NewConnect – co to jest?

 

Ruszył 30 sierpnia 2007 roku i prowadzony jest w formule Alternatywnego Systemu Obrotu – rynek NewConnect, bo o nim mowa, to platforma obrotu akcjami i innymi instrumentami finansowymi, która działa poza rynkiem regulowanym. Rolę organizatora obrotu i nadzorcy nad tym rynkiem pełni Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Notowania giełdowe NewConnect

 

Na NewConnect notowanych jest wiele spółek. Wszystkie łączy jedno – wysoka dynamika wzrostu, której towarzyszy proporcjonalne ryzyko. Notowania New Connect odbywają się w dwóch systemach: w systemie notowań ciągłych oraz w systemie notowań jednolitych z dwoma fixingami.

Dwa główne indeksy parkietu to NCIndex oraz NCIndex 30. Pierwszy z nich obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa notowane na rynku. Przy jego określaniu pod uwagę bierze się nie tylko ceny akcji spółek, ale również dochody z praw poboru i dywidend. Jest to bowiem indeks dochodowy.

Do tej samej kategorii zalicza się Indeks NCIndex 30, z tym że obejmuje on 30 najbardziej płynne przedsiębiorstwa notowane na tym parkiecie. Notowania online NewConnect dostępne są na stronie newconnect.pl.

 

Rynek NewConnect

 

Jak zostało wspomniane, rynek New Connect prowadzony jest przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie poza rynkiem regulowanym, jednak posiada status rynku zorganizowanego. Powstał z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach, które wykazują wysoki potencjał wzrostu.

To również ciekawa alternatywa pomnażania kapitału dla inwestorów akceptujących podwyższone ryzyko. W zamian za to czeka ich potencjalnie wysoki zwrot z zainwestowanych środków oraz możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.

W Polsce jest to stosunkowo młody rynek, jednak podobne platformy obrotu funkcjonują także w innych częściach Europy. Wspomnieć warto chociażby londyński AIM czy też First North działający w ramach skandynawskiej grupy OMX.

Biorąc pod uwagę specyfikę emitentów, na rynku NewConnect mamy do czynienia z bardziej liberalnymi wymogami formalnymi i obowiązkami informacyjnymi. Dla spółek oznacza to tańsze pozyskanie kapitału, dla inwestorów zaś większe ryzyko i asymetrię informacji.

 

Wśród cech wyróżniających NewConnect jako alternatywny system obrotu akcjami wymienić można:

 • nowoczesną formułę organizacyjną pozwalającą na finansowanie dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw
 • bardziej liberalne w porównaniu z rynkiem regulowanym wymogi formalne
 • niższe koszty wejścia na rynek i notowań – nie jest wymagany na przykład minimalny poziom kapitalizacji w wysokości 15 milionów euro
 • doskonałą ekspozycję przedsiębiorstwa na inwestorów
 • prestiż i renomę organizatora rynku, czyli Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
 • promocję i zwiększenie rozpoznawalności oraz transparentności przedsiębiorstwa
 • obiektywną wycenę rynkową notowanych spółek.

 

NewConnect postrzegany jest również jako początek giełdowej kariery dla spółek na nim notowanych. Nic więc dziwnego, że nie brakuje firm, które chcą wejść na ten rynek. Wprowadzenie spółki na NewConnect nie jest jednak aż tak proste, jak mogłoby się wydawać. Przedsiębiorstwo musi bowiem spełnić szereg formalności oraz ponieść pewne koszty wiążące się z modyfikacją struktury organizacyjnej spółki.

Firma wchodząca na rynek NewConnect musi się liczyć również z dodatkowym wydatkiem, jakim jest zatrudnienie autoryzowanego doradcy. Jego zadaniem jest odpowiednie przygotowanie przedsiębiorstwa do wejścia na rynek, w tym między innymi pomoc w sporządzeniu odpowiedniego dokumentu informacyjnego i jego zatwierdzenie. Certyfikowany doradca NewConnect to zwykle firma inwestycyjna lub inny podmiot, który został wpisany na listę autoryzowanych doradców.

Co więcej, mimo że obowiązki informacyjne na New Connect są bardziej liberalne, wymagane upublicznienie pewnych danych przez spółkę utrudnia rywalizację z konkurencją o klienta. Może to być bodźcem zniechęcającym firmę do wejścia na ten rynek.

