Aktualne subskrypcje

Certyfikat HVB PLN Capital Protection Certificate
z gwarantowanym kuponem oparty o S&P 500®
(Price Return) Index (ISIN: DE000HVB74B7)

Certyfikat HVB PLN Capital Protection Certificate z gwarantowanym kuponem oparty o S&P 500® (Price Return) Index (ISIN: DE000HVB74B7) emitowany przez UniCredit Bank AG z siedzibą w Niemczech (dalej „Certyfikat strukturyzowany")

PODSTAWOWE PARAMETRY OFERTY

 • termin przyjmowania zapisów: 19 – 30 września 2022 r. (do godz. 18:00) z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego zakończenia okresu ich przyjmowania,
 • instrument bazowy: S&P 500® (Price Return) Index,
 • ochrona kapitału: 100%,
 • wartość kuponu gwarantowanego: 9% w skali inwestycji (6% rocznie),
 • wartość kuponu warunkowego: 1,2% w skali inwestycji (0,8% rocznie),
 • cena emisyjna: 1 000 PLN,
 • wartość nominalna: 1 000 PLN,
 • minimalna wartość zapisu: 20 000 PLN (20 szt. x 1000 PLN),
 • prowizja za przyjęcie zapisu: max 2% wartości nominalnej zapisu.

GDZIE ZŁOŻYĆ ZAPIS

W celu złożenia zapisu skontaktuj się z Partnerem Xelion lub odwiedź nasz Punkt Obsługi Klienta lub Filię Punktu Obsługi Klienta.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OFERCIE 

tabela

DOKUMENTY INFORMACYJNE

RYNEK WTÓRNY

Certyfikaty strukturyzowane nie będą notowane w systemie obrotu. Zbycie Certyfikatów strukturyzowanych na rynku wtórnym możliwe będzie jedynie poprzez ich odsprzedaż do UniCredit Bank AG za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. na warunkach określonych przez UniCredit Bank AG.

Wcześniejsza odsprzedaż Certyfikatów strukturyzowanych wiąże się z możliwością utraty całości lub części zainwestowanych środków.

Klienci są narażeni na ryzyko braku płynności po stronie UniCredit Bank AG, który może nie być w stanie dokonać odkupu danych Certyfikatów strukturyzowanych w momencie zgłoszenia chęci zawarcia transakcji przez Klienta.

RYZYKA

Inwestycja w Certyfikaty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem. Poniżej przedstawiamy główne czynniki ryzyka. Klient przed podjęciem decyzji o inwestycji powinien zapoznać się ze szczegółowymi czynnikami ryzyka wskazanymi w Prospekcie i Ostatecznych Warunkach.

Ryzyko zmiany ceny instrumentu bazowego – inwestor jest narażony na ryzyko zmiany wartości cen akcji w trakcie trwania inwestycji. W związku z ochroną kapitału w dniu obserwacji końcowej ryzyko jest ograniczone jedynie do ryzyka kredytowego emitenta.

Ryzyko braku gwarancji podmiotów trzecich – termin “ochrona kapitału” odnosi się do minimalnej kwoty wykupu przez emitenta w wysokości 109% wartości nominalnej na koniec okresu inwestycji. Nie istnieje żadna gwarancja ze strony osób trzecich ani żadna inna gwarancja, która mogłaby zrekompensować ewentualne niedotrzymanie warunków przez emitenta.

Ryzyko wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych – w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, emitent certyfikatu może wygasić mechanizm używany do obliczania kwot wypłaty. W takich przypadkach wykup w dniu wykupu będzie oparty o wartość rynkową certyfikatu po wystąpieniu zdarzenia nadzwyczajnego. Wartość rynkowa będzie ustalona przez emitenta zgodnie z zasadami określonymi w ostatecznych warunkach emisji certyfikatu. Po tym czasie inwestorzy nie będą uprawnieni do dalszego uczestnictwa w ewentualnych wzrostach cen instrumentów bazowych. Od ustalonej wartości rynkowej będą naliczane odsetki do dnia wykupu. Kwota wykupu będzie równa co najmniej minimalnej kwocie wykupu.

Ryzyko związane z wypłatą dywidend – S&P 500® (Price Return) Index jest indeksem typu cenowego. Dywidendy naliczone w trakcie trwania inwestycji są wykorzystywane jako źródło finansowania mechanizmu zwrotu z inwestycji i nie zostaną rozdzielone pomiędzy inwestorów. Wypłaty dywidendy powodują obniżenie ceny instrumentu bazowego, co ma negatywny wpływ na cenę certyfikatu.

Ryzyko zmiany warunków rynkowych – na certyfikat w czasie trwania inwestycji mogą mieć również wpływ zmiany warunków rynkowych (np. ceny indeksu, zmienność (stanowiąca wskaźnik częstotliwości oraz stopnia zmian ceny instrumentu bazowego; obliczone na podstawie prognozowanych cen instrumentu bazowego), oczekiwania co do dywidendy, poziom stóp procentowych, czas pozostający do zakończenia inwestycji oraz rating kredytowy emitenta). Możliwe jest poniesienie strat. W trakcie trwania inwestycji cena certyfikatu nie zmienia się zgodnie z profilem wykupu (opisanym na stronie numer 2: sposób działania) i może znacznie od niego odbiegać. Profil wykupu ma zastosowanie jedynie w dniu ostatecznej płatności.

Ryzyko braku płynności – inwestorzy są narażeni na ryzyko, że emitent nie będzie w stanie wypełnić w pełni swoich zobowiązań z tytułu certyfikatu, na przykład z powodu braku płynności (niewypłacalność / zbyt duże zadłużenie) lub w wyniku nakazu administracyjnego. Możliwa jest utrata całości zainwestowanych środków. Jako dłużny papier wartościowy, certyfikat nie jest objęty systemem gwarantowania depozytów.


Subskrypcje zakończone

Certyfikat HVB PLN Capital Protection Certificate
z gwarantowanym kuponem oparty o S&P 500®
(Price Return) Index (ISIN: DE000HVB71M0)

Certyfikat HVB PLN Capital Protection Certificate z gwarantowanym kuponem oparty o S&P 500® (Price Return) Index (ISIN: DE000HVB71M0) emitowany przez UniCredit Bank AG z siedzibą w Niemczech (dalej „Certyfikat strukturyzowany")

PODSTAWOWE PARAMETRY OFERTY

 • termin przyjmowania zapisów: 31 sierpnia – 16 września 2022 r. (do godz. 18:00) z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego zakończenia okresu ich przyjmowania,
 • instrument bazowy: S&P 500® (Price Return) Index,
 • ochrona kapitału: 100%,
 • wartość kuponu gwarantowanego: 9% w skali inwestycji (6% rocznie),
 • wartość kuponu warunkowego: 2% w skali inwestycji (1,3% rocznie),
 • cena emisyjna: 1 000 PLN,
 • wartość nominalna: 1 000 PLN,
 • minimalna wartość zapisu: 20 000 PLN (20 szt. x 1000 PLN),
 • prowizja za przyjęcie zapisu: max 2% wartości nominalnej zapisu.

GDZIE ZŁOŻYĆ ZAPIS

W celu złożenia zapisu skontaktuj się z Partnerem Xelion lub odwiedź nasz Punkt Obsługi Klienta lub Filię Punktu Obsługi Klienta.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OFERCIE 

tabela

DOKUMENTY INFORMACYJNE

KOMUNIKATY

RYNEK WTÓRNY

Certyfikaty strukturyzowane nie będą notowane w systemie obrotu. Zbycie Certyfikatów strukturyzowanych na rynku wtórnym możliwe będzie jedynie poprzez ich odsprzedaż do UniCredit Bank AG za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. na warunkach określonych przez UniCredit Bank AG.

Wcześniejsza odsprzedaż Certyfikatów strukturyzowanych wiąże się z możliwością utraty całości lub części zainwestowanych środków.

Klienci są narażeni na ryzyko braku płynności po stronie UniCredit Bank AG, który może nie być w stanie dokonać odkupu danych Certyfikatów strukturyzowanych w momencie zgłoszenia chęci zawarcia transakcji przez Klienta.

RYZYKA

Inwestycja w Certyfikaty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem. Poniżej przedstawiamy główne czynniki ryzyka. Klient przed podjęciem decyzji o inwestycji powinien zapoznać się ze szczegółowymi czynnikami ryzyka wskazanymi w Prospekcie i Ostatecznych Warunkach.

Ryzyko zmiany ceny instrumentu bazowego – Inwestor jest narażony na ryzyko zmiany wartości cen akcji w trakcie trwania inwestycji. W związku z ochroną kapitału w dniu obserwacji końcowej ryzyko jest ograniczone jedynie do ryzyka kredytowego emitenta.

Ryzyko braku gwarancji podmiotów trzecich – Termin “ochrona kapitału” odnosi się do minimalnej kwoty wykupu przez emitenta w wysokości 109% wartości nominalnej na koniec okresu inwestycji. Nie istnieje żadna gwarancja ze strony osób trzecich ani żadna inna gwarancja, która mogłaby zrekompensować ewentualne niedotrzymanie warunków przez emitenta.

Ryzyko wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych – W przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, emitent certyfikatu może wygasić mechanizm używany do obliczania kwot wypłaty. W takich przypadkach wykup w dniu wykupu będzie oparty o wartość rynkową certyfikatu po wystąpieniu zdarzenia nadzwyczajnego. Wartość rynkowa będzie ustalona przez emitenta zgodnie z zasadami określonymi w ostatecznych warunkach emisji certyfikatu. Po tym czasie inwestorzy nie będą uprawnieni do dalszego uczestnictwa w ewentualnych wzrostach cen instrumentów bazowych. Od ustalonej wartości rynkowej będą naliczane odsetki do dnia wykupu. Kwota wykupu będzie równa co najmniej minimalnej kwocie wykupu.

Ryzyko związane z wypłatą dywidend – S&P 500® (Price Return) Index jest indeksem typu cenowego. Dywidendy naliczone w trakcie trwania inwestycji są wykorzystywane jako źródło finansowania mechanizmu zwrotu z inwestycji i nie zostaną rozdzielone pomiędzy inwestorów. Wypłaty dywidendy powodują obniżenie ceny instrumentu bazowego, co ma negatywny wpływ na cenę certyfikatu.

