Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to specjalistyczne konto dające możliwość oszczędzania środków na przyszłą emeryturę, a dodatkowo korzyści podatkowe.

Maksymalna kwota wpłat na IKZE w 2024 roku wynosi 9 388,80 zł. Wówczas, maksymalna kwota pomniejszenia zobowiązania podatkowego za 2024 rok może wynieść nawet 3 004,42 zł**.

Dla osób samozatrudnionych*, limit wpłat jest wyższy i w 2024 roku wynosi 14 083,20 zł. W takim wypadku maksymalna kwota pomniejszenia zobowiązania podatkowego za 2024 rok, może wynieść nawet 4 506,62 zł**.

Za pośrednictwem DI Xelion, Klient może inwestować środki w ramach programów IKZE, opartych na jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI Allianz Polska S.A., Esaliens TFI S.A., Generali Investments TFI S.A. oraz Rockbridge TFI S.A.


Jakie korzyści daje posiadanie IKZE?

Przejrzyste warunki prowadzenia

Przejrzyste warunki prowadzenia

Wpłaty w danym roku podatkowym obniżają podstawę opodatkowania. W 2024 roku można obniżyć podstawę opodatkowania nawet o 3 004,42 zł**, a dla osób samozatrudnionych* kwota pomniejszenia zobowiązania podatkowego za 2024 rok może wynieść nawet 4 506,62 zł***.
Brak opłat za przenoszenie środków pomiędzy subfunduszami (zamiana/konwersja jednostek uczestnictwa).

Sposób dokonywania wpłat

Sposób dokonywania wpłat

IKZE daje możliwość dopasowania częstotliwości i wysokości wpłat na rachunek do możliwości i preferencji Klienta.
Można:
– dokonać wpłaty jednorazowo,
– dokonywać regularnych wpłat,
– dokonywać wpłat w dowolnej wysokości w dogodnym czasie.

Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowych

Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowych

Najkorzystniej wypłacać środki po osiągnięciu przez oszczędzającego 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych. Wypłata podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce w wysokości 10% (brak podatku od zysków kapitałowych “podatku Belki”).

Wcześniejszy zwrot środków będzie się wiązał z koniecznością zapłacenia należnego podatku dochodowego i podatku od zysków kapitałowych w wysokości 19% (tzw. podatek Belki).

Dziedziczenie

Dziedziczenie

Brak podatku od spadków i darowizn.

Osoby dziedziczące środki z IKZE będą musiały zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w stawce w wysokości 10%. W przypadku przeniesienia wartości spadku na własne konto IKZE w trzecim filarze spadkobierca nie zapłaci 10% podatku ryczałtowego.


 * Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
** Maksymalna kwota pomniejszenia zobowiązania podatkowego za 2024 rok, przy wpłacie maksymalnej tj. 9 388,80 zł oraz przy dochodzie opodatkowanym według stawki 32%.
*** Maksymalna kwota pomniejszenia zobowiązania podatkowego za 2024 rok, przy wpłacie maksymalnej tj. 14 083,20 zł oraz przy dochodzie opodatkowanym według stawki 32%.


Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić, dbając o swoją emeryturę

Przykładowa kalkulacja

ikona osoba

Jesteś osobą prowadzącą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym na podstawie ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2024 r. masz 40 lat i rozpoczynasz właśnie oszczędzanie w ramach IKZE. Każdego roku, przez 25 lat, będziesz dokonywał wpłaty na IKZE w wysokości 14 083,20 zł

ikona wyplata

Wypłacanie środków z IKZE zamierzasz rozpocząć po ukończeniu 65 lat i kontynuować je przez 10 lat

ikona zysk

Suma wpłat po 25 latach oszczędzania: 352 080,00 zł

 

Przewidywany roczny zysk

Przewidywany zysk po 25 latach oszczędzania

Twój kapitał w IKZE po 25 latach oszczędzania

Twoja miesięczna emerytura z IKZE

1% 49 652,17 zł 401 732,17 zł 3 167,41 zł
2% 108 030,90 zł 460 110,90 zł 3 810,28 zł
3% 176 787,00 zł 528 867,00 zł 4 596,10 zł
4% 257 887,96 zł 609 967,96 zł 5 558,07 zł
5% 353 677,79 zł 705 757,79 zł 6 737,09 zł
6% 466 947,97 zł 819 027,97 zł 8 183,60 zł
7% 601 021,27 zł 953 101,27 zł 9 959,68 zł
8% 759 850,82 zł 1 111 930,82 zł 12 141,71 zł
9% 948 137,03 zł 1 300 217,03 zł 14 823,54 zł
10% 1 171 465,44 zł 1 523 545,44 zł 18 120,39 zł


Kalkulacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, doradztwa podatkowego ani prognozy przyszłych wyników.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym, a Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Informacje o funduszach inwestycyjnych oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospektach Informacyjnych oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów.

Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji podatnika i może się zmienić w przyszłości. Wyliczenie ulgi podatkowej opiera się na stawce podatku dochodowego właściwej dla kwoty rocznego dochodu określonego przez posiadacza IKZE, bądź stosowanej przez posiadacza IKZE formie rozliczenia dochodu i nie uwzględnia innych odliczeń, ulg i zwolnień podatkowych. Kalkulacja oparta jest na założeniu dokonywania regularnej wpłaty składki w kwocie wskazanej przez użytkownika, miesięcznej kapitalizacji oraz dokonania wypłaty po spełnieniu warunków określonych w art. 34a ust. 1 pkt 1 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.