System transakcyjny UTP (Universal Trading Platform)

Poniżej prezentujemy krótką charakterystykę nowych możliwości, jakie daje inwestorom system UTP. Wskazujemy jedynie te nowości, które mają podstawowe znaczenie z punktu widzenia inwestorów indywidualnych.

Zachęcamy również do zapoznania się z ulotką przygotowaną przez GPW.

 

Zlecenia PEG

Zlecenie PEG jest zleceniem ze zmiennym limitem realizacji, przyjmowane wyłącznie w fazie notowań ciągłych. Limit zlecenia przyjmuje wartość równą limitowi ceny najlepszego zlecenia po tej samej stronie w arkuszu zleceń.

 

alt

 

 

Formularz zlecenia maklerskiego w systemie ePromak+ umożliwia rejestrację zleceń maklerskich z Limitem ceny PEG.Dla zleceń z limitem PEG można zdefiniować także kurs minimalny (tzw. Floor) lub kurs maksymalny (tzw. Ceiling), po osiągnięciu którego zlecenie PEG przestaje podążać za kursem referencyjnym. Definiuje się je po rozwinięciu sekcji atrybutów zaawansowanych w polu Limit PEG.

 

Aktualizacja limitu zlecenia PEG

 I. Arkusz zleceń przed wprowadzeniem zlecenia PEG

 

K LIMIT S
  190,00 100
  189,90 50
100  188,50  
20  188,00  

 

Inwestor A składa zlecenie Kupna 50 sztuk akcji z limitem zlecenia PEG

Arkusz zleceń po wporwadzeniu zlecenia Inwestora A. 

K LIMIT S
  190,00 100
  189,90 50
(50 PEG) 150 188,50  
 20 188,00  

Napływa zlecenie kupna 20 sztuk akcji z limitem ceny 188,60 a następnie automatycznie aktualizowane jest zlecenie PEG inwestora A.

K LIMIT S
  190,00 100
  189,90 50
(50 PEG) 70 188,60  
100 188,50  
 20 188,00  

 

Zlecenie PEG traci swój priorytet czasu przyjęcia za każdym razem, kiedy limit jest aktualizowany.

___________________________________________________________________________________

 

Aktualizacja limitu zlecenia PEG

 II. Inwestor posiada możlwiość zdefiniowania dodatkowego stałego limit ceny:
a) maksymalny - dla zleceń kupna,
b) minimalny - dla zleceń sprzedaży
- po przekroczeniu, którego podstawowy (zmienny) limit ceny w zleceniu PEG przestaje być automatycznie aktualizowany.

Arkusz zleceń przed wprowadzeniem zlecenia PEG z dodatkowym limitem ceny. 

K LIMIT S
  190,00 100
  189,90 50
100 188,50  
 20 188,00  

Inwestor A składa zlecenie Kupna 50 sztuk akcji z limitem zlecenia PEG oraz dodatkowym limitem 188,50.

Arkusz zleceń po wporwadzeniu zlecenia Inwestora A.

K LIMIT S
  190,00 100
  189,90 50
(50 PEG) 150 188,50  
 20 188,00  

 Napływa zlecenie kupna 20 sztuk akcji z limitem ceny 188,60. 

K LIMIT S
  190,00 100
  189,90 50
20 188,60  
(50 PEG) 150 188,50  
 20 188,00  

Limit zlecenia peg nie jest aktualizowany ponieważ spowodowałoby to przekroczenie ustawionego dodatkowego limitu 188,50.

___________________________________________________________________________________

 

Utrata ważności zlecenia PEG

 III. Zlecenia PEG nie są przyjmowane, a przyjęte tracą ważność:

 • w fazie notowań ciągłych - jeżeli w po tej samej stronie arkusza zleceń brak jest zleceń z limitem ceny,
 • w przypadku zawieszenia obrotu,
 • w fazie przed otwarciem/przed zamknięciem,
 • w fazie dogrywki,
 • w okresie równoważenia.

 

Zlecenia PKC

Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu  ceny,  realizowanym  z najlepszymi aktualnie dostępnymi zleceniami po przeciwnej stronie arkusza. PKC może być zrealizowany w kilku transakcjach po różnych cenach. Składający zlecenie PKC nie ma możliwości kontroli kursu realizacji.

 

alt

 

 

Formularz zlecenia maklerskiego w systemie ePromak+ umożliwia rejestrację zleceń maklerskich z Limitem ceny PKC.

 

 

Niezrealizowana część zlecenia PKC pozostaje w arkuszu zleceń.

 

I. Inwestor A składa zlecenie Kupna 300 sztuk akcji z limitem zlecenia PKC.

Arkusz zleceń przed wporwadzeniem zlecenia inwestora A.