Ryzyko zmiany warunków rynkowych – Na certyfikat w czasie trwania inwestycji mogą mieć również wpływ zmiany warunków rynkowych (np. ceny indeksu, zmienność (stanowiąca wskaźnik częstotliwości oraz stopnia zmian ceny instrumentu bazowego; obliczone na podstawie prognozowanych cen instrumentu bazowego), oczekiwania co do dywidendy, poziom stóp procentowych, czas pozostający do zakończenia inwestycji oraz rating kredytowy emitenta). Możliwe jest poniesienie strat. W trakcie trwania inwestycji cena certyfikatu nie zmienia się zgodnie z profilem wykupu (opisanym na stronie numer 2: sposób działania) i może znacznie od niego odbiegać. Profil wykupu ma zastosowanie jedynie w dniu ostatecznej płatności.

Ryzyko braku płynności – lnwestorzy są narażeni na ryzyko, że emitent nie będzie w stanie wypełnić w pełni swoich zobowiązań z tytułu certyfikatu, na przykład z powodu braku płynności (niewypłacalność / zbyt duże zadłużenie) lub w wyniku nakazu administracyjnego. Możliwa jest utrata całości zainwestowanych środków. Jako dłużny papier wartościowy, certyfikat nie jest objęty systemem gwarantowania depozytów.

Certyfikat HVB PLN Express Plus Certificate oparty
o STOXX® Europe 600 Basic Resources (Price) Index (EUR)
ISIN: DE000HVB6YZ7

Certyfikat HVB PLN Express Plus Certificate oparty o STOXX® Europe 600 Basic Resources (Price) Index (EUR) (ISIN: DE000HVB6YZ7) emitowany przez UniCredit Bank AG z siedzibą w Niemczech (dalej „Certyfikat strukturyzowany")

PODSTAWOWE PARAMETRY OFERTY

 • termin przyjmowania zapisów: 8 – 19 sierpnia 2022 r. (do godz. 18:00) z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego zakończenia okresu ich przyjmowania,
 • instrument bazowy: STOXX® Europe 600 Basic Resources (Price) Index (EUR),
 • wartość kuponu warunkowego: 7,80% co pół roku (15,60% rocznie),
 • cena emisyjna: 1 000 PLN,
 • wartość nominalna: 1 000 PLN,
 • minimalna wartość zapisu: 20 000 PLN (20 szt. x 1000 PLN),
 • prowizja za przyjęcie zapisu: max 2% wartości nominalnej zapisu.

GDZIE ZŁOŻYĆ ZAPIS

W celu złożenia zapisu skontaktuj się z Partnerem Xelion lub odwiedź nasz Punkt Obsługi Klienta lub Filię Punktu Obsługi Klienta.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OFERCIE 

tabela

DOKUMENTY INFORMACYJNE

KOMUNIKATY

RYNEK WTÓRNY

Certyfikaty strukturyzowane nie będą notowane w systemie obrotu. Zbycie Certyfikatów strukturyzowanych na rynku wtórnym możliwe będzie jedynie poprzez ich odsprzedaż do UniCredit Bank AG za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. na warunkach określonych przez UniCredit Bank AG.

Wcześniejsza odsprzedaż Certyfikatów strukturyzowanych wiąże się z możliwością utraty całości lub części zainwestowanych środków.

Klienci są narażeni na ryzyko braku płynności po stronie UniCredit Bank AG, który może nie być w stanie dokonać odkupu danych Certyfikatów strukturyzowanych na rynku wtórnym w momencie zgłoszenia chęci zawarcia transakcji przez Klienta.

RYZYKA

Inwestycja w Certyfikaty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem. Poniżej przedstawiamy główne czynniki ryzyka. Klient przed podjęciem decyzji o inwestycji powinien zapoznać się ze szczegółowymi czynnikami ryzyka wskazanymi w Prospekcie i Ostatecznych Warunkach.

Ryzyko zmiany ceny instrumentu bazowego - w przypadku braku przedterminowego wykupu oraz gdy Cena Referencyjna Instrumentu Bazowego w Dniu Obserwacji Końcowej spadnie poniżej Poziomu Bariery, wykup odbywa się na podstawie wyniku Instrumentu Bazowego pomnożonego przez kwotę nominalną. Wartość będzie niższa niż Cena Emisyjna Certyfikatu strukturyzowanego. Wystąpienie powyższej sytuacji skutkuje stratą. W najmniej korzystnym przypadku dochodzi do straty całości zainwestowanych środków.

Ryzyko wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych - w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, Emitent Certyfikatu strukturyzowanego może go nadzwyczajnie wygasić z efektem natychmiastowym (przy czym okres na dokonanie zawiadomienia pozostaje bez zmian). Zdarzeniem nadzwyczajnym jest sytuacja, w której dochodzi do zakończenia obliczania instrumentu bazowego i nie istnieje żaden inny instrument, który mógłby go zastąpić, kiedy obliczania instrumentu bazowego nie są dokonywane w pierwotnej walucie instrumentu bazowego lub kiedy dojdzie do zmiany prawa. W takim przypadku, wykup następuje według ustalonej przez Emitenta wartości rynkowej. Wartość rynkowa ustalana jest przez emitenta zgodnie z postanowieniami zawartymi w Ostatecznych Warunkach (ang. Final Terms) dla Certyfikatu strukturyzowanego. Wartość rynkowa może być znacząco niższa od Ceny Emisyjnej, a nawet możliwa jest całkowita strata zainwestowanych środków. Dodatkowo, inwestor ponosi ryzyko, że wygaszenie Certyfikatu strukturyzowanego odbędzie się w nieodpowiednim dla niego terminie oraz, że reinwestycja uzyskanej kwoty umorzenia będzie możliwa wyłącznie na gorszych warunkach. W przypadku przedterminowego wykupu Certyfikatu strukturyzowanego, inwestor ponosi również ryzyko związane z reinwestycją środków.

Ryzyko związane z wypłatą dywidend - STOXX® Europe 600 Basic Resources (Price) Index (EUR) będący Instrumentem Bazowym jest indeksem typu cenowego. Dywidendy naliczone w trakcie trwania inwestycji są wykorzystywane jako źródło finansowania mechanizmu zwrotu z inwestycji i nie zostaną rozdzielone pomiędzy inwestorów. Wypłaty dywidendy powodują obniżenie ceny Instrumentu Bazowego, co ma negatywny wpływ na cenę Certyfikatu strukturyzowanego i może spowodować spadek ceny Instrumentu Bazowego poniżej Poziomu bariery lub Poziomu Przedterminowego Wykupu.

Ryzyko zmiany warunków rynkowych - na certyfikat w czasie trwania inwestycji mogą mieć również wpływ zmiany warunków rynkowych (np. cena indeksu, zmienność, oczekiwania co do dywidendy, poziom stóp procentowych, różnica pomiędzy ceną indeksu, a Poziomem Przedterminowego Wykupu oraz Poziomem Bariery, czas pozostający do zakończenia inwestycji, rating kredytowy emitenta). Możliwe jest poniesienie strat. W trakcie trwania inwestycji cena Certyfikatu strukturyzowanego nie zmienia się zgodnie z profilem wykupu. Profil wykupu ma zastosowanie jedynie w Dniu Ostatecznej Płatności.

Ryzyko braku płynności - inwestorzy są narażeni na ryzyko, że Emitent nie będzie w stanie wypełnić w pełni swoich zobowiązań z tytułu Certyfikatu strukturyzowanego, na przykład z powodu braku płynności lub w wyniku nakazu administracyjnego. Możliwa jest utrata całości zainwestowanych środków. Certyfikat strukturyzowany nie jest objęty systemem gwarantowania depozytów.

Certyfikat HVB PLN Capital Protection Certificate
z gwarantowanym kuponem oparty o Bloomberg Gold Subindex℠
ISIN: DE000HVB6YR4

Certyfikat HVB PLN Capital Protection Certificate z gwarantowanym kuponem oparty o Bloomberg Gold Subindex℠ (ISIN: DE000HVB6YR4) emitowany przez UniCredit Bank AG z siedzibą w Niemczech (dalej „Certyfikat strukturyzowany")

PODSTAWOWE PARAMETRY OFERTY

 • termin przyjmowania zapisów: 8 – 19 sierpnia 2022 r. (do godz. 18:00) z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego zakończenia okresu ich przyjmowania,
 • instrument bazowy: Bloomberg Gold Subindex℠,
 • ochrona kapitału: 100%,
 • wartość kuponu warunkowego: 6,8% w skali inwestycji (4,5% rocznie),
 • wartość kuponu gwarantowanego: 6% w skali inwestycji (4% rocznie),,
 • cena emisyjna: 1 000 PLN,
 • wartość nominalna: 1 000 PLN,
 • minimalna wartość zapisu: 20 000 PLN (20 szt. x 1000 PLN),
 • prowizja za przyjęcie zapisu: max 2% wartości nominalnej zapisu.

GDZIE ZŁOŻYĆ ZAPIS

W celu złożenia zapisu skontaktuj się z Partnerem Xelion lub odwiedź nasz Punkt Obsługi Klienta lub Filię Punktu Obsługi Klienta.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OFERCIE 

tabela

DOKUMENTY INFORMACYJNE

KOMUNIKATY

RYNEK WTÓRNY

Certyfikaty strukturyzowane nie będą notowane w systemie obrotu. Zbycie Certyfikatów strukturyzowanych na rynku wtórnym możliwe będzie jedynie poprzez ich odsprzedaż do UniCredit Bank AG za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. na warunkach określonych przez UniCredit Bank AG.

Wcześniejsza odsprzedaż Certyfikatów strukturyzowanych wiąże się z możliwością utraty całości lub części zainwestowanych środków.

Klienci są narażeni na ryzyko braku płynności po stronie UniCredit Bank AG, który może nie być w stanie dokonać odkupu danych Certyfikatów strukturyzowanych w momencie zgłoszenia chęci zawarcia transakcji przez Klienta.

RYZYKA

Inwestycja w Certyfikaty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem. Poniżej przedstawiamy główne czynniki ryzyka. Klient przed podjęciem decyzji o inwestycji powinien zapoznać się ze szczegółowymi czynnikami ryzyka wskazanymi w Prospekcie i Ostatecznych Warunkach.

Ryzyko zmiany ceny instrumentu bazowego – inwestor jest narażony na ryzyko zmiany wartości cen akcji w trakcie trwania inwestycji. W związku z ochroną kapitału w dniu obserwacji końcowej ryzyko jest ograniczone jedynie do ryzyka kredytowego emitenta.

Ryzyko braku gwarancji podmiotów trzecich - termin “ochrona kapitału” odnosi się do minimalnej kwoty wykupu przez emitenta w wysokości 106% wartości nominalnej na koniec okresu inwestycji. Nie istnieje żadna gwarancja ze strony osób trzecich ani żadna inna gwarancja, która mogłaby zrekompensować ewentualne niedotrzymanie warunków przez emitenta.

