależna jest od osiągniętego wyniku modelowego portfela Klienta i jest pobierana w przypadku gdy modelowy portfel Klienta osiągnie stopę zwrotu przekraczającą wskaźnik WIBOR 6M.

Prowizja jest pobierana niezależnie od realizacji rekomendacji przygotowanej i przekazanej Klientowi przez Xelion.

Wartość aktywów aktywnych portfeli Klienta obliczana jest na ostatni dzień roboczy danego kwartału kalendarzowego, na podstawie wycen na ostatni dzień roboczy danego kwartału kalendarzowego oraz informacji przekazanych Xelion przez fundusze inwestycyjne.