 

K LIMIT S
  190,00 100
  189,90 50

 

WARSET > w tym momencie rozpoczyna się równoważanie

UTP > Zlecenie zostaje częściowo zrealizowane, niezrealizowana część zlecenia pozostaje w arkuszu zleceń

 

Arkusz zleceń po wporwadzeniu zlecenia Inwestora A.

 

K LIMIT S
150 PKC  

 

 Zawarte transakcje:

 1. 50 sztuk po cenie 189,90

 2. 100 sztuk po cenie 190,00

___________________________________________________________________________________

 

Zlecenia PKC po przeciwnych stronach

 

W przypadku, gdy w chwili przyjęcia zlecenia PKC w arkuszu zleceń jedynym zleceniem przeciwstawnym do tego zlecenia jest zlecenie PKC, zlecenie PKC podlega realizacji po cenie równej kursowi ostatniej transakcji zawartej w tym dniu, a w przypadku jej braku - po kursie odniesienia dla dynamicznych ograniczeń wahań kursów.

II. Inwestor B składa zlecenie sprzedaży 200 sztuk akcji z limitem PKC.

Arkusz zleceń po wporwadzeniu zlecenia Inwestora B.

 

K LIMIT S
  PKC 50

 

Zawarte transakcje: 

1. 150 sztuk po cenie 190,00

Niezrealizowana część zlecenia pozostaje w arkuszu zleceń.

___________________________________________________________________________________

 

Priorytet realizacji

 

 • Zlecenia PKC mają taki sam priorytet realizacji jak zlecenia PCR, i tak samo jak zlecenia PCR - mają najwyższy priorytet realizacji ze względu na cenę.
 • W przypadku, gdy w arkuszu zleceń istnieją niezrealizowane zlecenia PKC i PCR, o kolejności ich realizacji decyduje priorytet czasu ich przyjęcia do arkusza.
 • Modyfikacja zlecenia PKC na zlecenie PCR w fazie przed otwarciem nie powoduje utraty priorytetu czasu przyjęcia danego zlecenia do arkusza zleceń.

Zlecenia PCR

Zlecenie  PCR w fazie notowań ciągłych  realizowane  jest  po najlepszej  możliwej  cenie  zlecenia  przeciwstawnego  oczekującego na realizację w arkuszu zleceń.  W przypadku częściowej realizacji zlecenia PCR, niezrealizowana część tego zlecenia ulega konwersji w zlecenie LIMIT z limitem ceny równym kursowi po jakim została zawarta ostatnia transakcja.

W przypadku, gdy w chwili przyjęcia zlecenia PCR w arkuszu zleceń jedynym zleceniem przeciwstawnym do tego zlecenia jest zlecenie PKC, zlecenie PCR podlega realizacji po cenie równej kursowi ostatniej transakcji zawartej w tym dniu, a w przypadku jej braku  -  po kursie odniesienia dla dynamicznych ograniczeń wahań kursów.

W fazie notowań ciągłych w chwili przyjęcia zlecenia PCR w arkuszu zleceń musi oczekiwać na realizację co najmniej jedno zlecenie przeciwstawne, w przeciwnym razie zlecenie PCR jest odrzucane.

 

alt

 

Formularz zlecenia maklerskiego w systemie ePromak+ umożliwia rejestrację zleceń maklerskich z Limitem ceny PCR.

 

 

Zlecenie PKC po przeciwnej stronie arkusza

 

I. Inwestor A składa zlecenie Sprzedaży 200 sztuk akcji z limitem zlecenia PCR 

Arkusz zleceń przed wporwadzeniem zlecenia inwestora A.

Kurs odniesienia dla dynamicznych ograniczeń wahań kursów 185,00.

Na sesji nie została zawarta żadna transakcja.

 

K LIMIT S
 100 PKC  

 

Zawarte transakcje:

1. 100 sztuk po cenia 185,00

Arkusz zleceń po wporwadzeniu zlecenia inwestora A.

 

K LIMIT S
  185,00 100

 

 

 

Priorytet realizacji

 

 • Zlecenia PCR mają taki sam priorytet realizacji jak zlecenia PKC, i tak samo jak zlecenia PKC - mają najwyższy priorytet realizacji ze względu na cenę.
 • W przypadku, gdy w arkuszu zleceń istnieją niezrealizowane zlecenia PKC i PCR, o kolejności ich realizacji decyduje priorytet czasu ich przyjęcia do arkusza zleceń.