Ryzyko wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych - w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, emitent certyfikatu może wygasić mechanizm używany do obliczania kwot wypłaty. W takich przypadkach wykup w dniu wykupu będzie oparty o wartość rynkową certyfikatu po wystąpieniu zdarzenia nadzwyczajnego. Wartość rynkowa będzie ustalona przez emitenta zgodnie z zasadami określonymi w ostatecznych warunkach emisji certyfikatu. Po tym czasie inwestorzy nie będą uprawnieni do dalszego uczestnictwa w ewentualnych wzrostach cen instrumentów bazowych. Od ustalonej wartości rynkowej będą naliczane odsetki do dnia wykupu. Kwota wykupu będzie równa co najmniej minimalnej kwocie wykupu.

Ryzyko związane z rolowaniem kontraktów futures – rolowanie kontraktów futures ma albo pozytywny, albo negatywny wpływ na wyniki indeksu. Jeśli ceny kontraktów futures zapadających w późniejszej dacie są wyższe niż ceny kontraktów futures zapadających we wcześniejszej dacie (tzw. “contango”), stopa zwrotu z rolowania będzie ujemna. Jeśli ceny kontraktów futures zapadających we wcześniejszej dacie są wyższe niż ceny kontraktów zapadających w późniejszej dacie (tzw. “backwardation”), stopa zwrotu z rolowania będzie dodatnia. Historycznie rzecz biorąc, utrzymywanie rolowanej pozycji w kontraktach futures na złoto prowadziło do znacznych kosztów lub strat z powodu ujemnej stopy zwrotu z rolowania (ang. negative roll-yield). Wyniki indeksu mogą z czasem być ujemne ze względu na ujemną stopę zwrotu z rolowania, nawet jeśli cena złota na rynku kasowym jest stabilna lub wzrasta.

Ryzyko niedoskonałej korelacji - ponieważ instrument bazowy opiera się na kontraktach futures na złoto, a nie na cenie złota na rynku kasowym, wyniki indeksu mogą różnić się od bieżących wyników rynkowych lub bieżących cen złota. Zmiany cen kontraktów futures są zazwyczaj skorelowane ze zmianami cen na rynku kasowym danego towaru, ale korelacja ta jest na ogół niedoskonała, a zmiany cen na rynku kasowym mogą nie znaleźć odzwierciedlenia na rynku kontraktów futures (i odwrotnie).

Ryzyko zmiany warunków rynkowych - na certyfikat w czasie trwania inwestycji mogą mieć również wpływ zmiany warunków rynkowych (np. ceny indeksu, zmienność (stanowiąca wskaźnik częstotliwości oraz stopnia zmian ceny instrumentu bazowego; obliczone na podstawie prognozowanych cen instrumentu bazowego), oczekiwania co do dywidendy, poziom stóp procentowych, czas pozostający do zakończenia inwestycji oraz rating kredytowy emitenta). Możliwe jest poniesienie strat. W trakcie trwania inwestycji cena certyfikatu nie zmienia się zgodnie z profilem wykupu (opisanym na stronie numer 2: sposób działania) i może znacznie od niego odbiegać. Profil wykupu ma zastosowanie jedynie w dniu ostatecznej płatności.

Ryzyko braku płynności - inwestorzy są narażeni na ryzyko, że emitent nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań z tytułu certyfikatu, na przykład z powodu braku płynności (niewypłacalność/zbyt duże zadłużenie) lub w wyniku nakazu administracyjnego. Możliwa jest utrata całości zainwestowanych środków. Jako dłużny papier wartościowy, certyfikat nie jest objęty systemem gwarantowania depozytów.

Certyfikat HVB PLN Capital Protection Certificate
z gwarantowanym kuponem oparty o Bloomberg Gold Subindex℠
ISIN: DE000HVB6XJ3 

Certyfikat HVB PLN Capital Protection Certificate z gwarantowanym kuponem oparty o Bloomberg Gold Subindex℠ (ISIN: DE000HVB6XJ3) emitowany przez UniCredit Bank AG z siedzibą w Niemczech (dalej „Certyfikat strukturyzowany)

PODSTAWOWE PARAMETRY OFERTY

 • termin przyjmowania zapisów: 21 lipca – 5 sierpnia 2022 r. (do godz. 18:00) z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego zakończenia okresu ich przyjmowania,
 • instrument bazowy: Bloomberg Gold Subindex℠,
 • ochrona kapitału: 100%,
 • wartość kuponu warunkowego: 7% w skali inwestycji (4,7% rocznie),
 • wartość kuponu gwarantowanego: 6% w skali inwestycji (4% rocznie),,
 • cena emisyjna: 1 000 PLN,
 • wartość nominalna: 1 000 PLN,
 • minimalna wartość zapisu: 20 000 PLN (20 szt. x 1000 PLN),
 • prowizja za przyjęcie zapisu: max 2% wartości nominalnej zapisu.

GDZIE ZŁOŻYĆ ZAPIS

W celu złożenia zapisu skontaktuj się z Partnerem Xelion lub odwiedź nasz Punkt Obsługi Klienta lub Filię Punktu Obsługi Klienta.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OFERCIE 

tabela

DOKUMENTY INFORMACYJNE

KOMUNIKATY


RYNEK WTÓRNY

Certyfikaty strukturyzowane nie będą notowane w systemie obrotu. Zbycie Certyfikatów strukturyzowanych na rynku wtórnym możliwe będzie jedynie poprzez ich odsprzedaż do UniCredit Bank AG za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. na warunkach określonych przez UniCredit Bank AG.

Wcześniejsza odsprzedaż Certyfikatów strukturyzowanych wiąże się z możliwością utraty całości lub części zainwestowanych środków.

Klienci są narażeni na ryzyko braku płynności po stronie UniCredit Bank AG, który może nie być w stanie dokonać odkupu danych Certyfikatów strukturyzowanych w momencie zgłoszenia chęci zawarcia transakcji przez Klienta.

RYZYKA

Inwestycja w Certyfikaty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem. Poniżej przedstawiamy główne czynniki ryzyka. Klient przed podjęciem decyzji o inwestycji powinien zapoznać się ze szczegółowymi czynnikami ryzyka wskazanymi w Prospekcie i Ostatecznych Warunkach. 

Ryzyko zmiany ceny instrumentu bazowego – inwestor jest narażony na ryzyko zmiany wartości cen akcji w trakcie trwania inwestycji. W związku z ochroną kapitału w dniu obserwacji końcowej ryzyko jest ograniczone jedynie do ryzyka kredytowego emitenta.  

Ryzyko braku gwarancji podmiotów trzecich – termin “ochrona kapitału” odnosi się do minimalnej kwoty wykupu przez emitenta w wysokości 106% wartości nominalnej na koniec okresu inwestycji. Nie istnieje żadna gwarancja ze strony osób trzecich ani żadna inna gwarancja, która mogłaby zrekompensować ewentualne niedotrzymanie warunków przez emitenta.

Ryzyko wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych – w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, emitent certyfikatu może wygasić mechanizm używany do obliczania kwot wypłaty. W takich przypadkach wykup w dniu wykupu będzie oparty o wartość rynkową certyfikatu po wystąpieniu zdarzenia nadzwyczajnego. Wartość rynkowa będzie ustalona przez emitenta zgodnie z zasadami określonymi w ostatecznych warunkach emisji certyfikatu. Po tym czasie inwestorzy nie będą uprawnieni do dalszego uczestnictwa w ewentualnych wzrostach cen instrumentów bazowych. Od ustalonej wartości rynkowej będą naliczane odsetki do dnia wykupu. Kwota wykupu będzie równa co najmniej minimalnej kwocie wykupu.

Ryzyko związane z rolowaniem kontraktów futures – rolowanie kontraktów futures ma albo pozytywny, albo negatywny wpływ na wyniki indeksu. Jeśli ceny kontraktów futures zapadających w późniejszej dacie są wyższe niż ceny kontraktów futures zapadających we wcześniejszej dacie (tzw. “contango”), stopa zwrotu z rolowania będzie ujemna. Jeśli ceny kontraktów futures zapadających we wcześniejszej dacie są wyższe niż ceny kontraktów zapadających w późniejszej dacie (tzw. “backwardation”), stopa zwrotu z rolowania będzie dodatnia. Historycznie rzecz biorąc, utrzymywanie rolowanej pozycji w kontraktach futures na złoto prowadziło do znacznych kosztów lub strat z powodu ujemnej stopy zwrotu z rolowania (ang. negative roll-yield). Wyniki indeksu mogą z czasem być ujemne ze względu na ujemną stopę zwrotu z rolowania, nawet jeśli cena złota na rynku kasowym jest stabilna lub wzrasta.

Ryzyko niedoskonałej korelacji – ponieważ instrument bazowy opiera się na kontraktach futures na złoto, a nie na cenie złota na rynku kasowym, wyniki indeksu mogą różnić się od bieżących wyników rynkowych lub bieżących cen złota. Zmiany cen kontraktów futures są zazwyczaj skorelowane ze zmianami cen na rynku kasowym danego towaru, ale korelacja ta jest na ogół niedoskonała, a zmiany cen na rynku kasowym mogą nie znaleźć odzwierciedlenia na rynku kontraktów futures (i odwrotnie).

Ryzyko zmiany warunków rynkowych –  na certyfikat w czasie trwania inwestycji mogą mieć również wpływ zmiany warunków rynkowych (np. ceny indeksu, zmienność (stanowiąca wskaźnik częstotliwości oraz stopnia zmian ceny instrumentu bazowego; obliczone na podstawie prognozowanych cen instrumentu bazowego), oczekiwania co do dywidendy, poziom stóp procentowych, czas pozostający do zakończenia inwestycji oraz rating kredytowy emitenta). Możliwe jest poniesienie strat. W trakcie trwania inwestycji cena certyfikatu nie zmienia się zgodnie z profilem wykupu (opisanym na stronie numer 2: sposób działania) i może znacznie od niego odbiegać. Profil wykupu ma zastosowanie jedynie w dniu ostatecznej płatności.

Ryzyko braku płynności – inwestorzy są narażeni na ryzyko, że emitent nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań z tytułu certyfikatu, na przykład z powodu braku płynności (niewypłacalność/zbyt duże zadłużenie) lub w wyniku nakazu administracyjnego. Możliwa jest utrata całości zainwestowanych środków. Jako dłużny papier wartościowy, certyfikat nie jest objęty systemem gwarantowania depozytów. 

