8 lipca 2024 r. rozpoczęliśmy w DI Xelion przyjmowanie zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii AP IPOPEMA Benefit 3 FIZAN.

  • Zapisy przyjmowane do: 24 lipca 2024 r. do godz. 17:30
  • cena emisyjna jednego certyfikatu: 145,42 zł
  • minimalny zapis: 25 certyfikatów

Celem inwestycyjnym IPOPEMA Benefit 3 FIZAN jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz realizuje swój cel inwestycyjny poprzez inwestowanie przede wszystkim w Dłużne Papiery Wartościowe emitowane przez spółki, których głównym przedmiotem działalności jest udzielanie pożyczek pieniężnych podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą lub osobom fizycznym, świadczenie usług faktoringu, leasingu lub nabywanie wierzytelności. 

Zarządzającym portfelem IPOPEMA Benefit 3 FIZAN jest CVI Dom Maklerski sp. z o.o.

Szczegółowe informacje związane z ofertą dostępne są na naszej stronie internetowej w sekcji Emisje FIZ.

 

Informacja reklamowa

Niniejsza informacja ma charakter wyłącznie reklamowy i stanowi informację handlową. Informacja nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia instrumentów finansowych. Informacja nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego ani informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną lub rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. Informacja nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Materiał jest skierowany do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb ani sytuacji lub profilu inwestycyjnego inwestora.

Zapisy na Certyfikaty prowadzone są w ramach oferty publicznej na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego 9 października 2023 roku przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapisy na Certyfikaty będą przyjmowane przez członków konsorcjum dystrybucyjnego. DI Xelion pełni funkcję członka konsorcjum dystrybucyjnego.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi funduszu i jest uzależniona od wartości certyfikatu w momencie jego nabycia i umorzenia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych.

Informacje o funduszu, zasadach uczestnictwa w funduszu, emisji, czynnikach ryzyka, kosztach i opłatach, a także zasadach nabycia certyfikatów inwestycyjnych oraz inne informacje istotne dla inwestorów, zawarte są w dokumentach prawnych, tj. w statucie, prospekcie, w informacji dla klienta dostępnych w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. lub na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej dotyczącej nabycia certyfikatów inwestycyjnych w funduszu należy zapoznać się dokumentami prawnymi, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazują ryzyka, koszty i opłaty.

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków pieniężnych. Informacje o ryzyku związanym z inwestowaniem w instrumenty finansowe dostępne są pod adresem www.xelion.pl (zakładka: Dokumenty/Instrumenty i ryzyko).