Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to specjalistyczne konto dające możliwość oszczędzania środków na przyszłą emeryturę, a dodatkowo korzyści podatkowe.

Maksymalna kwota wpłat na IKZE w 2023 roku wynosi 8 322,00 zł. Wówczas, maksymalna kwota pomniejszenia zobowiązania podatkowego za 2023 rok może wynieść nawet 2 663,04 zł**.

Dla osób samozatrudnionych*, limit wpłat jest wyższy i w 2023 roku wynosi 12 483,00 zł. W takim wypadku maksymalna kwota pomniejszenia zobowiązania podatkowego za 2023 rok, może wynieść nawet 3 994,56 zł***.

Za pośrednictwem DI Xelion, Klient może inwestować środki w ramach programów IKZE, opartych na jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI Allianz Polska S.A., Esaliens TFI S.A., Generali Investments TFI S.A. oraz Rockbridge TFI S.A.

 

Jakie korzyści daje posiadanie IKZE?

Przejrzyste warunki prowadzenia

Przejrzyste warunki prowadzenia

Wpłaty w danym roku podatkowym obniżają podstawę opodatkowania. W 2023 roku można obniżyć podstawę opodatkowania nawet o 2 663,04 zł**, a dla osób samozatrudnionych* kwota pomniejszenia zobowiązania podatkowego za 2023 rok może wynieść nawet 3 994,56 zł***.
Brak opłat za przenoszenie środków pomiędzy subfunduszami (zamiana/konwersja jednostek uczestnictwa).

Sposób dokonywania wpłat

Sposób dokonywania wpłat

IKZE daje możliwość dopasowania częstotliwości i wysokości wpłat na rachunek do możliwości i preferencji Klienta.
Można:
– dokonać wpłaty jednorazowo,
– dokonywać regularnych wpłat,
– dokonywać wpłat w dowolnej wysokości w dogodnym czasie.

Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowych

Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowych

Najkorzystniej wypłacać środki po osiągnięciu przez oszczędzającego 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych. Wypłata podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce w wysokości 10% (brak podatku od zysków kapitałowych “podatku Belki”).

Wcześniejszy zwrot środków będzie się wiązał z koniecznością zapłacenia należnego podatku dochodowego i podatku od zysków kapitałowych w wysokości 19% (tzw. podatek Belki).

Dziedziczenie

Dziedziczenie

Brak podatku od spadków i darowizn.

Osoby dziedziczące środki z IKZE będą musiały zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w stawce w wysokości 10%. W przypadku przeniesienia wartości spadku na własne konto IKZE w trzecim filarze spadkobierca nie zapłaci 10% podatku ryczałtowego.


 * Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
** Maksymalna kwota pomniejszenia zobowiązania podatkowego za 2023 rok, przy wpłacie maksymalnej tj. 8 322,00 zł oraz przy dochodzie opodatkowanym według stawki 32%.
*** Maksymalna kwota pomniejszenia zobowiązania podatkowego za 2023 rok, przy wpłacie maksymalnej tj. 12 483,00 zł oraz przy dochodzie opodatkowanym według stawki 32%.

Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić, dbając o swoją emeryturę

Przykładowa kalkulacja*

Założenia:

  • w 2022 r. masz 35 lat,
  • na emeryturę przejdziesz w wieku 65 lat.

213 192,00 zł1


Wartość Twoich wpłat do IKZE w okresie 30 lat
 
 
 
  
 
 
 

582 438,55 zł2


Twój zgromadzony kapitał w IKZE
 
 
 
 
 
 
 

369 246,55 zł3


Twój przewidywany zysk, przy założeniu 5,88% stopy zwrotu z inwestycji w fundusze inwestycyjne
 
 

4 368,29 zł4


Możliwa miesięczna wartość Twojej dodatkowej emerytury, przy wypłacie przez okres 10 lat
 
 
 

 * Opracowanie własne przygotowane przez DI Xelion na podstawie poniższych założeń:

1. Suma wpłat do IKZE w okresie 30 lat przy założeniu wpłat rocznych w każdym roku w wysokości: 7 106,40 zł
2. Suma wpłat w okresie 30 lat powiększona o 5,88% p.a. w okresie wpłat (na podstawie stóp zwrotu za okres 5 lat wypracowanych przez fundusze inwestycyjne papierów dłużnych polskich i zagranicznych wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.).
3. Potencjalna różnica pomiędzy zgromadzonym kapitałem w IKZE a wartością wpłat do IKZE w okresie 30 lat przy założeniu stopy zwrotu z inwestycji w wysokości 5,88% p.a. w okresie wpłat (na podstawie stóp zwrotu za okres 5 lat wypracowanych przez fundusze inwestycyjne papierów dłużnych zagranicznych i polskich wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.).
4. Dodatkowa, miesięczna kwota emerytury ze środków zgromadzonych w IKZE przy założeniu pobierania jej przez okres 10 lat.

Powyższa kalkulacja ma charakter wyłącznie informacyjny i przykładowy, zatem prezentowane wyniki nie stanowią doradztwa inwestycyjnego ani podatkowego oraz nie stanowią prognozy przyszłych zysków.

___________________________________________________________________________________

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym, a Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Informacje o funduszach inwestycyjnych oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospektach Informacyjnych oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów.

Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji podatnika i może się zmienić w przyszłości. Wyliczenie ulgi podatkowej opiera się na stawce podatku dochodowego właściwej dla kwoty rocznego dochodu określonego przez posiadacza IKZE, bądź stosowanej przez posiadacza IKZE formie rozliczenia dochodu i nie uwzględnia innych odliczeń, ulg i zwolnień podatkowych. Kalkulacja oparta jest na założeniu dokonywania regularnej wpłaty składki w kwocie wskazanej przez użytkownika, miesięcznej kapitalizacji oraz dokonania wypłaty po spełnieniu warunków określonych w art. 34a ust. 1 pkt 1 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.