Certyfikat HVB PLN Capital Protection Certificate
z gwarantowanym kuponem oparty o S&P 500® (Price Return) Index
ISIN: DE000HVB6VL3

Certyfikat HVB PLN Capital Protection Certificate z gwarantowanym kuponem oparty o S&P 500® (Price Return) Index (ISIN: DE000HVB6VL3) emitowany przez UniCredit Bank AG z siedzibą w Niemczech (dalej „Certyfikat strukturyzowany")

PODSTAWOWE PARAMETRY OFERTY

 • termin przyjmowania zapisów: 4 – 15 lipca 2022 r. (do godz. 18:00) z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego zakończenia okresu ich przyjmowania,
 • instrument bazowy: S&P 500® (Price Return) Index,
 • ochrona kapitału: 100%,
 • wartość kuponu gwarantowanego: 4,5%,
 • wartość kuponu warunkowego: 2,4%,
 • cena emisyjna: 1 000 PLN,
 • wartość nominalna: 1 000 PLN,
 • minimalna wartość zapisu: 20 000 PLN (20 szt. x 1000 PLN),
 • prowizja za przyjęcie zapisu: max 2% wartości nominalnej zapisu.

GDZIE ZŁOŻYĆ ZAPIS

W celu złożenia zapisu skontaktuj się z Partnerem Xelion lub odwiedź nasz Punkt Obsługi Klienta lub Filię Punktu Obsługi Klienta.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OFERCIE 

tabela

DOKUMENTY INFORMACYJNE

KOMUNIKATY

RYNEK WTÓRNY

Certyfikaty strukturyzowane nie będą notowane w systemie obrotu. Zbycie Certyfikatów strukturyzowanych na rynku wtórnym możliwe będzie jedynie poprzez ich odsprzedaż do UniCredit Bank AG za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. na warunkach określonych przez UniCredit Bank AG.

Wcześniejsza odsprzedaż Certyfikatów strukturyzowanych wiąże się z możliwością utraty całości lub części zainwestowanych środków.

Klienci są narażeni na ryzyko braku płynności po stronie UniCredit Bank AG, który może nie być w stanie dokonać odkupu danych Certyfikatów strukturyzowanych w momencie zgłoszenia chęci zawarcia transakcji przez Klienta.

RYZYKA

Inwestycja w Certyfikaty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem. Poniżej przedstawiamy główne czynniki ryzyka. Klient przed podjęciem decyzji o inwestycji powinien zapoznać się ze szczegółowymi czynnikami ryzyka wskazanymi w Prospekcie i Ostatecznych Warunkach.

Ryzyko zmiany ceny instrumentu bazowego – inwestor jest narażony na ryzyko zmiany wartości cen akcji w trakcie trwania inwestycji. W związku z ochroną kapitału w dniu obserwacji końcowej ryzyko jest ograniczone jedynie do ryzyka kredytowego emitenta.

Ryzyko braku gwarancji podmiotów trzecich - termin “ochrona kapitału” odnosi się do minimalnej kwoty wykupu przez emitenta w wysokości 104,5% wartości nominalnej na koniec okresu inwestycji. Nie istnieje żadna gwarancja ze strony osób trzecich ani żadna inna gwarancja, która mogłaby zrekompensować ewentualne niedotrzymanie warunków przez emitenta.

Ryzyko wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych - w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, emitent certyfikatu może wygasić mechanizm używany do obliczania kwot wypłaty. W takich przypadkach wykup w dniu wykupu będzie oparty o wartość rynkową certyfikatu po wystąpieniu zdarzenia nadzwyczajnego. Wartość rynkowa będzie ustalona przez emitenta zgodnie z zasadami określonymi w ostatecznych warunkach emisji certyfikatu. Po tym czasie inwestorzy nie będą uprawnieni do dalszego uczestnictwa w ewentualnych wzrostach ceny instrumentu bazowego. Od ustalonej wartości rynkowej będą naliczane odsetki do dnia wykupu. Kwota wykupu będzie równa co najmniej kwocie nominalnej.

Ryzyko związane z wypłatą dywidend - S&P 500® (Price Return) Index jest indeksem typu cenowego. Dywidendy naliczone w trakcie trwania inwestycji są wykorzystywane jako źródło finansowania mechanizmu zwrotu z inwestycji i nie zostaną rozdzielone pomiędzy inwestorów. Wypłaty dywidendy powodują obniżenie ceny instrumentu bazowego, co ma negatywny wpływ na cenę certyfikatu.

Ryzyko zmiany warunków rynkowych - Na certyfikat w czasie trwania inwestycji mogą mieć również wpływ zmiany warunków rynkowych (np. ceny indeksu, zmienność (stanowiąca wskaźnik częstotliwości oraz stopnia zmian ceny instrumentu bazowego; obliczone na podstawie prognozowanych cen instrumentu bazowego), oczekiwania co do dywidendy, poziom stóp procentowych, czas pozostający do zakończenia inwestycji oraz rating kredytowy emitenta). Możliwe jest poniesienie strat. W trakcie trwania inwestycji cena certyfikatu nie zmienia się zgodnie z profilem wykupu (opisanym na stronie numer 2: sposób działania). Profil wykupu ma zastosowanie jedynie w dniu ostatecznej płatności.

Ryzyko braku płynności - inwestorzy są narażeni na ryzyko, że emitent nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań z tytułu certyfikatu, na przykład z powodu braku płynności (niewypłacalność/zbyt duże zadłużenie) lub w wyniku nakazu administracyjnego. Możliwa jest utrata całości zainwestowanych środków. Jako dłużny papier wartościowy, certyfikat nie jest objęty systemem gwarantowania depozytów. 

Certyfikat HVB PLN Capital Protection Certificate
z gwarantowanym kuponem oparty o S&P 500® (Price Return) Index
ISIN: DE000HVB6TW4 

Certyfikat HVB PLN Capital Protection Certificate z gwarantowanym kuponem oparty o S&P 500® (Price Return) Index (ISIN: DE000HVB6TW4) emitowany przez UniCredit Bank AG z siedzibą w Niemczech (dalej „Certyfikat strukturyzowany")

PODSTAWOWE PARAMETRY OFERTY

 • termin przyjmowania zapisów: 20 czerwca – 1 lipca 2022 r. (do godz. 18:00) z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego zakończenia okresu ich przyjmowania,
 • instrument bazowy: S&P 500® (Price Return) Index,
 • ochrona kapitału: 100%,
 • wartość kuponu gwarantowanego: 4,5%,
 • wartość kuponu warunkowego: 2,2%,
 • cena emisyjna: 1 000 PLN,
 • wartość nominalna: 1 000 PLN,
 • minimalna wartość zapisu: 20 000 PLN (20 szt. x 1000 PLN),
 • prowizja za przyjęcie zapisu: max 2% wartości nominalnej zapisu.

GDZIE ZŁOŻYĆ ZAPIS

W celu złożenia zapisu skontaktuj się z Partnerem Xelion lub odwiedź nasz Punkt Obsługi Klienta lub Filię Punktu Obsługi Klienta.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OFERCIE 

tabela

DOKUMENTY INFORMACYJNE

KOMUNIKATY

RYNEK WTÓRNY

Certyfikaty strukturyzowane nie będą notowane w systemie obrotu. Zbycie Certyfikatów strukturyzowanych na rynku wtórnym możliwe będzie jedynie poprzez ich odsprzedaż do UniCredit Bank AG za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. na warunkach określonych przez UniCredit Bank AG.

Wcześniejsza odsprzedaż Certyfikatów strukturyzowanych wiąże się z możliwością utraty całości lub części zainwestowanych środków.

Klienci są narażeni na ryzyko braku płynności po stronie UniCredit Bank AG, który może nie być w stanie dokonać odkupu danych Certyfikatów strukturyzowanych w momencie zgłoszenia chęci zawarcia transakcji przez Klienta.

RYZYKA

Inwestycja w Certyfikaty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem. Poniżej przedstawiamy główne czynniki ryzyka. Klient przed podjęciem decyzji o inwestycji powinien zapoznać się ze szczegółowymi czynnikami ryzyka wskazanymi w Prospekcie i Ostatecznych Warunkach.

Ryzyko zmiany ceny instrumentu bazowego – inwestor jest narażony na ryzyko zmiany wartości funduszu w trakcie trwania inwestycji. W dniu ostatecznej płatności, z uwagi na ochronę kapitału, ryzyko jest ograniczone do ryzyka kredytowego emitenta.

Ryzyko braku gwarancji podmiotów trzecich - termin “ochrona kapitału” odnosi się do minimalnej kwoty wykupu przez emitenta w wysokości 104.5% wartości nominalnej na koniec okresu inwestycji. Nie istnieje żadna gwarancja ze strony osób trzecich ani żadna inna gwarancja, która mogłaby zrekompensować ewentualne niedotrzymanie warunków przez emitenta.

Ryzyko wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych - w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, emitent certyfikatu może wygasić mechanizm używany do obliczania kwot wypłaty. W takich przypadkach wykup w dniu wykupu będzie oparty o wartość rynkową certyfikatu po wystąpieniu zdarzenia nadzwyczajnego. Wartość rynkowa będzie ustalona przez emitenta zgodnie z zasadami określonymi w ostatecznych warunkach emisji certyfikatu. Po tym czasie inwestorzy nie będą uprawnieni do dalszego uczestnictwa w ewentualnych wzrostach ceny instrumentu bazowego. Od ustalonej wartości rynkowej będą naliczane odsetki do dnia wykupu. Kwota wykupu będzie równa co najmniej kwocie nominalnej.

Ryzyko związane z wypłatą dywidend - S&P 500® (Price Return) Index jest indeksem typu cenowego. Dywidendy naliczone w trakcie trwania inwestycji są wykorzystywane jako źródło finansowania mechanizmu zwrotu z inwestycji i nie zostaną rozdzielone pomiędzy inwestorów. Wypłaty dywidendy powodują obniżenie ceny instrumentu bazowego, co ma negatywny wpływ na cenę certyfikatu.

Ryzyko zmiany warunków rynkowych - na certyfikat w czasie trwania inwestycji mogą mieć również wpływ zmiany warunków rynkowych (np. ceny indeksu, zmienność (stanowiąca wskaźnik częstotliwości oraz stopnia zmian ceny instrumentu bazowego; obliczone na podstawie prognozowanych cen instrumentu bazowego), oczekiwania co do dywidendy, poziom stóp procentowych, czas pozostający do zakończenia inwestycji oraz rating kredytowy emitenta). Możliwe jest poniesienie strat. W trakcie trwania inwestycji cena certyfikatu nie zmienia się zgodnie z profilem wykupu (opisanym na stronie numer 2: sposób działania). Profil wykupu ma zastosowanie jedynie w dniu ostatecznej płatności.

