Co to jest fixing?

 

Fixing to nic innego jak sposób ustalenia jednolitej ceny danego dobra lub usługi, opierający się na mechanizmie innym niż rynkowy. W przypadku większości krajów może on zostać przeprowadzony jedynie przez uprawnione do tego instytucje, na przykład bank centralny czy organ nadzorczy.

 

Fixing na Giełdzie Papierów Wartościowych

 

Znając ogólną definicję pojęcia, warto dowiedzieć się, co to jest fixing na GPW. Tym mianem określa się na giełdzie fazę notowań w trakcie sesji, na której ustalony zostaje kurs podczas otwarcia notowań (fixing otwarcia) i ich zamknięcia (fixing zamknięcia).

W trakcie fazy fixingu mamy do czynienia ze zbieraniem zleceń przez pewien czas. Po jego upływie następuje ustalenie kursu otwarcia i zamknięcia notowań. Odróżnia to fazę fixingu od fazy notowań ciągłych, w trakcie której kurs ustalany jest w sposób dynamiczny w oparciu o tabelę arkusza zleceń.

Kurs otwarcia zwykle stanowi wypadkową nastrojów giełdowych. Jeżeli dochodzi do dużych zmian na tym fixingu, zazwyczaj odzwierciedlają one informacje odnoszące się do danej spółki.

Więcej kontrowersji niesie za sobą ustalanie kursu zamknięcia. Wielu uczestników giełdy optuje bowiem za tym, aby różnił się on nieznacznie od ostatniej ceny, jaka została wyznaczona w trakcie notowań ciągłych. Tak też głosi teoria. W praktyce jednak może to wyglądać trochę inaczej i zmiana ceny może być dosyć duża.

Przyczyn takiego stanu należy upatrywać w tym, że:

  • cenę zamknięcia często bierze się pod uwagę podczas wyceny portfeli instytucji finansowych, w tym głównie funduszy inwestycyjnych
  • w trakcie fazy fixingu transakcje zazwyczaj zawierają duzi inwestorzy.

Po co zatem ustala się cenę zamknięcia? Aby wyeliminować jej przypadkowe wyznaczenie i ograniczyć zmienność cen. Warto zatem bacznie przyglądać się ostatniej fazie notowań na GPW. Może ona bowiem stanowić dla inwestora okazję do zawarcia korzystnej transakcji kupna lub sprzedaży.

Biorąc pod uwagę kursy walut Narodowego Banku Polskiego, mianem fixingu NBP określa się ustalenie kursów wymienialnych walut obcych wobec złotego. Fixing NBP ma miejsce w każdym dniu roboczym.

 

Fixing to określenie oznaczające także proces wyznaczania niektórych wskaźników, które są powszechnie stosowane na rynkach finansowych. Chodzi tu między innymi o stawki referencyjne WIBID/WIBOR. Określenie fixing stosuje się również w odniesieniu do procedury wyznaczania informacyjnych cen kupna-sprzedaży skarbowych papierów wartościowych.

 

Podwójny fixing

 

Warto wiedzieć, iż większość akcji na warszawskiej giełdzie notowana jest w systemie ciągłym. Jedynie niewielka część trafia na popularnie nazywane notowania jednolite, czyli tak zwany podwójny fixing. Wówczas cena papieru wartościowego wyznaczana jest w oparciu o zlecenia złożone przed rozpoczęciem notowań.

Notowania jednolite z dwoma fixingami mają tę cechę charakterystyczną, iż procedura wyznaczania kursu i dokonywania transakcji odbywa się dwukrotnie w ciągu dnia. Pierwsza ma miejsce o godzinie 11:00, druga zaś o 15:00.

Warto wiedzieć, iż na notowania jednolite z podwójnym fixingiem trafiają:

  • akcje spółek charakteryzujących się małą płynnością
  • produkty strukturyzowane
  • prawa poboru z akcji notowane w systemie kursu jednolitego
  • prawa do akcji notowane w tym systemie.

 

Zlecenie na fixing

 

Nieodłącznym elementem funkcjonowania inwestora na giełdzie jest składanie zleceń. Biorąc pod uwagę okres ich ważności, wyróżnić można między innymi tak zwane zlecenie ważne na fixing (WNF), czasem określane w skrócie jako „zlecenie na fixing”. Jego cechą charakterystyczną jest to, iż może być przyjęte do systemu w trakcie każdej fazy sesji, jednak pozostaje aktywne jedynie na najbliższym fixingu.

Po zakończeniu fazy fixingu następuje natychmiastowe usunięcie niezrealizowanej części zlecenia, zaś po zakończeniu sesji zlecenia WNF są anulowane (są ważne jedynie na sesję). Ich realizacja odbywa się według priorytetu czasu przyjęcia zlecenia do systemu, a nie w momencie ujawnienia zlecenia w arkuszu. Cechami charakterystycznymi zleceń WNF jest to, że:

  • są niewidoczne w trakcie notowań ciągłych
  • ujawnia się je w karnecie zleceń podczas każdego fixingu, zawieszania instrumentu i dogrywki.