Kim jest animator emitenta?

 

Animator emitenta to podmiot pełniący funkcję członka giełdy lub podmiot działający za jego pośrednictwem, który zgodnie z umową zawartą z emitentem zobowiązuje się podtrzymywać płynność obrotu określonego instrumentu finansowego notowanego na giełdzie. Dokonuje tego, wystawiając na własny rachunek odpowiednie zlecenia kupna i sprzedaży, a w niektórych sytuacjach zlecenia wyłącznie kupna bądź wyłącznie sprzedaży.

 

Jaką rolę pełni animator emitenta?

 

Wspomaganie płynności obrotu instrumentami finansowymi to podstawowa rola animatora emitenta. Szczegółowe obowiązki określane są jednak w umowie, jaką emitent zawiera z animatorem. W praktyce polega to na tym, iż animator niezależnie od koniunktury utrzymuje przez całą sesję parę zleceń, zarówno po stronie kupna, jak i sprzedaży, przy czym zlecenia te mają ściśle zdefiniowane w umowie z emitentem parametry.

Jego pracę ułatwiają komputerowe aplikacje, co zresztą jest zgodne z trendami światowymi, jednak równie ważna co wsparcie organizacyjno-techniczne jest praca własna konkretnego maklera zatrudnionego przez animatora emitenta, w tym szybkie reagowanie na zmiany na rynku czy też bardzo dobre wyczucie sytuacji na rynku.

 

Korzyści płynące z posiadania animatora emitenta

 

Ryzyko związane ze stratą zaangażowanego kapitału z racji utrzymywania otwartych pozycji jest zazwyczaj kompensowane opłatą miesięczną, którą animatorzy emitenta otrzymują od spółki, z którą zawarli umowę. Dla emitenta jest to wygodne i bezpieczne rozwiązanie, gdyż nie ryzykuje on swoim kapitałem.

Ma to jeszcze jedną wymierną korzyść dla emitenta. Inwestorzy wybierając spółkę posiadającą animatora, mają pewność, że po obu stronach będą zlecenia w określonym spreadzie, co zachęca ich do zaangażowania kapitału w instrumenty finansowe spółki. Wpływa to zatem korzystnie na wizerunek firmy.

 

Jak zostać animatorem emitenta?

 

Członek giełdy lub podmiot działający za jego pośrednictwem po zawarciu umowy z emitentem jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania jej odpisu do Giełdy. Zarząd Giełdy ma dwa tygodnie od dnia otrzymania dokumentu na wyrażenie swojego sprzeciwu. Jeżeli tego nie dokona, zawarcie umowy jest równoznaczne ze zgodą na wykonywanie na giełdzie obowiązków animatora emitenta.

Zarząd Giełdy może wyrazić sprzeciw wobec wykonywania na giełdzie funkcji animatora rynku, jeżeli stwierdzi, iż postanowienia zawarte w umowie pomiędzy członkiem giełdy lub podmiotem działającym w jego imieniu nie są zgodne z przepisami, które obowiązują na giełdzie.

 

Lista animatorów emitenta 

 

Giełda jest zobowiązana do prowadzenia listy animatorów emitenta i podania tej informacji do wiadomości uczestników obrotu.