Ryzyko braku płynności - inwestorzy są narażeni na ryzyko, że emitent nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań z tytułu certyfikatu, na przykład z powodu braku płynności (niewypłacalność/zbyt duże zadłużenie) lub w wyniku nakazu administracyjnego. Możliwa jest utrata całości zainwestowanych środków. Jako dłużny papier wartościowy, certyfikat nie jest objęty systemem gwarantowania depozytów.

Certyfikat HVB PLN Capital Protection Certificate
oparty o fundusz Fidelity Funds - Global Demographics Fund - A - EUR
ISIN: DE000HVB6QG3 

Certyfikat HVB PLN Capital Protection Certificate oparty o fundusz Fidelity Funds - Global Demographics Fund - A - EUR (ISIN: DE000HVB6QG3) emitowany przez UniCredit Bank AG z siedzibą w Niemczech (dalej „Certyfikat strukturyzowany")

PODSTAWOWE PARAMETRY OFERTY

 • termin przyjmowania zapisów: 17 maja – 3 czerwca 2022 r. (do godz. 18:00) z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego zakończenia okresu ich przyjmowania,
 • instrument bazowy: fundusz Fidelity Funds - Global Demographics Fund - A - EUR,
 • ochrona kapitału: 100%,
 • partycypacja w wynikach funduszu: 70%,
 • cena emisyjna: 1 000 PLN,
 • wartość nominalna: 1 000 PLN,
 • minimalna wartość zapisu: 20 000 PLN (20 szt. x 1000 PLN),
 • prowizja za przyjęcie zapisu: max 2% wartości nominalnej zapisu.

GDZIE ZŁOŻYĆ ZAPIS

W celu złożenia zapisu skontaktuj się z Partnerem Xelion lub odwiedź nasz Punkt Obsługi Klienta lub Filię Punktu Obsługi Klienta.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OFERCIE 

tabela

DOKUMENTY INFORMACYJNE

KOMUNIKATY

RYNEK WTÓRNY

Certyfikaty strukturyzowane nie będą notowane w systemie obrotu. Zbycie Certyfikatów strukturyzowanych na rynku wtórnym możliwe będzie jedynie poprzez ich odsprzedaż do UniCredit Bank AG za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. na warunkach określonych przez UniCredit Bank AG.

Wcześniejsza odsprzedaż Certyfikatów strukturyzowanych wiąże się z możliwością utraty całości lub części zainwestowanych środków.

Klienci są narażeni na ryzyko braku płynności po stronie UniCredit Bank AG, który może nie być w stanie dokonać odkupu danych Certyfikatów strukturyzowanych w momencie zgłoszenia chęci zawarcia transakcji przez Klienta.

RYZYKA

Inwestycja w Certyfikaty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem. Poniżej przedstawiamy główne czynniki ryzyka. Klient przed podjęciem decyzji o inwestycji powinien zapoznać się ze szczegółowymi czynnikami ryzyka wskazanymi w Prospekcie i Ostatecznych Warunkach.

Ryzyko zmiany ceny instrumentu bazowego – inwestor jest narażony na ryzyko zmiany wartości funduszu w trakcie trwania inwestycji. W dniu ostatecznej płatności, z uwagi na ochronę kapitału, ryzyko jest ograniczone do ryzyka kredytowego emitenta.

Ryzyko braku gwarancji podmiotów trzecich - termin “ochrona kapitału” odnosi się do minimalnej kwoty wykupu przez emitenta po wartości nominalnej na koniec okresu inwestycji. Nie istnieje żadna gwarancja ze strony osób trzecich ani żadna inna gwarancja, która mogłaby zrekompensować ewentualne niedotrzymanie warunków przez emitenta.

Ryzyko wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych - w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, emitent certyfikatu może wygasić mechanizm używany do obliczania kwot wypłaty. W takich przypadkach wykup w dniu wykupu będzie oparty o wartość rynkową certyfikatu po wystąpieniu zdarzenia nadzwyczajnego. Wartość rynkowa będzie ustalona przez emitenta zgodnie z zasadami określonymi w ostatecznych warunkach emisji certyfikatu. Po tym czasie inwestorzy nie będą uprawnieni do dalszego uczestnictwa w ewentualnych wzrostach ceny instrumentu bazowego. Od ustalonej wartości rynkowej będą naliczane odsetki do dnia wykupu. Kwota wykupu będzie równa co najmniej kwocie nominalnej.

Ryzyko związane z wypłatą dywidend - zwrot z aktywów i dywidendy naliczone w trakcie trwania inwestycji są wykorzystywane jako źródło finansowania mechanizmu zwrotu z inwestycji i nie są wypłacane inwestorowi.

Ryzyko zaniedbania lub celowego błędu zarządzającego - instrument bazowy to aktywnie zarządzany fundusz. Zaniedbania lub celowe błędy popełnione przez zarządzającego funduszem mogą spowodować spadek ceny instrumentu bazowego, prowadząc tym samym do strat dla inwestorów.

Ryzyko zmiany warunków rynkowych - w trakcie trwania inwestycji wpływ na certyfikat mogą mieć również zmiany warunków rynkowych (np. wynik funduszu, zmienność (stanowiąca wskaźnik częstotliwości oraz stopnia zmian cen instrumentu bazowego) oczekiwania co do dywidendy, poziom stóp procentowych, czas pozostający do zakończenia inwestycji, ocena zdolności kredytowej emitenta). Możliwe jest poniesienie strat. W trakcie trwania inwestycji cena certyfikatu nie zmienia się zgodnie z profilem wykupu (opisanym na stronie numer 2: sposób działania). Ma to zastosowanie jedynie w dniu wykupu.

Ryzyko braku płynności - inwestorzy są narażeni na ryzyko, że emitent nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań z certyfikatu, na przykład z powodu braku płynności (niewypłacalność/zbyt duże zadłużenie) lub w wyniku nakazu administracyjnego. Możliwa jest utrata całości zainwestowanych środków. Jako dłużny papier wartościowy, certyfikat nie jest objęty systemem gwarantowania depozytów.

Certyfikat HVB PLN Worst-Of Express Capital Protection Certificate
z gwarantowanym kuponem oparte o: Advanced Micro Devices Inc.,
ASML Holding N.V., Micron Technology Inc. - ISIN: DE000HVB6JT1

Certyfikat HVB PLN Worst-Of Express Capital Protection Certificate z gwarantowanym kuponem oparty o: Advanced Micro Devices Inc., ASML Holding N.V., Micron Technology Inc. (ISIN: DE000HVB6JT1) emitowany przez UniCredit Bank AG z siedzibą w Niemczech (dalej „Certyfikat strukturyzowany")

PODSTAWOWE PARAMETRY OFERTY

 • termin przyjmowania zapisów: 6 kwiernia – 27 kwietnia 2022 r. (do godz. 18:00) z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego zakończenia okresu ich przyjmowania,
 • instrument bazowy: koszyk spółek - Advanced Micro Devices Inc., ASML Holding N.V., Micron Technology Inc.,
 • wartość kuponu warunkowego: 5,20% rocznie,
 • wysokość kuponu gwarantowanego: 1,5% rocznie,
 • cena emisyjna: 1 000 PLN,
 • wartość nominalna: 1 000 PLN,
 • minimalna wartość zapisu: 20 000 PLN (20 szt. x 1000 PLN),
 • prowizja za przyjęcie zapisu: max 2% wartości nominalnej zapisu.

GDZIE ZŁOŻYĆ ZAPIS

W celu złożenia zapisu skontaktuj się z Partnerem Xelion lub odwiedź nasz Punkt Obsługi Klienta lub Filię Punktu Obsługi Klienta.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OFERCIE

tabela

DOKUMENTY INFORMACYJNE

KOMUNIKATY

RYNEK WTÓRNY

Certyfikaty strukturyzowane nie będą notowane w systemie obrotu. Zbycie Certyfikatów strukturyzowanych na rynku wtórnym możliwe będzie jedynie poprzez ich odsprzedaż do UniCredit Bank AG za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. na warunkach określonych przez UniCredit Bank AG.

Wcześniejsza odsprzedaż Certyfikatów strukturyzowanych wiąże się z możliwością utraty całości lub części zainwestowanych środków.

Klienci są narażeni na ryzyko braku płynności po stronie UniCredit Bank AG, który może nie być w stanie dokonać odkupu danych Certyfikatów strukturyzowanych w momencie zgłoszenia chęci zawarcia transakcji przez Klienta.

RYZYKA

InInwestycja w Certyfikaty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem. Poniżej przedstawiamy główne czynniki ryzyka. Klient przed podjęciem decyzji o inwestycji powinien zapoznać się ze szczegółowymi czynnikami ryzyka wskazanymi w Prospekcie i Ostatecznych Warunkach.

Ryzyko zmiany ceny instrumentu bazowego – inwestor jest narażony na ryzyko zmiany wartości cen akcji w trakcie trwania inwestycji. W związku z ochroną kapitału w dniu obserwacji końcowej ryzyko jest ograniczone jedynie do ryzyka kredytowego emitenta.

Ryzyko braku gwarancji podmiotów trzecich - termin “ochrona kapitału” odnosi się do minimalnej kwoty wykupu przez emitenta po wartości nominalnej na koniec okresu inwestycji. Nie istnieje żadna gwarancja ze strony osób trzecich ani żadna inna gwarancja, która mogłaby zrekompensować ewentualne niedotrzymanie warunków przez emitenta.

Ryzyko wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych - w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, Emitent Certyfikatu strukturyzowanego może wygasić mechanizm używany do obliczania kwot wypłaty. W takich przypadkach wykup w dniu wykupu będzie oparty o wartość rynkową certyfikatu po wystąpieniu zdarzenia nadzwyczajnego. Wartość rynkowa będzie ustalona przez Emitenta zgodnie z zasadami określonymi w Ostatecznych Warunkach emisji Certyfikatu strukturyzowanego. Po tym czasie inwestorzy nie będą uprawnieni do dalszego uczestnictwa w ewentualnych wzrostach cen instrumentów bazowych. Od ustalonej wartości rynkowej będą naliczane odsetki do dnia wykupu. Kwota wykupu będzie równa co najmniej kwocie nominalnej.

