Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone.

Poprzez wybranie poniżej opcji „Idę dalej" potwierdza Pani/Pan zapoznanie się z poniższymi informacjami, jednocześnie wyrażając zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiązując się do przestrzegania tych ograniczeń.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu tej strony internetowej.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie mogą być przekazywane i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji i dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii lub państw wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których niniejsza informacja nie spełnia wymogów prawnych.

Instrumenty finansowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych"). Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. informuje, że instrumenty finansowe objęte ofertą publiczną nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Zwracamy uwagę, że przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem powyższego oświadczenia może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał ma charakter promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania przez Panią/Pana decyzji o nabyciu obligacji HVB PLN 6.05% rocznie Obligacja 06/2024 (ISIN: DE000HVB7UZ3) („Obligacje”) emitowanych przez UniCredit Bank AG, z siedzibą w Monachium, Arabellastrasse 12, 81925 Monachium, Niemcy („Emitent"). Base Prospectus for Interest Securities (the "Base Prospectus") comprises the Securities Note for Interest Securities dated 7 July 2022 („Prospekt"), Final Terms („Ostateczne Warunki") wraz z komunikatami aktualizującymi przygotowany w związku z ofertą publiczną Obligacji są jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami oraz ofercie publicznej Papierów Wartościowych w Polsce („Oferta"). Prospekt został zatwierdzony przez Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) dnia 7 lipca 2022 roku oraz paszportowany do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 8 lipca 2022 roku. W związku z Ofertą prowadzoną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Emitent udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.onemarkets.pl) wyłącznie w celach informacyjnych.

Z zastrzeżeniem przepisów prawa, Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o. o. („DI Xelion”) ani jakikolwiek inny podmiot powiązany z DI Xelion nie odpowiada za prawdziwość, rzetelność oraz kompletność informacji ujawnionych w Prospekcie, Ostatecznych Warunkach, aneksach i komunikatach aktualizujących do Prospektu.

Opuszczam strone CS Id dalej CS