Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to specjalistyczne konto dające możliwość oszczędzania środków na przyszłą emeryturę, a dodatkowo korzyści podatkowe.

Maksymalna kwota wpłat na IKZE w 2022 roku wynosi 7 106,40 zł. Wówczas, maksymalna kwota pomniejszenia zobowiązania podatkowego za 2022 rok może wynieść nawet 2 274,05 zł**.

Dla osób samozatrudnionych*, limit wpłat jest wyższy i w 2022 roku wynosi 10 659,60 zł. W takim wypadku maksymalna kwota pomniejszenia zobowiązania podatkowego za 2022 rok, może wynieść nawet 3 411,07 zł***.

Za pośrednictwem DI Xelion, Klient może inwestować środki w ramach programów IKZE, opartych na jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI Allianz Polska S.A., Nationale-Nederlanden TFI S.A., Generali Investments TFI S.A. oraz Esaliens TFI S.A.

 

Jakie korzyści daje posiadanie IKZE?

Przejrzyste warunki prowadzenia

Przejrzyste warunki prowadzenia

Wpłaty w danym roku podatkowym obniżają podstawę opodatkowania. W 2022 roku można obniżyć podstawę opodatkowania nawet o 2 274,05**, a dla osób samozatrudnionych* kwota pomniejszenia zobowiązania podatkowego za 2022 rok może wynieść nawet 3 411,07 zł***.
Brak opłat za przenoszenie środków pomiędzy subfunduszami (zamiana/konwersja jednostek uczestnictwa).

Sposób dokonywania wpłat

Sposób dokonywania wpłat

IKZE daje możliwość dopasowania częstotliwości i wysokości wpłat na rachunek do możliwości i preferencji Klienta.
Można:
– dokonać wpłaty jednorazowo,
– dokonywać regularnych wpłat,
– dokonywać wpłat w dowolnej wysokości w dogodnym czasie.

Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowych

Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowych

Najkorzystniej wypłacać środki po osiągnięciu przez oszczędzającego 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych. Wypłata podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce w wysokości 10% (brak podatku od zysków kapitałowych “podatku Belki”).

Wcześniejszy zwrot środków będzie się wiązał z koniecznością zapłacenia należnego podatku dochodowego i podatku od zysków kapitałowych w wysokości 19% (tzw. podatek Belki).

Dziedziczenie

Dziedziczenie

Brak podatku od spadków i darowizn.

Osoby dziedziczące środki z IKZE będą musiały zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w stawce w wysokości 10%. W przypadku przeniesienia wartości spadku na własne konto IKZE w trzecim filarze spadkobierca nie zapłaci 10% podatku ryczałtowego.


 * Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
** Maksymalna kwota pomniejszenia zobowiązania podatkowego za 2022 rok, przy wpłacie maksymalnej tj. 7 106,40 zł oraz przy dochodzie opodatkowanym według stawki 32%.
*** Maksymalna kwota pomniejszenia zobowiązania podatkowego za 2022 rok, przy wpłacie maksymalnej tj. 10 659,60 zł oraz przy dochodzie opodatkowanym według stawki 32%.

Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić, dbając o swoją emeryturę

Przykładowa kalkulacja*

Założenia:

  • w 2022 r. masz 35 lat,
  • na emeryturę przejdziesz w wieku 65 lat.

213 192,00 zł1


Wartość Twoich wpłat do IKZE w okresie 30 lat
 
 
 
  
 
 
 

582 438,55 zł2


Twój zgromadzony kapitał w IKZE
 
 
 
 
 
 
 

369 246,55 zł3


Twój przewidywany zysk, przy założeniu 5,88% stopy zwrotu z inwestycji w fundusze inwestycyjne
 
 

4 368,29 zł4


Możliwa miesięczna wartość Twojej dodatkowej emerytury, przy wypłacie przez okres 10 lat
 
 
 

 * Opracowanie własne przygotowane przez DI Xelion na podstawie poniższych założeń:

1. Suma wpłat do IKZE w okresie 30 lat przy założeniu wpłat rocznych w każdym roku w wysokości: 7 106,40 zł
2. Suma wpłat w okresie 30 lat powiększona o 5,88% p.a. w okresie wpłat (na podstawie stóp zwrotu za okres 5 lat wypracowanych przez fundusze inwestycyjne papierów dłużnych polskich i zagranicznych wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.).
3. Potencjalna różnica pomiędzy zgromadzonym kapitałem w IKZE a wartością wpłat do IKZE w okresie 30 lat przy założeniu stopy zwrotu z inwestycji w wysokości 5,88% p.a. w okresie wpłat (na podstawie stóp zwrotu za okres 5 lat wypracowanych przez fundusze inwestycyjne papierów dłużnych zagranicznych i polskich wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.).
4. Dodatkowa, miesięczna kwota emerytury ze środków zgromadzonych w IKZE przy założeniu pobierania jej przez okres 10 lat.

Powyższa kalkulacja ma charakter wyłącznie informacyjny i przykładowy, zatem prezentowane wyniki nie stanowią doradztwa inwestycyjnego ani podatkowego oraz nie stanowią prognozy przyszłych zysków.

___________________________________________________________________________________

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym, a Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Informacje o funduszach inwestycyjnych oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospektach Informacyjnych oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów.

Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji podatnika i może się zmienić w przyszłości. Wyliczenie ulgi podatkowej opiera się na stawce podatku dochodowego właściwej dla kwoty rocznego dochodu określonego przez posiadacza IKZE, bądź stosowanej przez posiadacza IKZE formie rozliczenia dochodu i nie uwzględnia innych odliczeń, ulg i zwolnień podatkowych. Kalkulacja oparta jest na założeniu dokonywania regularnej wpłaty składki w kwocie wskazanej przez użytkownika, miesięcznej kapitalizacji oraz dokonania wypłaty po spełnieniu warunków określonych w art. 34a ust. 1 pkt 1 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.