Ryzyko związane z wypłatą dywidend - dywidendy naliczone w trakcie trwania inwestycji są wykorzystywane jako źródło finansowania mechanizmu zwrotu z inwestycji i nie zostaną rozdzielone pomiędzy inwestorów. Wypłaty dywidendy powodują obniżenie ceny Instrumentu Bazowego, co ma negatywny wpływ na cenę Certyfikatu strukturyzowanego i może spowodować spadek ceny Instrumentu Bazowego poniżej Poziomu bariery lub Poziomu Przedterminowego Wykupu.

Ryzyko zmiany warunków rynkowych - na Certyfikat strukturyzowany w czasie trwania inwestycji mogą mieć również wpływ zmiany warunków rynkowych (np. ceny akcji, zmienność (stanowiąca wskaźnik częstotliwości oraz stopnia zmian ceny instrumentu bazowego: obliczone na podstawie prognozowanych cen instrumentu bazowego), oczekiwania co do dywidendy, poziom stóp procentowych różnica pomiędzy ceną akcji, a poziomem przedterminowego wykupu, czas pozostający do zakończenia inwestycji oraz rating kredytowy emitenta). Możliwe jest poniesienie strat. W trakcie trwania inwestycji cena certyfikatu nie zmienia się zgodnie z profilem wykupu Profil wykupu ma zastosowanie jedynie w dniu ostatecznej płatności.

Ryzyko braku płynności - inwestorzy są narażeni na ryzyko, że Emitent nie będzie w stanie wypełnić w pełni swoich zobowiązań z tytułu Certyfikatu strukturyzowanego, na przykład z powodu braku płynności (niewypłacalność/ zbyt duże zadłużenie) lub w wyniku nakazu administracyjnego. Możliwa jest utrata całości zainwestowanych środków. Certyfikat strukturyzowany nie jest objęty systemem gwarantowania depozytów.

Ryzyko związane z profilem wypłaty - Inwestor zamierza nabyć tzw. produkt typu ‘worst-of’. Jest to strukturyzowany produkt, którego profil wypłaty jest uzależniony, w zależności od konstrukcji, od instrumentu bazowego o najgorszym wyniku (ang. worst-of). Nawet jeśli wszystkie instrumenty bazowe jako całość lub pojedynczy instrument bazowy osiągną pozytywny wynik, to przy ustalaniu kwoty wykupu znaczenie ma tylko ten instrument bazowy, który osiągnął najgorszy wynik. 

Certyfikat HVB PLN Express Plus oparty o Nasdaq-100® Index
ISIN: DE000HVB6BD2

Certyfikat HVB PLN Express Plus oparty o Nasdaq-100® Index (ISIN: DE000HVB6BD2) emitowany przez UniCredit Bank AG z siedzibą w Niemczech (dalej „Certyfikat strukturyzowany")

PODSTAWOWE PARAMETRY OFERTY

 • termin przyjmowania zapisów: 7 lutego – 18 lutego 2022 r. (do godz. 18:00) z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego zakończenia okresu ich przyjmowania,
 • instrument bazowy: Nasdaq-100® Index,
 • wartość kuponu warunkowego: 4,15% co pół roku (8,30% rocznie),
 • cena emisyjna: 1 000 PLN,
 • wartość nominalna: 1 000 PLN,
 • minimalna wartość zapisu: 20 000 PLN (20 szt. x 1000 PLN),
 • prowizja za przyjęcie zapisu: max 2% wartości nominalnej zapisu.

GDZIE ZŁOŻYĆ ZAPIS

W celu złożenia zapisu skontaktuj się z Partnerem Xelion lub odwiedź nasz Punkt Obsługi Klienta lub Filię Punktu Obsługi Klienta.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OFERCIE

tabela

DOKUMENTY INFORMACYJNE

KOMUNIKATY

RYNEK WTÓRNY

Certyfikaty strukturyzowane nie będą notowane w systemie obrotu. Zbycie Certyfikatów strukturyzowanych na rynku wtórnym możliwe będzie jedynie poprzez ich odsprzedaż do UniCredit Bank AG za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. na warunkach określonych przez UniCredit Bank AG.

Wcześniejsza odsprzedaż Certyfikatów strukturyzowanych wiąże się z możliwością utraty całości lub części zainwestowanych środków.

Klienci są narażeni na ryzyko braku płynności po stronie UniCredit Bank AG, który może nie być w stanie dokonać odkupu danych Certyfikatów strukturyzowanych w momencie zgłoszenia chęci zawarcia transakcji przez Klienta.

RYZYKA

Inwestycja w Certyfikaty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem. Poniżej przedstawiamy główne czynniki ryzyka. Klient przed podjęciem decyzji o inwestycji powinien zapoznać się ze szczegółowymi czynnikami ryzyka wskazanymi w Prospekcie i Ostatecznych Warunkach.

Ryzyko zmiany ceny instrumentu bazowego - w przypadku braku przedterminowego wykupu oraz gdy Cena Referencyjna Instrumentu Bazowego w Dniu Obserwacji Końcowej spadnie poniżej Poziomu Bariery, wykup odbywa się na podstawie wyniku Instrumentu Bazowego pomnożonego przez kwotę nominalną. Wartość będzie niższa niż Cena Emisyjna Certyfikatu strukturyzowanego. Wystąpienie powyższej sytuacji skutkuje stratą. W najmniej korzystnym przypadku dochodzi do straty całości zainwestowanych środków.

Ryzyko wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych - w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, Emitent Certyfikatu strukturyzowanego może go nadzwyczajnie wygasić z efektem natychmiastowym (przy czym okres na dokonanie zawiadomienia pozostaje bez zmian). Zdarzeniem nadzwyczajnym jest sytuacja, w której dochodzi do zakończenia obliczania instrumentu bazowego i nie istnieje żaden inny instrument, który mógłby go zastąpić, kiedy obliczania instrumentu bazowego nie są dokonywane w pierwotnej walucie instrumentu bazowego lub kiedy dojdzie do zmiany prawa. W takim przypadku, wykup następuje według ustalonej przez Emitenta wartości rynkowej. Wartość rynkowa ustalana jest przez emitenta zgodnie z postanowieniami zawartymi w Ostatecznych Warunkach (ang. Final Terms) dla Certyfikatu strukturyzowanego. Wartość rynkowa może być znacząco niższa od Ceny Emisyjnej, a nawet możliwa jest całkowita strata zainwestowanych środków. Dodatkowo, inwestor ponosi ryzyko, że wygaszenie Certyfikatu strukturyzowanego odbędzie się w nieodpowiednim dla niego terminie oraz, że reinwestycja uzyskanej kwoty umorzenia będzie możliwa wyłącznie na gorszych warunkach. W przypadku przedterminowego wykupu Certyfikatu strukturyzowanego, inwestor ponosi również ryzyko związane z reinwestycją środków.

Ryzyko związane z wypłatą dywidend - Nasdaq-100® Index będący Instrumentem Bazowym jest indeksem typu cenowego. Dywidendy naliczone w trakcie trwania inwestycji są wykorzystywane jako źródło finansowania mechanizmu zwrotu z inwestycji i nie zostaną rozdzielone pomiędzy inwestorów. Wypłaty dywidendy powodują obniżenie ceny Instrumentu Bazowego, co ma negatywny wpływ na cenę Certyfikatu strukturyzowanego i może spowodować spadek ceny Instrumentu Bazowego poniżej Poziomu bariery lub Poziomu Przedterminowego Wykupu.

Ryzyko zmiany warunków rynkowych - na Certyfikat strukturyzowany w czasie trwania inwestycji mogą mieć również wpływ zmiany warunków rynkowych (np. cena indeksu, zmienność, oczekiwania co do dywidendy, poziom stóp procentowych, różnica pomiędzy ceną indeksu, a Poziomem Przedterminowego Wykupu oraz Poziomem Bariery, czas pozostający do zakończenia inwestycji, rating kredytowy emitenta). Możliwe jest poniesienie strat. W trakcie trwania inwestycji cena Certyfikatu strukturyzowanego nie zmienia się zgodnie z profilem wykupu. Profil wykupu ma zastosowanie jedynie w Dniu Ostatecznej Płatności.

Ryzyko braku płynności - inwestorzy są narażeni na ryzyko, że Emitent nie będzie w stanie wypełnić w pełni swoich zobowiązań z tytułu Certyfikatu strukturyzowanego, na przykład z powodu braku płynności lub w wyniku nakazu administracyjnego. Możliwa jest utrata całości zainwestowanych środków. Certyfikat strukturyzowany nie jest objęty systemem gwarantowania depozytów.

 

Certyfikat HVB PLN Express Plus oparty o Indeks
STOXX® Europe 600 Basic Resources (Price) Index (EUR)
ISIN: DE000HVB67Q9

Certyfikat HVB PLN Express Plus oparty o Indeks STOXX® Europe 600 Basic Resources (Price) Index (EUR) (ISIN: DE000HVB67Q9) emitowany przez UniCredit Bank AG z siedzibą w Niemczech (dalej „Certyfikat strukturyzowany")

PODSTAWOWE PARAMETRY OFERTY

 • termin przyjmowania zapisów: 10 stycznia – 28 stycznia 2022 r. (do godz. 18:00) z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego zakończenia okresu ich przyjmowania,
 • instrument bazowy: STOXX® Europe 600 Basic Resources (Price) Index (EUR),
 • wartość kuponu warunkowego: 5,05% co pół roku (10,10% rocznie),
 • cena emisyjna: 1 000 PLN,
 • wartość nominalna: 1 000 PLN,
 • minimalna wartość zapisu: 20 000 PLN (20 szt. x 1000 PLN),
 • prowizja za przyjęcie zapisu: max 2% wartości nominalnej zapisu.

GDZIE ZŁOŻYĆ ZAPIS

W celu złożenia zapisu skontaktuj się z Partnerem Xelion lub odwiedź nasz Punkt Obsługi Klienta lub Filię Punktu Obsługi Klienta.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OFERCIE

tabela cs 20220110

DOKUMENTY INFORMACYJNE

KOMUNIKATY

RYNEK WTÓRNY

Certyfikaty strukturyzowane nie będą notowane w systemie obrotu. Zbycie Certyfikatów strukturyzowanych na rynku wtórnym możliwe będzie jedynie poprzez ich odsprzedaż do UniCredit Bank AG za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. na warunkach określonych przez UniCredit Bank AG.

Wcześniejsza odsprzedaż Certyfikatów strukturyzowanych wiąże się z możliwością utraty całości lub części zainwestowanych środków.