 

 

Modyfikacja/konwersja zlecenia PCR

 

 • Modyfikacja zlecenia PCR na zlecenie PKC w fazie przed otwarciem nie powoduje utraty priorytetu czasu przyjęcia danego zlecenia do arkusza zleceń.
 • Z zastrzeżeniem kolejnego punktu jeżeli w systemie kursu jednolitego w fazie otwarcia zlecenie PCR nie zostanie zrealizowane to zlecenie to (lub jego niezrealizowana część) ulega po tej fazie konwersji w zlecenie LIMIT z limitem ceny równym kursowi jednolitemu.
 • W przypadku, gdy po fazie otwarcia/fazie zamknięcia następuje równoważenie, konwersja zlecenia PCR (lub jego niezrealizowanej części) w zlecenie LIMIT następuje po zakończeniu tego równoważenia.
 • Z zastrzeżeniem poprzedniego punktu, jeżeli w systemie notowań ciągłych:
a) w fazie otwarcia zlecenie PCR nie zostanie zrealizowane to zlecenie to (lub jego niezrealizowana część) ulega po tej fazie konwersji w zlecenie LIMIT z limitem ceny równym kursowi otwarcia,

b) w fazie zamknięcia zlecenie PCR nie zostanie zrealizowane to zlecenie to (lub jego niezrealizowana część) ulega po tej fazie konwersji w zlecenie LIMIT z limitem ceny równym kursowi zamknięcia.
 • Konwersja zlecenia PCR (lub jego niezrealizowanej części) w zlecenie LIMIT powoduje utratę priorytetu czasu przyjęcia zlecenia do arkusza zleceń, z zachowaniem priorytetu ceny.

Nowe typy ważności zleceń

 

Zlecenie Ważne na fixing (WNF)

 

  • zlecenie jest przyjomowane do systemu w czasie każdej fazy sesji, ale aktywne tylko na najbliższym fixingu (otwarciu, zamknięciu lub podczas fazy równoważenia instrumentu)
  • niezrealizowana część zlecenia jest usuwana natychmiast po zakończeniu fixingu,
  • wszystkie zlecenia WNF są automatycznie anulowane po zakończeniu sesji,
  • realizacja WNF następuje zgodnie z piorytetem czasu przyjęcia zlecenia do systemu transakcyjnego.

alt

Formularz zlecenia maklerskiego w systemie ePromak+ umożliwia rejestrację zleceń maklerskich z parametrem WNF. Rozwijane pole ważność pozwala na wybranie opcji ważne na fixing.

 

Zlecenie Ważne na zamknięcie (WNZ)

 

 • jest przyjmowane w czasie każdej fazy sesji, ale bierze udział tylko w najbliższym fixingu na zamknięcie,
 • niezrealizowana część zlecenia jest usuwana natychmiast po zakończeniu fixingu na zamknięcie,
 • wszystkie zlecenia WNZ są autmoatycznie anulowane po zakończeniu sesji,
 • realizacja zlecenia WNZ następuje zgodnie z priorytetem czasu przyjęcia zlecenia do systemu transakcyjnego.

 

 

 

alt


Formularz zlecenia maklerskiego w systemie ePromak+ umożliwia rejestrację zleceń maklerskich z parametrem WNZ. Rozwijane pole ważność pozwala na wybranie opcji ważne na zamknięcie.

 

 

Zlecenie Ważne do czasu określonego (WDC)
 

 

 • pozostaje w arkuszu do czasu określonego przez składającego zlecenie; czas można określić z dokładnością do jednej sekundy,
 • czas wygaśnięcia odnosi się do bieżącego dnia sesyjnego.

 

alt

 

 

Formularz zlecenia maklerskiego w systemie ePromak+ umożliwia rejestrację zleceń maklerskich z parametrem WDC. Rozwijane pole ważność pozwala na wybranie opcji ważne do czasu. W seksji zaawansowane wskazywany jest czas ważności zlecenie w formacie HH:MM:SS.

 

Źródło: Prezentacja UTP - nowy system transakcyjny na GPW, Warszawa 2013

Aktywacja zleceń stop przed otwarciem

W fazie przed otwarciem zlecenia Stop nie są brane pod uwagę przy wyznaczaniu teoretycznego kursu otwarcia (TKO) oraz teoretycznego wolumenu otwarcia (TWO).

Nie są też uwzględniane przy zawieraniu transakcji na samym otwarciu. W fazie przyjmowania zleceń na otwarcie lub zamknięcie zlecenia Stop nie będą widoczne dla uczestników rynku (nie będą aktywowane poprzez TKO).

