Kim jest animator rynku?

 

Animator rynku, potocznie określany angielskim sformułowaniem market maker, to w rozumieniu Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie członek giełdy lub podmiot niebędący członkiem giełdy (art. 60 ust. 2 Regulaminu Giełdy), który zobowiązał się do nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w ramach własnej działalności i na własny rachunek na podstawie umowy zawartej z Giełdą. Celem jego działań jest wspomaganie płynności określonych instrumentów finansowych.

W praktyce animatorem rynku może być dom maklerski lub biuro maklerskie. Podmiot wspiera obrót danego instrumentu finansowego, stale dokonując transakcji kupna lub sprzedaży na własny rachunek, przy czym zlecenia te muszą spełniać minimalne warunki określone przez Giełdę, dotyczące między innymi:

 

 • wysokości spreadu (czyli różnicy pomiędzy ceną w zleceniu sprzedaży a ceną w zleceniu kupna)
 • minimalnej wielkości jednego zlecenia
 • minimalnego odchylenia od ostatniej ceny określonego instrumentu finansowego
 • czasu, w którym zlecenia animatora mają się znajdować w arkuszu zleceń
 • maksymalnego zaangażowania animatora w określony instrument finansowy.

 

Działania market makerów mają wymierny skutek: pomagają inwestorom zawierać transakcje. W zamian za swą działalność animatorzy mogą liczyć na niższe opłaty naliczane przez GPW od zawartych przez siebie transakcji, co jest kolejną cechą odróżniającą ich od animatorów emitenta. Ci bowiem za swoją działalność otrzymują od spółki miesięczną opłatę.

 

Animatorzy rynku na GPW

 

W przypadku rynku głównego GPW nie ma wymogu bezwarunkowej współpracy z animatorem. Niemniej regulacje prawne zezwalają Zarządowi Giełdy zobowiązać emitenta do zawarcia umowy o animację. Wyższa płynność akcji wynikająca z działań, jakie wykonuje animator akcji, przynosi spółkom notowanym na GPW wymierne korzyści:

 

 • pozwala obniżyć koszt pozyskania kapitału
 • wpływa na pozytywny wizerunek spółki na rynku
 • zwiększa zainteresowanie inwestorów spółką, jej produktami i usługami
 • ułatwia plasowanie kolejnych emisji.

 

Animator rynku kapitałowego to podmiot, którego działania są korzystne także dla inwestorów. Pozwalają one bowiem zainteresowanym na zawierania transakcji nawet na tych instrumentach finansowych, które nie cieszą się dużą popularnością.

Warto także wiedzieć, że pojawiają się głosy krytyczne poddające w wątpliwość korzyści, jakie wynikają z obecności animatorów na rynku kapitałowym. W długookresowej perspektywie ich działania mogą fałszować obraz rynku. Niemniej podmioty te są niezbędne do podtrzymania zainteresowania akcjami na giełdzie. Stwarzają bowiem wrażenie ciągłego ruchu.

 

Animator rynku NewConnect

 

W przypadku alternatywnego systemu obrotu NewConnect współpraca z animatorem rynku jest konieczna, jeżeli spółka chce notować swoje papiery wartościowe na tym parkiecie. Taki wymóg stawia GPW. Nie ma w tym nic dziwnego. NewConnect charakteryzuje się bowiem:

 

 • dużym ryzykiem
 • małą płynnością
 • młodymi spółkami.

 

Wszystko to sprawia, że funkcja animatora rynku jest konieczna dla zapewnienia inwestorom bezpieczeństwa, stabilności i płynności obrotu. Animacja na rynku NewConnect niesie za sobą takie same korzyści dla notowanych tam spółek co animacja na rynku głównym GPW. Co więcej, zmniejsza wahania cen.

 

Czym się różni market maker od animatora rynku?

 

Zarówno animator rynku, jak i market maker (inaczej broker mm) mają za zadanie zapewniać płynność notowań na NewConnect. Funkcję tę może pełnić członek GPW lub inny podmiot niebędący członkiem giełdy, dopuszczony do działania w alternatywnym systemie obrotu, który został wpisany:

 

 • na listę animatorów rynku – w przypadku animatorów rynków
 • na listę market makerów – w przypadku market makerów.

 

Zasadnicza różnica pomiędzy tymi podmiotami jest jedna: animator rynku prowadzi swą działalność na rzecz emitentów, którzy decydują się na system notowań kierowany zleceniami, zaś market maker działa w systemie kierowanym cenami.

 

Jakimi przymiotami powinni odznaczać się animatorzy rynku?

 

Zarówno broker mm, jak i animator rynku musi mieć określone cechy osobowościowe, w tym zwłaszcza umiejętność szybkiego reagowania, silną psychikę czy też dobre wyczucie rynku. Ważne jest również zdyscyplinowanie oraz doświadczenie. Musi również dysponować odpowiednią wiedzą, na przykład dotyczącą analizy technicznej czy też aktualnej sytuacji rynkowej.

Na brokerach mm i animatorach rynku nie tylko spoczywa odpowiedzialność za wywiązywanie się z obowiązków wobec GPW. Muszą oni również zadbać o to, aby aktywne inwestowanie, poprzez które dążą do jak największych obrotów, nie wpłynęło negatywnie na biuro maklerskie.