Klienci są narażeni na ryzyko braku płynności po stronie UniCredit Bank AG, który może nie być w stanie dokonać odkupu danych Certyfikatów strukturyzowanych na rynku wtórnym w momencie zgłoszenia chęci zawarcia transakcji przez Klienta.

RYZYKA

Inwestycja w Certyfikaty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem. Poniżej przedstawiamy główne czynniki ryzyka. Klient przed podjęciem decyzji o inwestycji powinien zapoznać się ze szczegółowymi czynnikami ryzyka wskazanymi w Prospekcie i Ostatecznych Warunkach.

Ryzyko zmiany ceny instrumentu bazowego - w przypadku braku przedterminowego wykupu oraz gdy Cena Referencyjna Instrumentu Bazowego w Dniu Obserwacji Końcowej spadnie poniżej Poziomu Bariery, wykup odbywa się na podstawie wyniku Instrumentu Bazowego pomnożonego przez kwotę nominalną. Wartość będzie niższa niż Cena Emisyjna Certyfikatu strukturyzowanego. Wystąpienie powyższej sytuacji skutkuje stratą. W najmniej korzystnym przypadku dochodzi do straty całości zainwestowanych środków.

Ryzyko wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych - w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, Emitent Certyfikatu strukturyzowanego może go nadzwyczajnie wygasić z efektem natychmiastowym (przy czym okres na dokonanie zawiadomienia pozostaje bez zmian). Zdarzeniem nadzwyczajnym jest sytuacja, w której dochodzi do zakończenia obliczania instrumentu bazowego i nie istnieje żaden inny instrument, który mógłby go zastąpić, kiedy obliczania instrumentu bazowego nie są dokonywane w pierwotnej walucie instrumentu bazowego lub kiedy dojdzie do zmiany prawa. W takim przypadku, wykup następuje według ustalonej przez Emitenta wartości rynkowej. Wartość rynkowa ustalana jest przez emitenta zgodnie z postanowieniami zawartymi w Ostatecznych Warunkach (ang. Final Terms) dla Certyfikatu strukturyzowanego. Wartość rynkowa może być znacząco niższa od Ceny Emisyjnej, a nawet możliwa jest całkowita strata zainwestowanych środków. Dodatkowo, inwestor ponosi ryzyko, że wygaszenie Certyfikatu strukturyzowanego odbędzie się w nieodpowiednim dla niego terminie oraz, że reinwestycja uzyskanej kwoty umorzenia będzie możliwa wyłącznie na gorszych warunkach. W przypadku przedterminowego wykupu Certyfikatu strukturyzowanego, inwestor ponosi również ryzyko związane z reinwestycją środków.

Ryzyko związane z wypłatą dywidend - STOXX® Europe 600 Basic Resources (Price) Index (EUR) będący Instrumentem Bazowym jest indeksem typu cenowego. Dywidendy naliczone w trakcie trwania inwestycji są wykorzystywane jako źródło finansowania mechanizmu zwrotu z inwestycji i nie zostaną rozdzielone pomiędzy inwestorów. Wypłaty dywidendy powodują obniżenie ceny Instrumentu Bazowego, co ma negatywny wpływ na cenę Certyfikatu strukturyzowanego i może spowodować spadek ceny Instrumentu Bazowego poniżej Poziomu bariery lub Poziomu Przedterminowego Wykupu.

Ryzyko zmiany warunków rynkowych - na Certyfikat strukturyzowany w czasie trwania inwestycji mogą mieć również wpływ zmiany warunków rynkowych (np. cena indeksu, zmienność, oczekiwania co do dywidendy, poziom stóp procentowych, różnica pomiędzy ceną indeksu, a Poziomem Przedterminowego Wykupu oraz Poziomem Bariery, czas pozostający do zakończenia inwestycji, rating kredytowy emitenta). Możliwe jest poniesienie strat. W trakcie trwania inwestycji cena Certyfikatu strukturyzowanego nie zmienia się zgodnie z profilem wykupu. Profil wykupu ma zastosowanie jedynie w Dniu Ostatecznej Płatności.

Ryzyko braku płynności - inwestorzy są narażeni na ryzyko, że Emitent nie będzie w stanie wypełnić w pełni swoich zobowiązań z tytułu Certyfikatu strukturyzowanego, na przykład z powodu braku płynności lub w wyniku nakazu administracyjnego. Możliwa jest utrata całości zainwestowanych środków. Certyfikat strukturyzowany nie jest objęty systemem gwarantowania depozytów.

Certyfikat HVB PLN Express Plus oparty o Indeks
EURO STOXX® Banks (Price) Index (EUR) - ISIN: DE000HVB6143

Certyfikat HVB PLN Express Plus oparty o Indeks EURO STOXX® Banks (Price) Index (EUR) (ISIN: DE000HVB6143) emitowany przez UniCredit Bank AG z siedzibą w Niemczech (dalej „Certyfikat strukturyzowany")

PODSTAWOWE PARAMETRY OFERTY

 • termin przyjmowania zapisów: 25 października - 15 listopada 2021 r. (do godz. 18:00) z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego zakończenia okresu ich przyjmowania,
 • instrument bazowy: EURO STOXX® Banks (Price) Index (EUR),
 • wartość kuponu warunkowego: 5,4% co pół roku (10,8% rocznie),
 • cena emisyjna: 1 000 PLN,
 • wartość nominalna: 1 000 PLN,
 • minimalna wartość zapisu: 20 000 PLN (20 szt. x 1000 PLN),
 • prowizja za przyjęcie zapisu: max 2% wartości nominalnej zapisu.

GDZIE ZŁOŻYĆ ZAPIS

W celu złożenia zapisu skontaktuj się z Partnerem Xelion lub odwiedź nasz Punkt Obsługi Klienta lub Filię Punktu Obsługi Klienta.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OFERCIE

tabela cs 20211025

DOKUMENTY INFORMACYJNE

KOMUNIKATY

RYNEK WTÓRNY

Certyfikaty strukturyzowane nie będą notowane w systemie obrotu. Zbycie Certyfikatów strukturyzowanych na rynku wtórnym możliwe będzie jedynie poprzez ich odsprzedaż do UniCredit Bank AG za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. na warunkach określonych przez UniCredit Bank AG.

Wcześniejsza odsprzedaż Certyfikatów strukturyzowanych wiąże się z możliwością utraty całości lub części zainwestowanych środków.

Klienci są narażeni na ryzyko braku płynności po stronie UniCredit Bank AG, który może nie być w stanie dokonać odkupu danych Certyfikatów strukturyzowanych na rynku wtórnym w momencie zgłoszenia chęci zawarcia transakcji przez Klienta.

RYZYKA

Inwestycja w Certyfikaty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem. Poniżej przedstawiamy główne czynniki ryzyka. Klient przed podjęciem decyzji o inwestycji powinien zapoznać się ze szczegółowymi czynnikami ryzyka wskazanymi w Prospekcie i Ostatecznych Warunkach.

Ryzyko zmiany ceny instrumentu bazowego - w przypadku braku przedterminowego wykupu oraz gdy Cena Referencyjna Instrumentu Bazowego w Dniu Obserwacji Końcowej spadnie poniżej Poziomu Bariery, wykup odbywa się na podstawie wyniku Instrumentu Bazowego pomnożonego przez kwotę nominalną. Wartość będzie niższa niż Cena Emisyjna Certyfikatu strukturyzowanego. Wystąpienie powyższej sytuacji skutkuje stratą. W najmniej korzystnym przypadku dochodzi do straty całości zainwestowanych środków.

Ryzyko wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych - w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, Emitent Certyfikatu strukturyzowanego może go nadzwyczajnie wygasić z efektem natychmiastowym (przy czym okres na dokonanie zawiadomienia pozostaje bez zmian). Zdarzeniem nadzwyczajnym jest sytuacja, w której dochodzi do zakończenia obliczania instrumentu bazowego i nie istnieje żaden inny instrument, który mógłby go zastąpić, kiedy obliczania instrumentu bazowego nie są dokonywane w pierwotnej walucie instrumentu bazowego lub kiedy dojdzie do zmiany prawa. W takim przypadku, wykup następuje według ustalonej przez Emitenta wartości rynkowej. Wartość rynkowa ustalana jest przez emitenta zgodnie z postanowieniami zawartymi w Ostatecznych Warunkach (ang. Final Terms) dla Certyfikatu strukturyzowanego. Wartość rynkowa może być znacząco niższa od Ceny Emisyjnej, a nawet możliwa jest całkowita strata zainwestowanych środków. Dodatkowo, inwestor ponosi ryzyko, że wygaszenie Certyfikatu strukturyzowanego odbędzie się w nieodpowiednim dla niego terminie, oraz, że reinwestycja uzyskanej kwoty umorzenia będzie możliwa wyłącznie na gorszych warunkach. W przypadku przedterminowego wykupu Certyfikatu strukturyzowanego, inwestor ponosi również ryzyko związane z reinwestycją środków.

Ryzyko związane z wypłatą dywidend - EURO STOXX® Banks (Price) Index (EUR) będący Instrumentem Bazowym jest indeksem typu cenowego. Dywidendy naliczone w trakcie trwania inwestycji są wykorzystywane jako źródło finansowania mechanizmu zwrotu z inwestycji i nie zostaną rozdzielone pomiędzy inwestorów. Wypłaty dywidendy powodują obniżenie ceny Instrumentu Bazowego, co ma negatywny wpływ na cenę Certyfikatu strukturyzowanego i może spowodować spadek ceny Instrumentu Bazowego poniżej Poziomu bariery lub Poziomu Przedterminowego Wykupu.

Ryzyko zmiany warunków rynkowych - na Certyfikat strukturyzowany w czasie trwania inwestycji mogą mieć również wpływ zmiany warunków rynkowych (np. cena indeksu, zmienność, oczekiwania co do dywidendy, poziom stóp procentowych, różnica pomiędzy ceną indeksu, a Poziomem Przedterminowego Wykupu oraz Poziomem Bariery, czas pozostający do zakończenia inwestycji, rating kredytowy emitenta). Możliwe jest poniesienie strat. W trakcie trwania inwestycji cena Certyfikatu strukturyzowanego nie zmienia się zgodnie z profilem wykupu. Profil wykupu ma zastosowanie jedynie w Dniu Ostatecznej Płatności.

Ryzyko braku płynności - inwestorzy są narażeni na ryzyko, że Emitent nie będzie w stanie wypełnić w pełni swoich zobowiązań z tytułu Certyfikatu strukturyzowanego, na przykład z powodu braku płynności lub w wyniku nakazu administracyjnego. Możliwa jest utrata całości zainwestowanych środków. Certyfikat strukturyzowany nie jest objęty systemem gwarantowania depozytów.