 

Źródło: Prezentacja UTP - nowy system transakcyjny na GPW, Warszawa 2013

Nowe zasady przeprowadzania dogrywki

W systemie UTP będzie możliwość zawierania transakcji przez inwestorów w danym dniu w fazie dogrywki, nawet gdy nie zostanie wyznaczony kurs zamknięcia (notowania ciągłe) lub nie zostanie określony kurs fixingowy (notowania w systemie kursu jednolitego). Kursem dogrywki będzie zawsze ostatni znany kurs transakcyjny.

 

Źródło: Prezentacja UTP - nowy system transakcyjny na GPW, Warszawa 2013

Obsługa zleceń WUJ w fazie przed otwarciem i zamknięciem

W systemie UTP w fazie przez otwarciem i przed zamknięciem TWO będzie publikowany tylko przy uwzględnieniu ujawnianego wolumenu zleceń WUJ. Oznacza to, że (odmiennie niż w systemie WARSET) w obu ww. fazach nie będzie możliwości "wykrycia" rzeczywistych wolumenów zleceń kupna i sprzedaży WUJ poprzez wprowadzenie zleceń o dużych wolumenach odpowiednio po przeciwnych stronach arkusza.

 

Źródło: Prezentacja UTP - nowy system transakcyjny na GPW, Warszawa 2013

Nowe zasady działania widełek dynamicznych

Głównym celem widełek dynamicznych jest spowolnienie tempa zmian kursu w okresach dużej zmienności cen na rynku. Górne i dolne widełki ograniczają przedział kursów, w którym dozwolone jest zawierania transakcji.  Widełki są liczone od wartości kursu odniesienia (np. kursu ostatniej transakcji).
Złożenie zlecenia powodującego zawarcie transakcji po cenie wykraczającej poza obowiązujące wartości widełek dynamicznych może skutkować (w zależności od parametryzacji poszczególnych klas instrumentów):

 • automatycznym zawieszeniem standardowym instrumentu oraz odrzuceniem zlecenia
 • automatycznym zawieszeniem standardowym instrumentu oraz przyjęciem zlecenia
 • brakiem zawieszenia oraz odrzuceniem zlecenia

 

Źródło: Prezentacja UTP - nowy system transakcyjny na GPW, Warszawa 2013

Harmonogram sesji UTP

Transakcje na giełdzie (oprócz transakcji pakietowych) zawierane są w godzinach 8.30 - 17.05. W tym czasie odbywają się notowania w dwóch systemach: notowań ciągłych i jednolitych.

Notowania ciągłe obejmują notowania instrumentów pochodnych (kontraktów terminowych, opcji, od godziny 8.45) i instrumentów rynku kasowego (od godziny 9.00). Notowania jednolite odbywają się dwukrotnie w ciągu dnia: o godzinie 11.00 i 15.00. Sesja giełdowa składa się z faz właściwych dla danego systemu notowań.

W systemie kursu jednolitego są to: faza przez otwarciem, fixing, dogrywka i faza przed otwarciem kolejnej sesji. W notowaniach ciągłych fazy sesji to: faza przed otwarciem, fixing na otwarcie, notowania ciągłe, przed zamknięciem, fixing na zamknięcie i dogrywka.

Notowania ciągłe

 • Rynek Kasowy
Faza notowań
 od 15 kwietnia do 15 kwietnia
 Faza przed otwarciem 8.30-9.00 8.00-9.00
Faza otwarcia  9.00 9.00
Faza notowań ciągłych 9.00-16.50 9.00-17.20
Faza przed zamknięciem 16.50-17.00 17.20-17.30
Faza zamknięcia 17.00 17.30
Faza dogrywki 17.00-17.05 17.30-17.35
 • Rynek Terminowy
Faza notowań
 od 15 kwietnia do 15 kwietnia
 Faza przed otwarciem 8.30-8.45 8.00-8.30
Faza otwarcia  8.45 8.30
Faza notowań ciągłych 8.45-16.50 8.30-17.20
Faza przed zamknięciem 16.50-17.00 17.20-17.30
Faza zamknięcia 17.00 17.30
Faza dogrywki 17.00-17.05 17.30-17.35

 

Notowania jednolite z dwoma fixingami

 

Faza notowań
 od 15 kwietnia do 15 kwietnia
 Faza przed otwarciem 8.30-11.00 8.00-11.00
Faza otwarcia (określanie kursu jednolitego)  11.00  11.00
Faza dogrywki 11.00-11.30 11.00-11.30
Faza przez otwarciem 11.30-15.00 11.30-15.00
Faza otwarcia (określanie kursu jednolitego) 15.00 15.00
Faza dogrywki 15.00-15.30 15.00-15.30
Faza przez otwarciem 15.30-17.05 15.30-17.35

 

Źródło: www.gpw.pl