Informacja dla osób korzystających z profili DI Xelion na portalach społeczn.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób korzystających z profili Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. na portalach Facebook, LinkedIn oraz w serwisie YouTube

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy Państwa jako osoby korzystające z profili Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. na portalach Facebook, LinkedIn oraz w serwisie YouTube” (dalej „Profile”) o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe („Dane”), a także o przysługujących Państwu prawach w zakresie ochrony tych Danych.

1. Administrator Danych i dane kontaktowe Administratorem

DI Xelion powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa Danych przez DI Xelion:

 • pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
 • pisemnie na adres: Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa (z adnotacją „do rąk: Inspektor Ochrony Danych”).

2. Cele przetwarzania oraz podstawy prawne przetwarzania Danych

Państwa Dane będą przetwarzane w celu:

 • prowadzenia oraz zarządzania Profilami DI Xelion w serwisie YouTube oraz na portalach Facebook oraz LinkedIn),
 • umożliwienia Państwu aktywności na Profilach,
 • komunikacji z Państwem za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności w ramach ww. portali oraz serwisu, w tym udzielania odpowiedzi na kierowane przez Państwa zapytania,
 • informowania o aktywnościach DI Xelion, promowania wydarzeń, które organizuje lub współorganizuje DI Xelion, promowania usług i produktów DI Xelion,
 • budowania i utrzymywania relacji z Państwem,
 • statystycznym i analitycznym,
 • możliwości dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa Danych jest prawnie uzasadniony interes DI Xelion (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:

 • promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług,
 • możliwości dochodzenia i obrony przed roszczeniami. Administratorzy portali Facebook i LinkedIn oraz serwisu YouTube jako dostawcy narzędzi związanych z prowadzonymi przez DI Xelion Profilami są podmiotami współodpowiedzialnymi za przetwarzanie Państwa Danych i mogą je przetwarzać we własnych celach, w oparciu o własne postanowienia i regulaminy oraz w oparciu o inne podstawy prawne.

3. Odbiorcy Danych

Państwa Dane podawane na portalach Facebook, LinkedIn lub serwisie YouTube, w związku z korzystaniem z Profili mogą być przekazywane administratorom ww. portali i serwisu, w tym odbiorcom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony Danych. Przekazywanie Danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych. Odbiorcy z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Państwa Danych.

Państwa Dane mogą być przekazywane Podmiotom przetwarzającym Dane na zlecenie DI Xelion (m. in. dostawcom usług IT oraz agencjom marketingowym), przy czym takie podmioty przetwarzają Dane na podstawie umowy z DI Xelion i wyłącznie z polecenia DI Xelion. Dodatkowo Państwa Dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania, sądom, w razie zgłoszenia przez organ żądania w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Dane umieszczone przez Państwa w postach lub komentarzach mogą być również dostępne dla innych użytkowników Profili.

4. Okres przechowywania Danych

Państwa Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres niezbędny dla obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Państwa Dane będą przechowywane przez okres, w jakim jesteście Państwo użytkownikami Profili. Dane umieszczone w postach lub komentarzach mogą być przechowywane do czasu ich usunięcia. Dane statystyczne oraz analityczne mogą być przechowywane do czasu ich usunięcia przez administratorów ww. portali społecznościowych lub serwisu YouTube.

5. Prawa osoby, której Dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do swoich Danych,
 • żądania sprostowania Danych,
 • żądania usunięcia Danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania Danych.

Na Państwa wniosek DI Xelion dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o ile jej dostarczenie nie będzie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu DI Xelion, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z DI Xelion lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane zostały powyżej.

Niezależnie od kontaktu z DI Xelion, w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa Danych przez administratorów ww. portali oraz serwisu YouTube możecie Państwo kontaktować się z administratorami tych portali oraz serwisu. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

6. Dobrowolność podania Danych

Podanie Danych jest dobrowolne. Brak podania Danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Profili.

Monitoring wizyjny

Placówki Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. ("Placówki") objęte są monitoringiem wizyjnym.

Administratorem danych osobowych w postaci wizerunku osób znajdujących się w zasięgu kamer monitoringu wizyjnego znajdującego się w obrębie Placówki, zgromadzonych w związku z prowadzeniem monitoringu, jest Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. siedzibą przy ul. Puławskiej 107 w Warszawie, spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061809 („DI Xelion”).
 
Dane te przetwarzane są w szczególności w oparciu o prawnie uzasadniony interes DI Xelion w celu  zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, jak również zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić DI Xelion na szkodę.
 
Dane te przetwarzane są na podstawie i z zastosowaniem uregulowań przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Osoba, której dane są przetwarzane w związku prowadzeniem monitoringu ma prawo dostępu do danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także - w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – żądania zaprzestania przetwarzania danych, ich usunięcia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Przedmiotowe dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Przedmiotowe dane  nie będą przekazywane do innych podmiotów zewnętrznych, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organów ścigania, sądów, Komisji Nadzoru Finansowego w razie zgłoszenia przez organ żądania w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Zgromadzone dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą w oparciu o nie również podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
 
Dane zarejestrowane przez monitoring będą przechowywane nie dłużej niż 90 dni, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania obrazu będą mogły  stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa. W takiej sytuacji 90-dniowy termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 
DI Xelion jako administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Sebastiana Perechowskiego, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.