Certyfikat HVB PLN Express Plus oparty o Indeks
EURO STOXX® Banks (Price) Index (EUR) - ISIN: DE000HVB5WX8 

Informujemy, iż zgodnie z informacją otrzymaną od emitenta, w dniu 15 października 2021 r. o godz. 15:30 nastąpiło przedterminowe zakończenie przyjmowania zapisów na certyfikaty strukturyzowane HVB PLN Express Plus oparte o Indeks EURO STOXX® Banks (Price) Index (EUR) emitowanych przez UniCredit Bank AG w Niemczech.

Przedterminowe zamknięcie zapisów na wskazany Instrument finansowy wynika z osiągniecia maksymalnego wolumenu zapisów.

_____________________________________________________________________________

Certyfikat HVB PLN Express Plus oparty o Indeks EURO STOXX® Banks (Price) Index (EUR) (ISIN: DE000HVB5WX8) emitowany przez UniCredit Bank AG w Niemczech (dalej „Certyfikat strukturyzowany")

PODSTAWOWE PARAMETRY OFERTY

 • termin przyjmowania zapisów: 27 września - 18 października 2021 r. (włącznie),
 • instrument bazowy: EURO STOXX® Banks (Price) Index (EUR),
 • wartość kuponu warunkowego: 5% co pół roku (10% rocznie),
 • cena emisyjna: 1 000 PLN,
 • wartość nominalna:1 000 PLN,
 • minimalna wartość zapisu: 20 000 PLN (20 szt. x 1000 PLN),
 • prowizja za przyjęcie zapisu:max 2% wartości nominalnej zapisu,

Okres przyjmowania zapisów na Certyfikaty strukturyzowane może zostać skrócony przez Emitenta bez podania przyczyny.

GDZIE ZŁOŻYĆ ZAPIS

W celu złożenia zapisu skontaktuj się z Partnerem Xelion lub odwiedź nasz Punkt Obsługi Klienta lub Filię Punktu Obsługi Klienta.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OFERCIE

DOKUMENTY INFORMACYJNE

KOMUNIKATY

RYNEK WTÓRNY

Certyfikaty strukturyzowane nie będą notowane w systemie obrotu. Zbycie Certyfikatów strukturyzowanych na rynku wtórnym możliwe będzie jedynie poprzez ich odsprzedaż do UniCredit Bank AG za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. na warunkach określonych przez UniCredit Bank AG.

Wcześniejsza odsprzedaż Certyfikatów strukturyzowanych wiąże się z możliwością utraty całości lub części zainwestowanych środków.

Klienci są narażeni na ryzyko braku płynności po stronie UniCredit Bank AG, który może nie być w stanie dokonać odkupu danych Certyfikatów strukturyzowanych na rynku wtórnym w momencie zgłoszenia chęci zawarcia transakcji przez Klienta.

RYZYKA

Inwestycja w Certyfikaty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem. Poniżej przedstawiamy główne czynniki ryzyka. Klient przed podjęciem decyzji o inwestycji powinien zapoznać się ze szczegółowymi czynnikami ryzyka wskazanymi w Prospekcie i Warunkach Ostatecznych. 

Ryzyko zmiany ceny instrumentu bazowego - w przypadku braku przedterminowego wykupu oraz gdy Cena Referencyjna Instrumentu Bazowego w Dniu Obserwacji Końcowej spadnie poniżej Poziomu Bariery, wykup odbywa się na podstawie wyniku Instrumentu Bazowego pomnożonego przez kwotę nominalną. Wartość będzie niższa niż Cena Emisyjna Certyfikatu strukturyzowanego. Wystąpienie powyższej sytuacji skutkuje stratą. W najmniej korzystnym przypadku dochodzi do straty całości zainwestowanych środków.

Ryzyko wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych - w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, Emitent Certyfikatu strukturyzowanego może go nadzwyczajnie wygasić z efektem natychmiastowym (przy czym okres na dokonanie zawiadomienia pozostaje bez zmian). Zdarzeniem nadzwyczajnym jest sytuacja, w której dochodzi do zakończenia obliczania instrumentu bazowego i nie istnieje żaden inny instrument, który mógłby go zastąpić, kiedy obliczania instrumentu bazowego nie są dokonywane w pierwotnej walucie instrumentu bazowego lub kiedy dojdzie do zmiany prawa. W takim przypadku, wykup następuje według ustalonej przez Emitenta wartości rynkowej. Wartość rynkowa ustalana jest przez emitenta zgodnie z postanowieniami zawartymi w Ostatecznych Warunkach (ang. Final Terms) dla Certyfikatu strukturyzowanego. Wartość rynkowa może być znacząco niższa od Ceny Emisyjnej, a nawet możliwa jest całkowita strata zainwestowanych środków. Dodatkowo, inwestor ponosi ryzyko, że wygaszenie Certyfikatu strukturyzowanego odbędzie się w nieodpowiednim dla niego terminie, oraz, że reinwestycja uzyskanej kwoty umorzenia będzie możliwa wyłącznie na gorszych warunkach. W przypadku przedterminowego wykupu Certyfikatu strukturyzowanego, inwestor ponosi również ryzyko związane z reinwestycją środków.

Ryzyko związane z wypłatą dywidend - EURO STOXX® Banks (Price) Index (EUR) będący Instrumentem Bazowym jest indeksem typu cenowego. Dywidendy naliczone w trakcie trwania inwestycji są wykorzystywane jako źródło finansowania mechanizmu zwrotu z inwestycji i nie zostaną rozdzielone pomiędzy inwestorów. Wypłaty dywidendy powodują obniżenie ceny Instrumentu Bazowego, co ma negatywny wpływ na cenę Certyfikatu strukturyzowanego i może spowodować spadek ceny Instrumentu Bazowego poniżej Poziomu bariery lub Poziomu Przedterminowego Wykupu.

Ryzyko zmiany warunków rynkowych - na Certyfikat strukturyzowany  w czasie trwania inwestycji mogą mieć również wpływ zmiany warunków rynkowych (np. cena indeksu, zmienność, oczekiwania co do dywidendy, poziom stóp procentowych, różnica pomiędzy ceną indeksu, a Poziomem Przedterminowego Wykupu oraz Poziomem Bariery, czas pozostający do zakończenia inwestycji, rating kredytowy emitenta). Możliwe jest poniesienie strat. W trakcie trwania inwestycji cena Certyfikatu strukturyzowanego nie zmienia się zgodnie z profilem wykupu. Profil wykupu ma zastosowanie jedynie w Dniu Ostatecznej Płatności.

Ryzyko braku płynności - inwestorzy są narażeni na ryzyko, że Emitent nie będzie w stanie wypełnić w pełni swoich zobowiązań z tytułu Certyfikatu strukturyzowanego, na przykład z powodu braku płynności lub w wyniku nakazu administracyjnego. Możliwa jest utrata całości zainwestowanych środków. Certyfikat strukturyzowany nie jest objęty systemem gwarantowania depozytów.

HVB PLN Express Plus Certificate on the DivDAX® (Price) Index EUR 2

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY DOTYCZĄCE OFERTY


 • przedterminowy wykup certyfikatów w pierwszej dacie obserwacji (stopa zwrotu: 7,2% p.a.)
 • okres przyjmowania zapisów na certyfikaty: 7 - 28 stycznia 2019 r.
 • ISIN: DE000HVB34N6,
 • notowania instrumentu,
 • instrument bazowy: DivDAX® (Price) Index EUR (ISIN: DE000A0C33C3),
 • okres trwania: 5 lat, z możliwością automatycznego przedterminowego wykupu co 6 miesięcy,
 • dni obserwacji: 31.07.2019 (1), 31.01.2020 (2), 31.07.2020 (3), 1.02.2021 (4), 2.08.2021 (5), 31.01.2022 (6), 01.08.2022 (7), 31.01.2023 (8), 31.07.2023 (9), 29.01.2024 (Dzień Obserwacji Końcowej),
 • kwoty przedterminowego wykupu: PLN 1.036 (1), PLN 1.072 (2), PLN 1.108 (3), PLN 1.144 (4), PLN 1.180 (5), PLN 1.216 (6), PLN 1.252 (7), PLN 1.288 (8), PLN 1.324 (9),
 • bariera: 70%,
 • cena emisyjna: 1 000,00 zł,
 • termin wykupu (zapadalność): 5 lutego 2024 r.
 • minimalny zapis: 20 certyfikatów,
 • maksymalny zapis: 50 000 certyfikatów,
 • Inwestor może złożyć dowolną liczbę zapisów,
 • certyfikaty będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na GPW.

DOKUMENTY INFORMACYJNE

KOMUNIKATY

 

HVB PLN Express Plus Certificate on the DivDAX® (Price) Index EUR

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY DOTYCZĄCE OFERTY


 • przedterminowy wykup certyfikatów w pierwszej dacie obserwacji (stopa zwrotu: 7,2% p.a.)
 • okres przyjmowania zapisów na certyfikaty: 13 listopada - 4 grudnia 2018 r.
 • ISIN: DE000HVB3066,,
 • notowania instrumentu,
 • instrument bazowy: DivDAX® (Price) Index EUR (ISIN: DE000A0C33C3),
 • okres trwania: 5 lat, z możliwością automatycznego przedterminowego wykupu co 6 miesięcy,
 • dni obserwacji: 06.06.2019 (1), 06.12.2019 (2), 08.06.2020 (3), 08.12.2020 (4), 08.06.2021 (5), 08.12.2021 (6), 08.06.2022 (7), 08.12.2022 (8), 08.06.2023 (9), 06.12.2023 (Dzień Obserwacji Końcowej),
 • kwoty przedterminowego wykupu: PLN 1.036 (1), PLN 1.072 (2), PLN 1.108 (3), PLN 1.144 (4), PLN 1.180 (5), PLN 1.216 (6), PLN 1.252 (7), PLN 1.288 (8), PLN 1.324 (9),
 • bariera: 70%,
 • cena emisyjna: 1 000,00 zł,
 • termin wykupu (zapadalność): 13 grudnia 2023 r.
 • minimalny zapis: 20 certyfikatów,
 • maksymalny zapis: 50 000 certyfikatów,
 • Inwestor może złożyć dowolną liczbę zapisów,
 • certyfikaty będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na GPW.

DOKUMENTY INFORMACYJNE

KOMUNIKATY