Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone.

Poprzez wybranie poniżej opcji „Idę dalej" potwierdza Pani/Pan zapoznanie się z poniższymi informacjami, jednocześnie wyrażając zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiązując się do przestrzegania tych ograniczeń.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu tej strony internetowej.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży instrumentów finansowych ani zaproszenia do składania zapisów lub nabywania instrumentów finansowych.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie mogą być przekazywane i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji i dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii, Południowej Afryce ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji w takiej jurysdykcji.

Instrumenty finansowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych"). Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. informuje, że instrumenty finansowe objęte ofertą publiczną nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Zwracamy uwagę, że przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem powyższego oświadczenia może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał ma charakter promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania przez Panią/Pana decyzji o nabyciu obligacji HVB USD 4.10% rocznie Obligacja 06/2025 (ISIN: DE000HV4XRT3) („Obligacje”) emitowanych przez UniCredit Bank AG, z siedzibą w Monachium, Arabellastrasse 12, 81925 Monachium, Niemcy („Emitent"). Base Prospectus for Interest Securities (the "Base Prospectus") comprises the Securities Note for Interest Securities dated 3 July 2023 („Prospekt"), Final Terms („Ostateczne Warunki") wraz z komunikatami aktualizującymi przygotowany w związku z ofertą publiczną Obligacji są jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz ofercie publicznej Papierów Wartościowych w Polsce („Oferta"). Prospekt został zatwierdzony przez Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) dnia 3 lipca 2023 roku oraz paszportowany do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 4 lipca 2023 roku. W związku z Ofertą prowadzoną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Emitent udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.onemarkets.pl) wyłącznie w celach informacyjnych

Z zastrzeżeniem przepisów prawa, Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o. o. („DI Xelion”) ani jakikolwiek inny podmiot powiązany z DI Xelion nie odpowiada za prawdziwość, rzetelność oraz kompletność informacji ujawnionych w Prospekcie, Ostatecznych Warunkach, aneksach i komunikatach aktualizujących do Prospektu.

Opuszczam strone CS Id dalej CS