Debiuty NewConnect zwykle odbywają się na drodze oferty prywatnej – około 90% spółek korzysta z tego rodzaju emisji. Pozostałe 10% to oferta publiczna, która jest dosyć kosztownym, skomplikowanym i długim procesem, przez co cieszy się zdecydowanie mniejszą popularnością.

Warto nadmienić, iż podstawowym aktem prawnym rynku jest regulamin New Connect, a ściślej mówiąc – Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu. Nie są to jednak jedyne przepisy, do których uczestnicy transakcji mają się stosować. Od 2009 roku obowiązują również tak zwane Dobre Praktyki NewConnect („Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” oraz „Dobre Praktyki Autoryzowanych Doradców New Connect”).

Wprowadzenie obu zbiorów zasad miało na celu wzmocnić standardy uczestników rynku, sprzyjać rozwojowi NewConnect oraz zwiększać efektywność obrotu, wartość spółek oraz jakość oferowanych usług. Przedsiębiorstwa zostały zobligowane między innymi do publikacji raportu odnośnie stosowania przez nie zasad ładu korporacyjnego.

 

Spółki NewConnect

 

Na NewConnect notowane są dynamiczne przedsiębiorstwa, które upatrują w rynku szansy na pozyskanie stabilnego źródła finansowania. Zastrzyk kapitału płynący od inwestorów ma otworzyć przed nimi możliwość wykorzystania potencjału drzemiącego w ich innowacyjnym i nastawionym na ciągły rozwój charakterze.

Efektem tego ma być awans do grona dużych i wartościowych przedsiębiorstw, które posiadają już ustabilizowaną pozycję na polskim rynku. Inwestorom zaś ma to przynieść ponadprzeciętne zyski, co jednak obarczone jest odpowiednio większym ryzykiem.

 

Spółki NewConnect to przedsiębiorstwa:

 • charakteryzujące się dużą dynamiką wzrostu
 • posiadające wizję rozwoju
 • pochodzące z sektorów innowacyjnych, opartych głównie na aktywach niematerialnych – na przykład branża IT, komunikacja, media elektroniczne, energia alternatywna, ochrona środowiska, biotechnologie czy też nowoczesne usługi
 • poszukujące finansowania sięgającego od kilkuset tysięcy do nawet kilkudziesięciu milionów złotych.

 

NewConnect – jak inwestować?

 

Aby rozpocząć inwestowanie na rynku NewConnect, nie potrzeba skomplikowanych procedur. Wystarczy otworzyć w domu maklerskim zwykły rachunek internetowy przeznaczony do zawierania transakcji kupna i sprzedaży na GPW. Wszystko odbywa się na podstawie standardowej umowy odnośnie świadczenia usług brokerskich.

Dotychczasowi klienci domów maklerskich zwykle nie muszą podpisywać żadnych dodatkowych dokumentów uprawniających ich do inwestowania na rynku NewConnect. Zlecenia kupna i sprzedaży inwestor może składać przez Internet, telefonicznie lub osobiście, pamiętając jednak o prowizji pobieranej przez dom maklerski.

Dokonując transakcji na rynku NewConnect, inwestor musi mieć świadomość zwiększonego ryzyka. Wynika ono między innymi z:

 • krótkiego okresu działalności spółek – na NewConnect notowane są przedsiębiorstwa, które nie mają ugruntowanej pozycji na rynku, przez co są bardziej podatne na bankructwo
 • ograniczonej płynności akcji – znalezienie inwestora chętnego do odkupienia akcji może okazać się trudne, co ogranicza możliwości „wyjścia” z inwestycji
 • większej zmienności w porównaniu ze spółkami notowanymi na GPW
 • mniejszego rozdrobnienia akcjonariatu – cechą charakterystyczną NewConnect jest bowiem skupienie akcji wśród mniejszej liczby inwestorów.

Od 2008 roku inwestorzy mogą zawierać także transakcje pakietowe NewConnect. Co do zasady, zawierane są one przez dużych inwestorów, poza systemem notowań ciągłych oraz kursu jednolitego. Zalicza się je do transakcji szczególnych. Przed zawarciem transakcji pakietowej należy uzgodnić jej szczegóły, w tym cenę, termin rozliczenia oraz ilość.

NewConnect i Catalyst (rynek ułatwiający obrót papierami dłużnymi) to interesujące propozycje dla inwestorów szukających sposobów na dywersyfikację portfela inwestycyjnego. W tym pierwszym przypadku zachętę stanowi wizja ponadprzeciętnych zysków. Wiąże się ona jednak z dużym ryzykiem, co warto mieć na uwadze podczas podejmowania decyzji odnośnie zaangażowania środków.