Informujemy, że Zarząd Altus TFI S.A. podjął decyzję o otwarciu z dniem 6 września 2018 r. likwidacji 6 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus FIO Parasolowy („Fundusz”), tj.:

  • ALTUS Subfundusz Akcji;
  • ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego
  • ALTUS Subfundusz Aktywnego Zarządzania
  • ALTUS Subfundusz Stabilnego Wzrostu
  • ALTUS Subfundusz Optymalnego Wzrostu
  • ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Altus TFI S.A. od dnia 6 września 2018 r. Fundusz nie może zbywać ani odkupywać jednostek uczestnictwa likwidowanych subfunduszy. Od tego dnia realizacji nie podlegają również zlecenia odkupienia lub nabycia jednostek uczestnictwa tych subfunduszy złożone przed 6 września 2018 r., ale które zostałyby zrealizowane wedle wyceny z dnia 6 września 2018 r. oraz nie są realizowane przelewy środków pieniężnych z tytułu zrealizowanych zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa likwidowanych subfunduszy.

Wypłata środków pieniężnych uczestnikom subfunduszy, które pozostaną w subfunduszu po dokonaniu czynności likwidacyjnych, planowana jest do dnia 31 marca 2020 r.

Szczegóły procesu, podstawy i powody podjętych działań Altus TFI S.A. podaje w piśmie Prezesa Zarządu Altus TFI S.A.

W Altus FIO Parasolowy pozostają 3 subfundusze, wobec których nie nastąpiło otwarcie likwidacji, tj. ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny, ALTUS Subfundusz Short oraz ALTUS Subfundusz Pieniężny.